OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

 1. Zakres, przedmiot umowy, definicje
  1. Następujące ogólne warunki handlowe („OGÓLNE ZASADY I WARUNKI„) Dotyczy wszystkich zamówień FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austria (dalej„my„,”nas„) Za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://almondo.wbo24.eu/home/shop (dalej„ Sklep internetowy ”) przez naszych klientów (dalej„one„,”klient„).
  2. konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję prawną w celach, których w dużej mierze nie można przypisać jej działalności komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcy ja. S. d. Regulaminem są osoby fizyczne lub prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które przy zawieraniu transakcji prawnej działają w ramach działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Klienci i. S. d. Warunki dotyczą zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.
  3. Przedmiotem umowy jest
 • tymczasowa autoryzacja na korzystanie z funkcjonalności oprogramowania Almondo opisana w dodatku 1.3 (dalej „Almondo„) W modelu„ Software as a Service ”
 • opcjonalny zakup produktów takich jak gra planszowa i afrykański bęben (darbuka), których można używać oprócz „Almondo”.
  1. Klikając odpowiednie pole, aby zaakceptować te warunki, akceptujesz ważność poniższych warunków. Jeśli nie chcesz akceptować niniejszych warunków, nie możesz korzystać z naszego sklepu internetowego do zamówień.
  2. Warunki klienta sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi warunkami lub odbiegające od nich nie stają się częścią umowy.
  3. Do wszystkich zamówień mają zastosowanie ogólne zasady sekcji A i dodatkowe zasady sekcji B i C.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Zawarcie umowy
  1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, ale nie jest wiążąca. Klikając przyciski „Dodaj do koszyka” i „Do kasy”, nie składasz jeszcze wiążącej oferty do zamówienia. Wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w polu potwierdzenia i można je tam poprawić. Twoje zamówienie zostanie w sposób wiążący przekazane nam wyłącznie jako oferta kontraktowa po kliknięciu przycisku „Kup teraz”. Otrzymanie zamówienia jest potwierdzane przez automatyczną wiadomość e-mail natychmiast po wysłaniu zamówienia. Wiążąca akceptacja zamówienia przez nas leży w wiadomości e-mail.
  2. Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język niemiecki.
 2. Przechowywanie tekstu umowy

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze warunki przez e-mail. Możesz przeglądać i pobierać warunki w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej pod adresem https://almondo.wbo24.eu/home/shop.

 1. Ceny i warunki płatności

Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę. Koszty wysyłki są wyświetlane w sklepie internetowym przed wysłaniem zamówienia i wyświetlane osobno na fakturze. Ceny wyświetlane w sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia są wiążące dla danego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 23.1. Ponadto ceny nie są wiążące i można je zmienić w dowolnym momencie.

 1. Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość
  1. Prawo odstąpienia od umowy. Klienci będący konsumentami mają zazwyczaj prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez podania przyczyny. Jeżeli dostarczane są tylko treści cyfrowe, tj. Tylko dane, które nie znajdują się na fizycznym nośniku danych, a które są wytwarzane i udostępniane w formie cyfrowej, okres anulowania wynosi czternaście (14) dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku dostawy towarów prawo do odstąpienia rozpoczyna się od dostawy ostatniej częściowej przesyłki / ostatniego towaru.    

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Ty (FameL GmbH reprezentowany przez dyrektora zarządzającego Andreasa Lercha, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austria, numer telefonu: +43 613/283877, e-mail: office@famel.at) w drodze wyraźnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz komunikat dotyczący skorzystania z prawa do odwołania przed upływem okresu anulowania.

 1. Konsekwencje anulowania. Jeśli anulujesz tę umowę, dokonaliśmy dla ciebie wszystkich płatności, które od ciebie otrzymaliśmy, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, którą oferujemy musi) spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

W przypadku zakupu towarów możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go).

