Všeobecné obchodné podmienky

 1. Rozsah pôsobnosti, predmet zákazky, vymedzenie pojmov
  1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky („Všeobecné obchodné podmienky") Platí pre všetky objednávky od FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakúsko (ďalej len"my""nami") Prostredníctvom nášho online obchodu https://almondo.wbo24.eu/home/shop (ďalej len" internetový obchod ") našimi zákazníkmi (ďalej len"oni""zákazník").
  2. spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nemožno z väčšej časti pripísať jej obchodnej alebo nezávislej odbornej činnosti. podnikatelia i. SD. Podmienky sú fyzické alebo právnické osoby alebo spoločnosti s právnou subjektivitou, ktoré pri uzatváraní právnej transakcie konajú v rámci svojej obchodnej alebo nezávislej odbornej činnosti. Zákazníci i. SD. Zmluvné podmienky sú spotrebitelia aj podnikatelia.
  3. Predmetom zmluvy je
 • dočasné povolenie na používanie funkcií softvéru Almondo opísaného v dodatku 1.3 (ďalej len „Almondo„) V modeli„ Softvér ako služba “
 • voliteľný nákup produktov, ako sú stolná hra a africký bubon (darbuka), ktoré sa môžu používať popri produkcii Almondo.
  1. Kliknutím na príslušné pole akceptujete tieto podmienky a súhlasíte s platnosťou nasledujúcich podmienok. Ak tieto podmienky nechcete akceptovať, nemôžete použiť náš online obchod na objednávanie.
  2. Zmluvné podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore alebo sa od týchto všeobecných podmienok odchyľujú, sa nestávajú súčasťou zmluvy.
  3. Na všetky objednávky sa vzťahujú všeobecné pravidlá oddielu A a ďalšie pravidlá uvedené v oddieloch B a C.
 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Uzatvorenie zmluvy
  1. Prezentácia výrobkov v internetovom obchode nie je právne záväznou ponukou, ale nezáväznou. Kliknutím na tlačidlá „Pridať do košíka“ a „Pokladňa“ ešte neodosielate záväznú ponuku na objednávku. Všetky záznamy sa znova zobrazia v potvrdzovacom poli a tam sa dajú opraviť. Vaša objednávka bude na nás záväzne odoslaná ako zmluvná ponuka kliknutím na tlačidlo Kúpiť. Prijatie objednávky je potvrdené automatizovaným e-mailom ihneď po odoslaní objednávky. Záväzné prijatie objednávky nami spočíva v takom e-maile.
  2. Jazyk, ktorý je k dispozícii na uzavretie zmluvy, je nemčina.
 2. Ukladanie textu zmluvy

Uložíme text zmluvy a pošleme vám e-mailom údaje o objednávke a naše zmluvné podmienky. Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek zobraziť a stiahnuť na našej webovej stránke https://almondo.wbo24.eu/home/shop.

 1. Ceny a platobné podmienky

Poštovné nie je zahrnuté v cene. Náklady na dopravu sa zobrazujú v internetovom obchode pred odoslaním objednávky a zobrazujú sa osobitne na faktúre. Ceny uvedené v internetovom obchode počas procesu objednávania sú záväzné pre príslušnú objednávku, s výhradou oddielu 23.1. Ceny sú navyše nezáväzné a môžu sa kedykoľvek zmeniť.

 1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy na diaľku
  1. Právo na odstúpenie od zmluvy. Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi, majú vo všeobecnosti právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní bez uvedenia dôvodu. Ak sa dodáva iba digitálny obsah, tj iba údaje, ktoré sa nenachádzajú na fyzickom nosiči údajov a ktoré sa vyrábajú a poskytujú v digitálnej podobe, lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť (14) dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade dodania tovaru právo na odstúpenie od zmluvy začína dodávkou poslednej čiastočnej zásielky / posledného tovaru.    

Aby ste využili svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vy (spoločnosť FameL GmbH zastúpená generálnym riaditeľom Andreas Lerch, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakúsko, telefónne číslo: +43 613/283877, email: office@famel.at) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. list poslaný poštou alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Na dodržanie termínu zrušenia stačí, ak zašlete svoju komunikáciu týkajúcu sa uplatnenia práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

 1. Dôsledky zrušenia. Ak zrušíte túto zmluvu, uskutočnili sme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ dodávky ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame) musí) okamžite splatiť a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení zmluvy. Pri tomto vrátení platby používame rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nie je výslovne dohodnuté inak; za túto platbu vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky.

V prípade nákupu tovaru môžeme vrátenie platby odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať okamžite, v každom prípade však najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate.

Za akúkoľvek stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť, iba ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou, ktorá nie je potrebná na kontrolu povahy, vlastností a fungovania tovaru.

 1. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a odošlite ho späť.)

FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakúsko, email: office@famel.at:

Týmto zrušujem / my (*) zmluvu uzatvorenú medzi nami / nami (*) o kúpe nasledujúcich vecí

Tovar (*) / poskytnutie nasledujúcej služby (*)

Objednané (*) / prijaté (*)

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade papierovej notifikácie)

dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká

Ak sa dodáva iba digitálny obsah, t. J. Iba údaje, ktoré sa nenachádzajú na fyzickom nosiči údajov a ktoré sa vyrábajú a sprístupňujú v digitálnej podobe, právo na odstúpenie od zmluvy zaniká okamžite, ak od vás začneme plniť zmluvu

1. výslovne súhlasili s tým, že začneme plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a

2. Potvrdili ste svoje vedomosti, že stratíte právo na odstúpenie od zmluvy pri začatí plnenia zmluvy.   

 1. Obmedzenie zodpovednosti
  1. Máme neobmedzenú zodpovednosť za škody na zdraví, končatinách alebo zdraví, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbalom porušení povinností z našej strany. Sme tiež zodpovední bez obmedzenia za ďalšie škody, ktoré sú založené na úmyselnom alebo hrubom zanedbaní porušenia povinností nami.
  2. Zodpovedáme iba v obmedzenej miere za obvyklú predvídateľnú škodu spôsobenú jednoduchým nedbanlivým porušením týchto povinností, ktoré sú zásadné pre riadne a bezchybné plnenie zmluvy a za plnenie ktorého môže zákazník primerane dôverovať (základné povinnosti).
  3. Iné nároky na náhradu škody, najmä podľa § 536a BGB, sú vylúčené s výhradou nasledujúceho bodu 6.4.
  4. Obmedzenia zodpovednosti a vylúčenia zodpovednosti podľa tohto oddielu 6 a oddielu 13.7 nemajú vplyv na našu zodpovednosť v súlade so záväznými zákonnými ustanoveniami zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselným zatajením vady a prevzatím záruky za kvalitu služby.
  5. Toto číslo 6 sa vzťahuje na akékoľvek nároky zákazníka bez ohľadu na právny základ, najmä pokiaľ ide o zmluvnú a mučivú zodpovednosť.
  6. Pokiaľ je naša zodpovednosť obmedzená alebo vylúčená podľa tohto oddielu 6, obmedzenia alebo vylúčenia sa vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť našich zamestnancov, našich zákonných zástupcov a našich zástupcov.
  7. Zodpovedáme iba za svoj vlastný obsah na webovej stránke nášho online obchodu. Pokiaľ je prístup na iné webové stránky možný pomocou odkazov, nenesieme zodpovednosť za externý obsah, ktorý je na nich uvedený. Neprijímame obsah tretích strán ako svoj vlastný. Ak sa dozvieme o nezákonnom obsahu na externých webových stránkach, okamžite zablokujeme prístup k týmto stránkam.
 2. Vyššia moc
  1. Žiadna zo strán sa nemusí zaviazať na nesplnenie svojich zmluvných záväzkov, ak je nesplnenie prekážkou, ktorú nemôže ovplyvniť (“Vyššia moc"). Vyššia moc v zmysle tejto zmluvy zahŕňa najmä: a) (blížiacu sa) vojnu alebo občiansku vojnu, b) požiar, c) prírodné katastrofy, ako sú povodne, búrky atď., D) rozhodnutia zákonodarcov alebo vlády, g) štrajk, Výluka alebo iné formy priemyselného konania (týkajúce sa vlastných aj externých zamestnancov), h) konfiškácia.
  2. Strana dotknutá vyššou mocou okamžite písomne oznámi druhej strane začiatok a koniec prekážky. Pokiaľ pretrváva prípad vyššej moci, čas na poskytnutie služieb pre obidve strany sa predĺži o dobu oneskorenia v dôsledku vyššej moci plus primeraný čas na opätovné spustenie. V prípade neplnenia v súlade s oddielom 7.1 po dobu dlhšiu ako šesť (6) mesiacov je každá zo zmluvných strán oprávnená vypovedať zmluvu.
 3. Peňažné a zádržné práva zákazníka
  1. Zákazník má právo na započítanie len vtedy, ak jeho protinávrhy boli zákonne stanovené, uznané alebo ich predávajúci nezpochybnil. Právo kupujúceho na započítanie proti zmluvným alebo iným nárokom vyplývajúcim zo začatia alebo vykonávania tohto zmluvného vzťahu (najmä tie, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že zákazník uplatnil svoje zákonné právo na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov) zostáva nedotknuté.
  2. Zákazník môže uplatniť právo na zadržanie len vtedy, ak je jeho protinávrh založený na rovnakom zmluvnom vzťahu.
 4. Autorské práva, práva priemyselného vlastníctva