Do FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austria, email: office@famel.at:

Niniejszym ja / my (*) anuluję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących produktów

Towar (*) / świadczenie następującej usługi (*)

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

Nazwa konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

data

(*) Niepotrzebne skreślić

 1. Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie

Jeśli dostarczana jest tylko treść cyfrowa, tj. Tylko dane, które nie znajdują się na fizycznym nośniku danych, a które są wytwarzane i udostępniane w formie cyfrowej, prawo do odstąpienia wygasa natychmiast, jeśli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tobie

1. wyraźnie zgodziły się na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem okresu anulowania, oraz

2. Potwierdziłeś swoją wiedzę, że utracisz prawo do odstąpienia od umowy, kiedy zaczniesz realizować umowę.   

 1. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w życiu, zdrowiu lub zdrowiu wynikające z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków z naszej strony. Ponosimy również odpowiedzialność za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa przez nas naruszenia obowiązków.
  2. Odpowiadamy tylko w ograniczonym zakresie za typowo przewidywalną szkodę za szkody spowodowane zwykłym niedbałym naruszeniem takich obowiązków, które mają fundamentalne znaczenie dla właściwej i bezbłędnej realizacji umowy i na których wypełnieniu klient może odpowiednio zaufać (zobowiązania kardynalne).
  3. Inne roszczenia odszkodowawcze, w szczególności zgodnie z § 536a BGB, są wykluczone z zastrzeżeniem poniższej sekcji 6.4.
  4. Ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszą sekcją 6 i sekcją 13.7 nie wpływają na naszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązkowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, ze względu na złośliwe ukrycie wady i przejęcie gwarancji jakości usługi.
  5. Ten numer 6 dotyczy wszelkich roszczeń zgłaszanych przez nas bez względu na podstawę prawną, w szczególności w zakresie odpowiedzialności umownej i deliktowej.
  6. O ile nasza odpowiedzialność jest ograniczona lub wyłączona zgodnie z niniejszym rozdziałem 6, ograniczenia lub wyłączenia dotyczą także osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, naszych przedstawicieli prawnych i naszych zastępców.
  7. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za własne treści na stronie internetowej naszego sklepu internetowego. W zakresie, w jakim dostęp do innych stron jest możliwy dzięki linkom, nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte w nich treści zewnętrzne. Nie przyjmujemy treści stron trzecich jako naszych własnych. Jeśli dowiemy się o nielegalnych treściach na zewnętrznych stronach internetowych, natychmiast zablokujemy dostęp do tych stron.
 2. Siła wyższa
  1. Żadna ze stron nie musi ręczyć za niewykonanie swoich zobowiązań umownych, jeżeli niespełnienie wynika z przeszkody pozostającej poza jego kontrolą („Siła wyższa„). Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje w szczególności: (a) (zbliżającą się) wojnę lub wojnę domową, (b) pożar, (c) klęski żywiołowe, takie jak powodzie, burze itp., (D) decyzje ustawodawców lub rządów, (g) strajk, Lokaut lub inne formy akcji protestacyjnej (dotyczącej zarówno pracowników własnych, jak i zewnętrznych), (h) konfiskata.
  2. Strona dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie powiadomi drugą stronę o początku i końcu przeszkody na piśmie. Tak długo, jak trwa siła wyższa, czas na świadczenie usług dla obu stron będzie przedłużony o czas trwania opóźnienia z powodu siły wyższej oraz odpowiedni czas ponownego uruchomienia. W przypadku niewykonania świadczenia zgodnie z sekcją 7.1 przez okres dłuższy niż sześć (6) miesięcy, każda z umawiających się stron jest uprawniona do rozwiązania umowy.
 3. Prawa do potrącenia i zatrzymania klienta
  1. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone, uznane lub nie są kwestionowane przez sprzedającego. Prawo kupującego do potrącenia z roszczeń umownych lub innych wynikających z nawiązania lub realizacji tego stosunku umownego (w szczególności również roszczeń wynikających z faktu, że klient skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta) pozostaje nienaruszone.
  2. Klient może skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest oparte na tym samym stosunku umownym.
 4. Prawo autorskie, prawa własności przemysłowej

Wszystkie materiały w sklepie internetowym są naszą własnością i są chronione prawem autorskim lub przedmiotem innych praw własności intelektualnej. Klient może przeglądać i pobierać te materiały wyłącznie do własnych celów prywatnych.