Všetky materiály v internetovom obchode sú naším majetkom a sú chránené autorským právom alebo predmetom iných práv duševného vlastníctva. Zákazník smie prezerať a sťahovať tieto materiály iba pre svoje osobné, nepodnikateľské účely.

 1. kontaktné údaje
  1. Poštová adresa: FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakúsko
  2. E-mailová adresa: office@famel.at
 2. Zmiešaný
  1. Sme oprávnení zmeniť príslušné podmienky, ktoré zákazníkovi oznámime vopred (vrátane obdobia námietky a odkazu na dôležitosť jeho správania) v textovej forme e-mailom - zvýraznením zmeny tučným písmom - a ktoré nadobudnú účinnosť, ak Zákazník proti nim nemá námietky do šiestich (6) týždňov od prijatia oznámenia.
  2. Ak by ustanovenie týchto podmienok malo byť alebo by malo byť úplne alebo čiastočne neúčinné, nemá to vplyv na účinnosť ostatných ustanovení týchto podmienok.
  3. Tieto podmienky podliehajú rakúskemu právu; to sa nevzťahuje na uplatniteľnosť Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru z 11. apríla 1980 (ustanovenia CISG). Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba vtedy, ak sa poskytovaná ochrana nezruší záväznými ustanoveniami právneho poriadku štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.
  4. Ak je zákazníkom obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo osobitný fond podľa verejného práva, je miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy súd zodpovedný za naše miesto podnikania, pokiaľ nie je uvedené výhradné miesto súdnej právomoci. Sme však tiež oprávnení žalovať obchodníka v mieste jeho bydliska alebo v mieste podnikania. Právomoc, ktorú možno odôvodniť výhradnou jurisdikciou, zostáva nedotknutá.
  5. Sme povinní informovať spotrebiteľov, že Európska komisia má k dispozícii primeranú online platformu v súvislosti s tzv. Online riešením sporov. Zákazníci majú prístup k tejto platforme na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. V tejto súvislosti sme tiež povinní poskytnúť zákazníkom našu e-mailovú adresu. Toto je: office@famel.at.
  6. Vždy sa snažíme objasniť akékoľvek nezrovnalosti so zákazníkom v súvislosti s existujúcimi zmluvami. Chceli by sme však zdôrazniť, že nie sme povinní zúčastňovať sa na spotrebiteľských rozhodcovských konaniach (podľa VSBG) a žiaľ, neponúkame našim zákazníkom možnosť zúčastniť sa na takomto konaní.
 1. Osobitné ustanovenia pre doplnkové výrobky (oddiel 1.3)
 1. dodávka
  1. Podnikateľom dlhujeme iba včasné a správne dodanie tovaru dopravnej spoločnosti a nenesieme zodpovednosť za omeškania spôsobené dopravnou spoločnosťou. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, dodávateľské lehoty stanovené nami nie sú preto záväzné. Pri dodaní tovaru dopravnej spoločnosti prechádza na zákazníka riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia tovaru. Nie sme povinní poistiť alebo nechať tovar objednaný poistiť proti poškodeniu pri preprave. Čiastočné dodávky sú povolené.
  2. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, riziko, že dôjde k náhodnej strate alebo neúmyselnému poškodeniu predaného tovaru, prechádza aj na spotrebiteľa, keď je tovar odoslaný pri odovzdaní tovaru.
  3. Odovzdanie je rovnaké, ak je zákazník v omeškaní s prijatím.
  4. Nezaručujeme, že produkty zobrazené v našom internetovom obchode sú vždy k dispozícii. Ak by dodávka produktu nemala byť možná alebo bude trvať dlhšie, napríklad preto, že príslušný tovar nie je na sklade, informujeme zákazníka pred uzavretím zmluvy. 
  5. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné zmluvné alebo zákonné práva na ukončenie a zákonné právo na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov (oddiel 5), zákazník nemá právo zrušiť záväzné objednávky ani vrátiť tovar, ktorý už bol prijatý, bez nášho výslovného písomného súhlasu.
  6. Sme oprávnení odstúpiť od zmluvy alebo ju vypovedať, ak sa ukáže, že zákazník nie je dôveryhodný, najmä v prípade (i) neúspešného exekučného opatrenia voči zákazníkovi alebo prísahy, ktorú urobil, aj keď to priamo nesúvisí s obchodný vzťah medzi nami a zákazníkom stojí, (ii) že po uzavretí zmluvy je zrejmé, že zákazník poskytol nesprávne informácie o svojej úverovej bonite a že tieto nesprávne informácie majú značný význam.
 2. záruka
  1. Za služby, ktoré poskytujeme, nepreberáme žiadnu kvalitu ani inú záruku, pokiaľ sme v jednotlivých prípadoch výslovne písomne nevyhlásili záruku takto označenú. Záruky výrobcu zostávajú nedotknuté.
  2. Pokiaľ ide o podnikateľov, zákazník skontroluje úplnosť a nedostatky tovaru ihneď, najneskôr však do 14 dní od dodania. Po uplynutí lehoty je uplatnenie záručných práv pre podnikateľov vylúčené.
  3. Ak je zákazníkom podnikateľ, kvalita tovaru je v zásade iba popisom produktu podľa dohody. Verejné vyhlásenia, propagácie alebo reklama výrobcu tiež nepredstavujú zmluvnú podmienku tovaru.
  4. Nasledujúce ustanovenie sa vzťahuje na podnikateľov, ak dôjde k vecnej alebo právnej vade, poskytneme doplnkové plnenie podľa vlastného uváženia opravou alebo následným doručením. Spotrebitelia majú na výber, či požadujú dodatočné plnenie prostredníctvom opravy alebo následného dodania. Sme oprávnení odmietnuť zvolený druh doplnkového plnenia, ak je to možné iba s neprimeranými nákladmi a druhý typ doplnkového plnenia zostane bez výrazných nevýhod pre spotrebiteľa.
  5. Iba v prípade, že (i) vážne a definitívne odmietneme následné plnenie, (ii) následné plnenie zlyhá alebo (iii) nebola dodržaná primeraná lehota stanovená pre nasledujúce plnenie, zákazník je oprávnený primerane kompenzovať obmedziť alebo ukončiť zmluvu alebo odstúpiť od zmluvy. V súlade s oddielom 6 môže zákazník požadovať náhradu škody.
  6. Pokiaľ ide o podnikateľov, pokiaľ z povahy vady alebo z iných okolností nevyplýva niečo iné, považuje sa doplnkové plnenie za neúspešné najskôr po druhom neúspešnom pokuse. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, doplnkové plnenie sa považuje za neúspešné po dvoch neúspešných pokusoch.
  7. Pre podnikateľov je záručná doba dvanásť (12) mesiacov od dodania tovaru, pre spotrebiteľov je záručná doba 24 mesiacov. To neplatí, ak máme neobmedzenú zodpovednosť v súlade s oddielom 6.
 3. Zachovanie vlastníctva
  1. Pre našich zákazníkov zostáva nami dodaný tovar našim majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny (ponechanie vlastníctva). V prípade podnikateľov zostáva nami dodaný tovar našim majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich z obchodného vzťahu (predĺžené zachovanie vlastníctva).
  2. Uplatnenie našich práv z výhrady vlastníctva nezbavuje zákazníka jeho zmluvných záväzkov. Hodnota tovaru v čase vrátenia je započítaná iba proti nášmu existujúcemu nároku voči zákazníkovi. Účelom tohto oddielu 14 nie je zmeniť predpisy o prenose rizika v súvislosti s poškodením alebo stratou tovaru podľa oddielu 12.