 1. szczegóły kontaktu
  1. Adres pocztowy: FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austria
  2. Adres e-mail: office@famel.at
 2. Różne
  1. Jesteśmy uprawnieni do wprowadzania zmian w obowiązujących warunkach, które z wyprzedzeniem ogłosimy klientowi (w tym okres sprzeciwu i odniesienie do wagi jego zachowania) w formie tekstowej za pośrednictwem wiadomości e-mail - podkreślając pogrubienie - i które wejdą w życie, jeśli Klient nie wyrazi sprzeciwu w ciągu sześciu (6) tygodni od otrzymania powiadomienia.
  2. Jeżeli postanowienie niniejszych ogólnych warunków będzie lub stanie się nieskuteczne w całości lub w części, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień niniejszych ogólnych warunków.
  3. Niniejsze warunki podlegają prawu austriackiemu; nie dotyczy to zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (postanowienia CISG). W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie zostanie cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
  4. Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną na podstawie prawa publicznego lub specjalnym funduszem na podstawie prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla naszego miejsca prowadzenia działalności, chyba że zostanie podane wyłączne miejsce jurysdykcji. Mamy jednak również prawo pozwać kupca w jego miejscu zamieszkania lub miejscu prowadzenia działalności. Kompetencje, które mogą być uzasadnione wyłączną jurysdykcją, pozostają nietknięte.
  5. Jesteśmy zobowiązani poinformować konsumentów, że odpowiednia platforma internetowa jest dostępna od Komisji Europejskiej w związku z tak zwanym internetowym rozwiązywaniem sporów. Klienci mogą uzyskać dostęp do tej platformy pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. W tym kontekście jesteśmy również zobowiązani do podania naszym klientom adresu e-mail. To jest: office@famel.at.
  6. Zawsze staramy się wyjaśnić wszelkie rozbieżności z klientem w odniesieniu do istniejących umów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym dla konsumentów (zgodnie z VSBG) i niestety również nie oferujemy naszym klientom możliwości udziału w takim postępowaniu.
 1. Przepisy szczególne dotyczące produktów uzupełniających (sekcja 1.3)
 1. dostawa
  1. Jesteśmy jedynie winni przedsiębiorcom terminowe i prawidłowe dostarczenie towaru do firmy transportowej i nie jesteśmy odpowiedzialni za opóźnienia spowodowane przez firmę transportową. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, podane przez nas terminy dostaw nie są wiążące. Wraz z dostawą towaru do firmy transportowej ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się towaru przechodzi na klienta. Nie jesteśmy zobowiązani do ubezpieczania lub zlecania ubezpieczenia zamówionych towarów od szkód w transporcie. Częściowe dostawy są dozwolone.
  2. W stosunku do konsumentów ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się sprzedanych towarów przechodzi także na konsumenta, gdy towary są wysyłane w momencie przekazania towarów.
  3. Przekazanie jest takie samo, jeśli klient nie zgadza się z akceptacją.
  4. Nie gwarantujemy, że produkty pokazane w naszym sklepie internetowym są zawsze dostępne. Jeśli dostawa produktu nie będzie możliwa lub potrwa dłużej, na przykład ponieważ odpowiednich towarów nie ma w magazynie, poinformujemy klienta przed zawarciem umowy. 
  5. Bez uszczerbku dla innych umownych lub ustawowych praw do odstąpienia od umowy oraz ustawowego prawa odstąpienia od umowy dla konsumentów (sekcja 5), klient nie jest uprawniony do anulowania wiążących zamówień lub zwrotu towarów, które zostały już przyjęte bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
  6. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, jeżeli okaże się, że klient nie jest wiarygodny, szczególnie w przypadku (i) nieskutecznego środka egzekucyjnego wobec klienta lub złożonej przez niego przysięgi ujawnienia, nawet jeśli nie jest to bezpośrednio związane z relacje biznesowe między nami a klientem, (ii) po zawarciu umowy staje się jasne, że klient podał nieprawidłowe informacje dotyczące jego zdolności kredytowej i że te nieprawidłowe informacje mają duże znaczenie.
 2. Gwarancja
  1. Nie zakładamy żadnej jakości ani żadnej innej gwarancji na świadczone przez nas usługi, chyba że w indywidualnych przypadkach wyraźnie zadeklarowaliśmy taką gwarancję na piśmie. Gwarancje producenta pozostają nienaruszone.
  2. W odniesieniu do przedsiębiorców klient sprawdzi towar pod kątem kompletności i wad natychmiast, ale najpóźniej w ciągu 14 dni po dostawie. Po upływie tego terminu dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi w związku z daną wadą jest wykluczone dla przedsiębiorców.
  3. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, jakość towaru jest w zasadzie tylko naszym opisem produktu, zgodnie z ustaleniami. Publiczne oświadczenia, promocje lub reklama producenta również nie stanowią warunków umownych towarów.
  4. Poniższe informacje dotyczą przedsiębiorców, jeśli wystąpi wada materialna lub prawna, zapewniamy dodatkowe działanie według naszego uznania poprzez sprostowanie lub późniejszą dostawę. Konsumenci mają wybór, czy wymagają dodatkowej wydajności poprzez sprostowanie lub późniejszą dostawę. Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia wybranego rodzaju świadczenia uzupełniającego, jeżeli jest to możliwe tylko przy nieproporcjonalnych kosztach, a inny rodzaj świadczenia dodatkowego pozostaje bez znaczących wad dla konsumenta.
  5. Tylko w przypadku, gdy (i) poważnie i definitywnie odmówimy późniejszego wykonania, (ii) późniejsze wykonanie nie powiedzie się, lub (iii) rozsądny termin wyznaczony przez klienta dla późniejszego wykonania nie zostanie dotrzymany, klientowi przysługuje odpowiednie odszkodowanie zmniejszyć lub rozwiązać umowę lub odstąpić. Z zastrzeżeniem punktu 6 klient może również dochodzić odszkodowania.
  6. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, chyba że charakter wady lub inne okoliczności wskazują inaczej, dodatkowe świadczenie uznaje się za nieudane najwcześniej po drugiej nieudanej próbie. W stosunku do konsumentów uznaje się, że dodatkowe działanie zakończyło się niepowodzeniem po dwóch nieudanych próbach.
  7. Dla przedsiębiorców okres gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy od dostawy towaru, dla konsumentów okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność zgodnie z sekcją 6.
 3. Zastrzeżenie własności
  1. Dla konsumentów dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu (zastrzeżenie własności). W przypadku przedsiębiorców dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu i rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych (przedłużone zastrzeżenie własności).
  2. Roszczenie naszych praw z tytułu zastrzeżenia własności nie zwalnia klienta z jego zobowiązań umownych. Wartość towaru w momencie zwrotu jest kompensowana tylko z naszym istniejącym roszczeniem wobec klienta. Niniejszy punkt 14 nie ma na celu zmiany przepisów dotyczących przenoszenia ryzyka w odniesieniu do uszkodzenia lub utraty towarów zgodnie z punktem 12.