 

 1. Osobitné ustanovenia pre
 1. Nasadenie Almonda
  1. Almondo neustále pripravujeme na použitie v systémoch spracovania údajov (serveroch). Zákazník má prístup k funkciám spoločnosti Almondo cez našu webovú stránku https://almondo.wbo24.eu/home/shop a používať ich v rámci tejto zmluvy. Zákazníkovi tiež poskytujeme aplikáciu Almondo (ďalej len „aplikácia“) na bezplatné stiahnutie v obchodoch IOS Apple Store a Play Store Android.
  2. Prostredníctvom našej webovej stránky a aplikácie a na zriadenie ďalších používateľských účtov v rozsahu oprávnení dohodnutých s objednávkou dostanete e-mailom alebo s dodaním príslušenstva (ak je k dispozícii pre príslušnú verziu) údaje o prístupe správcu na použitie Almondo na používanie našej webovej stránky a aplikácie a na vytvorenie ďalších používateľských účtov. Každý ďalší používateľ vytvorený správcom dostane svoje prístupové údaje e-mailom.
 2. Dostupnosť
  1. Zákazníkovi poskytujeme funkčnosť Almondo s dostupnosťou 99 % v priemere za mesiac. Dostupnosť sa však nepovažuje za obmedzenú
   1. je narušený v dôsledku systémov špecifických pre zákazníka prepojených so Softvérom ako systémom služieb.
   2. predvídateľné údržbárske práce. Plánované údržbárske práce budú oznámené s časovým predstihom najmenej 48 hodín. Pri naliehavých údržbárskych prácach sú možné kratšie dodacie lehoty - najmä v dôsledku bezpečnostných porúch.
   3. Dochádza k neplánovaným dobám údržby, ktoré nie sú spôsobené zaviniteľným porušením našej právnej povinnosti. Neplánovaná doba údržby je doba, počas ktorej sa vykonávajú údržbárske práce, ktoré sú okamžite potrebné na udržanie správnej činnosti serverového softvéru a servera alebo z dôvodu súčasných bezpečnostných medzier, ktoré zhoršujú alebo by mohli narušiť naše služby. Snažíme sa minimalizovať potrebu takejto neplánovanej údržby pravidelnou údržbou a starostlivosťou.
  2. Zákazník je zodpovedný za jeho pripojenie k internetu vrátane požadovaných rýchlostí prenosu dát. Je zodpovedný za plnenie systémových požiadaviek na poskytovanie Almonda, tj moderného prehľadávača v aktuálnej verzii a funkčného internetového pripojenia, a za inštaláciu a prevádzku aplikácie. Prenosovým bodom serverového softvéru je náš externý firewall, ktorý je pripojený k internetu.
  3. Obdobie merania plánovanej dostupnosti je každý kalendárny mesiac. Dostupnosť Softvéru ako servisného systému sa meria pravidelným vyvolaním autotestu z externého monitorovacieho systému. Softvér ako systém služieb musí odpovedať na toto volanie v definovanom čase definovanou správou. Na požiadanie vám poskytneme správy o meraniach.
 3. Aktualizácie a upgrady

Budeme udržiavať spoločnosť Almondo, a tým vykonávať akékoľvek aktualizácie a aktualizácie (nové verzie softvéru s novou funkciou a bez nej). Rozhodujeme o type, rozsahu a frekvencii aktualizácií a aktualizácií na základe technických požiadaviek. 