 

 1. Przepisy szczególne dotyczące Almondo
 1. Wdrożenie Almondo
  1. Zapewniamy Almondo gotowość do użycia w systemach przetwarzania danych (serwerach). Klient może uzyskać dostęp do funkcji Almondo za pośrednictwem naszej strony internetowej https://almondo.wbo24.eu/home/shop i korzystać z nich w ramach niniejszej umowy. Dostarczamy również klientowi aplikację Almondo (zwaną dalej „aplikacją”) do bezpłatnego pobrania w sklepach z aplikacjami IOS Apple Store i Play Store Android.
  2. Otrzymasz dane dostępu administratora do korzystania z Almondo za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji oraz do zakładania kolejnych kont użytkowników w zakresie uprawnień uzgodnionych z zamówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostawy akcesoriów (jeśli są dostępne dla odpowiedniej wersji). Każdy dodatkowy użytkownik utworzony przez administratora otrzymuje dane dostępowe pocztą e-mail.
 2. Dostępność
  1. Zapewniamy klientowi funkcjonalności Almondo z dostępnością 99 % średnio w miesiącu. Dostępność nie jest jednak uważana za ograniczoną
   1. jest zakłócany z powodu specyficznych dla klienta systemów połączonych z oprogramowaniem jako systemem usług.
   2. przewidywalne prace konserwacyjne. Zaplanowane prace konserwacyjne zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin. W przypadku pilnych prac konserwacyjnych możliwe są krótsze czasy realizacji - szczególnie z powodu wad związanych z bezpieczeństwem.
   3. mają miejsce nieplanowane czasy konserwacji, które nie są spowodowane zawinionym naruszeniem naszych zobowiązań prawnych. Nieplanowany czas konserwacji to czas, w którym przeprowadzane są prace konserwacyjne, które są natychmiast niezbędne do utrzymania prawidłowego działania oprogramowania serwera i serwera lub ze względu na istniejące luki w zabezpieczeniach, które zakłócają lub mogą wpływać na nasze usługi. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować potrzebę takiej nieplanowanej konserwacji poprzez regularną konserwację i pielęgnację.
  2. Klient jest odpowiedzialny za swoje połączenie z Internetem, w tym za wymagane szybkości przesyłania danych. Odpowiada za spełnienie wymagań systemowych dostarczenia Almondo, tj. Nowoczesnej przeglądarki w aktualnej wersji i działającego połączenia internetowego, a także za instalację i obsługę aplikacji. Punktem transferu oprogramowania serwera jest nasza zewnętrzna zapora sieciowa, która jest połączona z Internetem.
  3. Okres pomiaru planowanej dostępności wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Dostępność oprogramowania jako systemu usługowego mierzy się poprzez regularne wywoływanie autotestu z zewnętrznego systemu monitorowania. System oprogramowania jako usługi musi odebrać to połączenie w określonym czasie za pomocą określonego komunikatu. Na żądanie udostępniamy raporty z pomiarów.
 3. Aktualizacje i uaktualnienia

Będziemy utrzymywać Almondo, a tym samym przeprowadzać wszelkie aktualizacje i aktualizacje (nowe wersje oprogramowania z i bez nowych funkcji). Decydujemy o rodzaju, zakresie i częstotliwości aktualizacji i aktualizacji w oparciu o wymagania techniczne. 

 1. Prawa użytkowania
  1. Zapewniamy klientowi prawo do korzystania z funkcjonalności Almondo przez czas trwania umowy do własnych celów w ramach modelu licencji uzgodnionego przy składaniu zamówienia. Dotyczy to również aktualizacji i aktualizacji dostarczanych przez nas w okresie obowiązywania umowy. 
  2. Klient nie otrzymuje żadnych praw do kopiowania na Almondo i nie jest upoważniony do pobierania Almondo i / lub uruchamiania go na własnych systemach. Almondo jest chronione prawem autorskim i wszelkie prawa autorskie, prawa użytkowania i inne prawa ochronne pozostają przy nas.
  3. Gwarantujemy, że oprogramowanie jest wolne od praw stron trzecich, które ograniczają lub wykluczają korzystanie zgodnie z ustalonym w umowie zakresem. Jeśli umowne korzystanie z oprogramowania zostanie naruszone przez prawa własności osób trzecich, mamy prawo, w rozsądnym zakresie dla klienta, albo zmodyfikować oprogramowanie, aby nie wchodziło w zakres ochrony bez znaczących ograniczeń w użytkowaniu, lub uzyskać zgodę na nieograniczone oprogramowanie i mogą być używane zgodnie z umową bez dodatkowych kosztów dla klienta. Jeśli umowne korzystanie z oprogramowania zostanie naruszone przez prawa własności osób trzecich bez naszej winy, możemy odmówić świadczenia usług. Poinformujemy o tym klienta niezwłocznie i zapewnimy mu odpowiedni dostęp do jego danych. W takim przypadku klient nie jest zobowiązany do zapłaty. Pozostałe roszczenia lub prawa klienta pozostają nienaruszone.
  4. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Almondo osobom trzecim.
 2. Inne obowiązki klienta
  1. Klient wypełni obowiązki dotyczące świadczenia i przetwarzania usług. Będzie szczególny
   1. jeśli klient jest przedsiębiorcą, upewnij się, że dane dostępowe do korzystania z Almondo i aplikacji są dostępne tylko dla osób aktualnie przez niego zatrudnionych. Jeśli aplikację można pobrać na prywatne urządzenia mobilne, należy ją usunąć, gdy użytkownik nie będzie już z klientem. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia usunięcia aplikacji przez użytkownika. W takim przypadku klient musi również dezaktywować powiązany dostęp użytkownika.
   2. podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony Almondo i dostępu do aplikacji przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. W tym celu będzie przechowywać dane dostępu przypisane mu i administrowane przez niego w bezpiecznym miejscu i poinstruować osoby upoważnione do ich właściwego wykorzystania. Gdy tylko klient ma powód, by podejrzewać, że jego identyfikatory zostały uzyskane przez nieupoważnione osoby trzecie lub są niewłaściwie wykorzystywane, musi natychmiast nas o tym poinformować.
   3. podczas korzystania z Almondo przestrzegaj wszystkich obowiązujących praw i przepisów. W szczególności klientowi nie wolno przechowywać, transmitować ani w inny sposób publikować (tworzonej przez użytkownika) treści, która narusza przepisy prawa, w szczególności prawa własności komercyjnej lub prawa autorskie osób trzecich.
   4. jeśli klient jest przedsiębiorcą, niezwłocznie zgłoś nam wszelkie błędy w usługach kontraktowych zgodnie z sekcją 20, określając, w jaki sposób i w jakich okolicznościach występuje błąd lub usterka, i aktywnie wspieraj nas w rozwiązywaniu problemów;
  2. Jeżeli osoby trzecie będą dochodzić od nas roszczeń z powodu naruszenia zobowiązań klienta wynikających z niniejszej umowy, w szczególności w odniesieniu do treści tworzonych przez użytkowników, klient zwalnia nas od tych roszczeń, jeśli jest przedsiębiorcą i przyjmuje obronę przed tymi roszczeniami koszty własne. Poinformujemy klienta niezwłocznie o dochodzeniu takich roszczeń i udzielimy klientowi informacji niezbędnych do obrony przed roszczeniami.
  3. Jeśli klient naruszy zasadnicze zobowiązanie określone w niniejszej umowie (sekcje 9, 18.2, 18.4, 19), możemy tymczasowo przerwać świadczenie usług, tj. Zablokować dostęp do oprogramowania serwera i danych. Dostęp zostanie przywrócony dopiero po trwałym wyeliminowaniu naruszenia danego zobowiązania. W takim przypadku klient pozostaje zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia.
 3. Treści tworzone przez użytkowników