 1. Práva na používanie
  1. Poskytujeme zákazníkovi právo používať funkcie spoločnosti Almondo počas trvania zmluvy na svoje vlastné účely v rámci licenčného modelu dohodnutého pri objednávaní. Platí to aj pre aktualizácie a aktualizácie, ktoré poskytujeme počas zmluvného obdobia. 
  2. Zákazník nezískava žiadne práva na rozmnožovanie spoločnosti Almondo a nie je oprávnený sťahovať Almondo a / alebo spúšťať ho vo svojich vlastných systémoch. Almondo je chránené autorským právom a všetky autorské práva, práva na používanie a ďalšie ochranné práva zostávajú s nami.
  3. Zaručujeme, že softvér neobsahuje práva tretích strán, ktoré obmedzujú alebo vylučujú použitie v súlade so zmluvne dohodnutým rozsahom. Ak je zmluvné použitie softvéru narušené vlastníckymi právami tretích strán, máme právo, v primeranom rozsahu pre zákazníka, upraviť softvér tak, aby nepatril do rozsahu ochrany bez významných obmedzení v používaní, alebo získať oprávnenie, aby bol softvér neobmedzený. a môžu byť použité v súlade so zmluvou bez dodatočných nákladov pre zákazníka. Ak zmluvné použitie softvéru nie je porušené vlastníckymi právami tretích osôb bez vlastného zavinenia, môžeme dotknuté služby odmietnuť. Ihneď o tom budeme zákazníka informovať a poskytneme mu vhodný prístup k jeho údajom. V takom prípade nie je zákazník povinný platiť. Ostatné nároky alebo práva zákazníka zostávajú nedotknuté.
  4. Zákazník nie je oprávnený sprístupniť Almondo tretím stranám.
 2. Ostatné povinnosti zákazníka
  1. Povinnosti spojené s poskytovaním a spracovaním služieb bude zákazník plniť. Bude konkrétny
   1. ak je zákazníkom podnikateľ, ubezpečte sa, že prístupové údaje na používanie Almondo a aplikácie sú k dispozícii iba tým, ktorých v súčasnosti zamestnáva. Ak je možné aplikáciu stiahnuť do súkromných mobilných zariadení, musí byť odstránená, keď používateľ už nie je so zákazníkom. Zákazník je povinný skontrolovať odstránenie aplikácie používateľom. V tomto prípade musí zákazník deaktivovať aj pridružený prístup užívateľa.
   2. podniknite vhodné opatrenia na ochranu Almonda a prístupu k aplikácii pred neoprávneným prístupom tretích strán. Na tento účel uchováva prístupové údaje, ktoré mu boli pridelené a spravované, na bezpečnom mieste a poučuje osoby oprávnené na ich použitie. Hneď ako má zákazník podozrenie, že jeho identifikačné údaje boli získané neoprávnenými tretími stranami alebo sú zneužité, musí nás o tom okamžite informovať.
   3. pri používaní Almondo dodržiavajte všetky príslušné zákony a nariadenia. Zákazníkovi je predovšetkým zakázané ukladať, prenášať alebo inak publikovať (vytvorený používateľom) obsah, ktorý porušuje právne ustanovenia, najmä práva na obchodné vlastníctvo alebo autorské práva tretích strán.
   4. ak je zákazník podnikateľom, nahláste nám okamžite akékoľvek chyby v zmluvných službách v súlade s oddielom 20, pričom upresnite, ako a za akých okolností sa chyba alebo porucha vyskytuje, a aktívne nás podporujte pri riešení problémov;
  2. Ak tretie strany uplatnia nároky voči nám z dôvodu porušenia povinností zákazníka vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä pokiaľ ide o obsah vytvorený používateľmi, zákazník nás zbavuje týchto nárokov, ak je podnikateľom, a preberá obhajobu týchto nárokov vlastné náklady. Ihneď informujeme zákazníka o uplatnení týchto nárokov a poskytneme zákazníkovi informácie potrebné na obhajobu proti týmto nárokom.
  3. Ak zákazník poruší základnú povinnosť stanovenú v tejto zmluve (oddiely 9, 18.2, 18.4, 19), môžeme dočasne zastaviť poskytovanie služieb, tj zablokovať prístup k serverovému softvéru a údajom. Prístup bude obnovený až po trvalom odstránení porušenia príslušnej povinnosti. V takom prípade je zákazník povinný zaplatiť odmenu.
 3. Obsah vytvorený používateľmi

Ak je zákazník podnikateľom, udeľuje nám na dobu neurčitú, nevýhradné právo uchovávať individuálny vzdelávací obsah vytvorený používateľmi, ktoré používa na používanie Almondo, k dispozícii v databáze a na vyhľadávanie. ukladať, reprodukovať a sprístupňovať tretím stranám iní používatelia.

 1. Hlásenia o poruche
  1. Ak je zákazníkom podnikateľ, je na nás, aby sme nedosiahli plánovanú dostupnosť a nedostatky v zmluvných službách, ktoré nemajú vplyv na dostupnosť ("iné chyby“) Okamžite nahlásiť. Takéto hlásenia o chybách zaznamenávame e-mailom na adresu office@famel.at.
 2. Nároky z vád
  1. Garantujeme, že softvér má dohodnutú kvalitu v súlade s touto zmluvou počas doby platnosti tejto zmluvy, najmä sa dodržiava dostupnosť sľúbená v časti 16.1.
  2. Ak je dohodnutá dostupnosť nedostatočná, platia výhradne ustanovenia oddielu 22.2.
   1. Ak sa nedosiahne plánovaná dostupnosť dohodnutá v súlade s odsekom 16.1 v mesiaci, má zákazník právo primerane znížiť dohodnutú odmenu za príslušný mesiac.
   2. V prípade nevýznamných nedostatkov je zníženie vylúčené.
  3. Za nedostatky v zmluvných službách, ktoré nemajú vplyv na dostupnosť ("iné chyby“), Sme zodpovední v súlade s odsekmi 22.5 až 22.8.
  4. Neexistuje žiadna iná chyba v prípade porúch, ktoré nemožno pripísať poruche softvéru, napr.
 • Poruchy v systémoch zákazníka alebo tretích strán, ktoré ovplyvňujú softvér, napr. Servery, na ktoré sa nedá dostať, alebo dlhá doba odozvy zo serverov, ktoré dodávajú obsah, ktorý sa ďalej spracováva pomocou softvéru;
 • Prerušenie sieťovej infraštruktúry internetu;
 • Prevádzkové chyby zákazníka.
  1. Sme povinní odstrániť ostatné vady v primeranej lehote a po prijatí oznámenia o vadách. V zásade je možné odstrániť iba reprodukovateľné chyby.
  2. Ak sa vada nedá napraviť v primeranej lehote stanovenej zákazníkom z dôvodov, za ktoré sme zodpovední, môže zákazník dohodnutú odmenu znížiť o primeranú sumu. Výška práva na zľavu je obmedzená na odmenu pripadajúcu na chybnú časť služby.
  3. Zákazník sa bude bezplatne podieľať na odstraňovaní ďalších vád a predovšetkým poskytne všetky potrebné dokumenty, údaje atď., Ktoré musíme analyzovať a odstrániť. Ak z dôvodu nedostatočnej alebo oneskorenej spolupráce zo strany zákazníka nie je možné splniť naše povinnosti v súvislosti s plnením, budeme oslobodení od povinnosti plniť. V prípade spotrebiteľa sa výnimka z povinnosti poskytovať výhody uplatní iba vtedy, ak spotrebiteľ zavinením nesplnil svoje povinnosti spolupráce.
  4. Pre podnikateľov je vylúčené právo na odstúpenie od zmluvy na nepretržité používanie softvéru z dôvodu vád. Právo vypovedať zmluvu z dôležitého dôvodu zostáva nedotknuté.
 1. Odmena, úprava ceny a oneskorenie
  1. Sme oprávnení upraviť odmenu podľa vlastného uváženia, napríklad v prípade zvýšenia nákladov na dátové centrum, služby a aktualizácie. Zvýšenie prvku nákladov sa môže použiť iba na zvýšenie ceny, pokiaľ v iných oblastiach neexistuje kompenzácia prostredníctvom zníženia nákladov. Plánovanú úpravu ceny oznámime zákazníkovi prostredníctvom textovej správy najmenej štyri (4) týždne pred tým, ako sa úprava ceny prejaví.
  2. Ak sa má uskutočniť zvýšenie ceny o viac ako päť percent (5 %), má zákazník právo vzniesť námietky proti zvýšeniu ceny v textovej podobe do štyroch (4) týždňov od prijatia oznámenia. V prípade včasnej námietky sa táto zmluva skončí na konci súčasného zmluvného obdobia; nedochádza k automatickej obnove v súlade s oddielom 24.2. Ak nedôjde k včasnej námietke, zvýšenie ceny nadobudne účinnosť v ohlásenom čase.
  3. Ak zákazník nezaplatí v súlade so zmluvou, môžeme službu odmietnuť, tj, napríklad v prípade nevýznamného oneskorenia v platbe, zablokujte prístup zákazníka k softvéru na dobu oneskorenia. V takom prípade je zákazník povinný zaplatiť odmenu.
 2. Správa termínu, ukončenia a ukončenia
  1. Užívateľský vzťah začína aktiváciou zákazníka na používanie Almondo. Minimálna lehota je jeden (1) rok od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci registrácie zákazníkom.
  2. Zmluvný vzťah môžu obidve zmluvné strany ukončiť najskôr na konci minimálneho obdobia s lehotou troch (3) mesiacov. V opačnom prípade sa lehota predĺži o jeden (1) ďalší rok a potom sa môže ukončiť výpovednou lehotou tri (3) mesiace pred uplynutím doby platnosti zmluvy.
  3. Právo strán na mimoriadne ukončenie z dobrého dôvodu zostáva nedotknuté.
  4. Všetky výpovede musia byť vykonané písomne.
  5. Po ukončení užívateľského vzťahu už zákazník z akéhokoľvek dôvodu už nemá právo používať Almondo a práva, ktoré nám v tomto ohľade poskytuje, sa na nás vzťahujú bez ďalšieho upozornenia. Aplikácia však môže naďalej používať zákazník a prístup offline k obsahu uloženému v aplikácii až do ukončenia zmluvy. Ak bude aplikácia odstránená, bude odstránený aj tento prístup. Obnovenie nie je možné po ukončení užívateľského vzťahu.
 3. zmeny