Jeśli klient jest przedsiębiorcą, przyznaje nam nieograniczone, niewyłączne prawo do przechowywania indywidualnych treści edukacyjnych tworzonych przez użytkowników, których używa na użytek Almondo, dostępnych w bazie danych i do wyszukiwania zapisywać, powielać i udostępniać osobom trzecim przez innych użytkowników.

 1. Raporty o usterkach
  1. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, to nie jesteśmy w stanie zaplanować jego dostępności i wad w umowach, które nie wpływają na dostępność („inne wady„) Aby natychmiast zgłosić. Raporty o takich błędach rejestrujemy pocztą elektroniczną na adres office@famel.at.
 2. Roszczenia z tytułu wad
  1. Gwarantujemy, że oprogramowanie ma uzgodnioną jakość zgodnie z niniejszą umową w okresie jej obowiązywania, w szczególności przestrzegana jest dostępność obiecana w punkcie 16.1.
  2. Jeżeli uzgodniona dostępność jest przekroczona, obowiązują wyłącznie postanowienia sekcji 22.2.
   1. Jeżeli planowana dostępność uzgodniona zgodnie z punktem 16.1 nie zostanie osiągnięta w ciągu miesiąca, klient ma prawo odpowiednio obniżyć uzgodnione wynagrodzenie za odpowiedni miesiąc.
   2. W przypadku nieznacznych wad redukcja jest wykluczona.
  3. W przypadku wad usług kontraktowych, które nie wpływają na dostępność („inne wady„), Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z pkt 22.5–22.8.
  4. W przypadku awarii nie ma innej wady, której nie można przypisać awarii oprogramowania, np.
 • Usterki w systemach klienta lub stron trzecich, które wpływają na oprogramowanie, np. Serwery, do których nie można dotrzeć, lub długi czas reakcji z serwerów dostarczających treści, które są dalej przetwarzane przez oprogramowanie;
 • Zakłócenie infrastruktury sieci Internet
 • Błędy obsługi przez klienta.
  1. Jesteśmy zobowiązani do usunięcia innych wad w rozsądnym terminie i po otrzymaniu zawiadomienia o wadach. Zasadniczo można wyeliminować tylko odtwarzalne wady.
  2. Jeżeli wada nie zostanie skutecznie usunięta w rozsądnym terminie określonym przez klienta z przyczyn, za które jesteśmy odpowiedzialni, klient może obniżyć uzgodnione wynagrodzenie o rozsądną kwotę. Kwota prawa do obniżki jest ograniczona do wynagrodzenia przypisanego wadliwej części usługi.
  3. Klient będzie uczestniczył w usuwaniu innych wad bezpłatnie, w szczególności dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty, dane itp., Które musimy przeanalizować i usunąć wady. Jeżeli z powodu braku lub spóźnionej współpracy ze strony klienta niemożliwe stanie się wypełnienie naszych zobowiązań do wykonania świadczenia, zostaniemy zwolnieni z tego obowiązku. W przypadku konsumenta zwolnienie z obowiązku świadczenia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy konsument w sposób zawiniony nie wywiązał się ze swoich zobowiązań do współpracy.
  4. W przypadku przedsiębiorców wykluczone jest prawo odstąpienia od umowy dotyczącej ciągłego użytkowania oprogramowania z powodu wad. Prawo do rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.
 1. Wynagrodzenie, korekta ceny i opóźnienie
  1. Jesteśmy uprawnieni do dostosowania wynagrodzenia według własnego uznania według własnego uznania, na przykład w przypadku wzrostu kosztów centrum danych, usług i aktualizacji. Zwiększenia elementu kosztu można wykorzystać tylko do podwyżki ceny, o ile nie ma rekompensaty poprzez obniżenie kosztów w innych obszarach. Powiadomimy klienta o planowanej korekcie ceny za pomocą wiadomości tekstowej co najmniej cztery (4) tygodnie przed wejściem korekty ceny.