Sme oprávnení zmeniť tu dohodnutú službu, najmä ak tretie strany menia svoje služby av prípade, že sa pre nás zmenia licenčné podmienky pre fotografie alebo videá, ktoré používame. Zmeny tejto zmluvy oznámené zákazníkovi v textovej podobe e-mailom sa považujú za prijaté zákazníkom, ak zákazník nenamieta proti ich platnosti do šiestich (6) týždňov po prijatí oznámenia o zmene v textovej podobe e-mailom. Na začiatku obdobia budeme zákazníka konkrétne informovať o zamýšľanom význame jeho správania. Zmeny v tejto zmluve sa považujú za prijaté zákazníkom iba vtedy, ak bolo toto oznámenie skutočne poskytnuté. Ak zákazník vznesie námietku proti zmene včas, môžeme zmluvu riadne ukončiť v najskoršom možnom čase alebo v čase prechodu, ak starý systém nemôže pokračovať.

 1. Ochrana údajov a bezpečnosť údajov
  1. My a zákazník budeme dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o ochrane údajov.    
  2. Zákazník je zodpovedný výlučne za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov pomocou softvéru, ktorý nám poskytol na základe tejto zmluvy. Zákazník nás oslobodzuje od nárokov tretích strán v súlade s oddielom 19.2.
  3. Osobné údaje zákazníka používame na správu používania softvéru, poskytovanie a fakturáciu služieb a na predchádzanie technickým poruchám. Na tieto účely zhromažďujeme ďalšie osobné údaje, okrem osobných údajov, napríklad IP adresu a číslo zariadenia (IMEI).
  4. Zákazník sa stará o pravidelné zálohovanie svojich údajov, ako aj o vybavenie svojich počítačov a mobilných zariadení používateľov zamestnaných pri súčasných najmodernejších bezpečnostných opatreniach.

sk_SKSlovenčina
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.