  2. Jeżeli ma być dokonana podwyżka ceny o więcej niż pięć procent (5 %), klient ma prawo sprzeciwić się wzrostowi ceny w formie tekstowej w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania powiadomienia. W przypadku sprzeciwu na czas niniejsza umowa wygasa z końcem bieżącego okresu obowiązywania umowy; nie ma automatycznego przedłużenia zgodnie z sekcją 24.2. Jeśli nie wniesie sprzeciwu w odpowiednim czasie, wzrost ceny wejdzie w życie w ogłoszonym terminie.
  3. Jeśli klient nie zapłaci zgodnie z umową, możemy odmówić usługi, tj. Na przykład w przypadku nieistotnej zwłoki w płatności, zablokować klientowi dostęp do oprogramowania na czas opóźnienia. W takim przypadku klient pozostaje zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia.
 2. Zarządzanie terminami, rozwiązaniami i wyjazdami
  1. Relacja użytkowania rozpoczyna się od aktywacji klienta do korzystania z Almondo. Minimalny okres wynosi jeden (1) rok od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu rejestracji przez klienta.
  2. Stosunek umowny może zostać rozwiązany przez obie umawiające się strony najwcześniej pod koniec okresu minimalnego na okres trzech (3) miesięcy. W przeciwnym razie termin zostanie przedłużony o jeden (1) dodatkowy rok, a następnie może zostać rozwiązany z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy (3) miesiące przed końcem okresu obowiązywania umowy.
  3. Prawo stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.
  4. Wszystkie wypowiedzenia muszą być dokonane na piśmie.
  5. Pod koniec okresu użytkowania, z jakiegokolwiek powodu, klient nie jest już uprawniony do korzystania z Almondo, a prawa przyznane nam przez klienta w tym zakresie wracają do nas bez dalszego powiadomienia. Jednak aplikacja może być nadal używana przez klienta i dostęp offline do treści przechowywanych w aplikacji do końca umowy. Jeśli aplikacja zostanie usunięta, dostęp również zostanie usunięty. Przywrócenie nie jest możliwe po zakończeniu relacji użytkowania.
 3. Zmiany

Jesteśmy uprawnieni do zmiany uzgodnionej tutaj usługi, zwłaszcza jeśli strony trzecie zmienią swoje usługi, a także w przypadku zmiany warunków licencyjnych dla wykorzystywanych przez nas zdjęć lub filmów. Zmiany w niniejszej umowie przekazane klientowi w formie tekstowej pocztą elektroniczną uważa się za zaakceptowane przez klienta, jeśli klient nie wyrazi sprzeciwu wobec ich ważności w ciągu sześciu (6) tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie w formie tekstowej pocztą elektroniczną. Na początku tego okresu będziemy konkretnie informować klienta o zamierzonym znaczeniu jego zachowania. Zmiany w niniejszej umowie są uważane za zaakceptowane przez klienta tylko wtedy, gdy zawiadomienie zostało faktycznie wydane. Jeśli klient sprzeciwi się zmianie w odpowiednim czasie, możemy rozwiązać umowę w najwcześniejszym możliwym terminie lub w czasie wymiany, jeśli nie można kontynuować dotychczasowego systemu.

 1. Ochrona danych i bezpieczeństwo danych
  1. My i klient będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych.    
  2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych za pomocą oprogramowania dostarczonego przez nas na mocy niniejszej umowy. Klient zwalnia nas z roszczeń osób trzecich zgodnie z sekcją 19.2.
  3. Używamy danych osobowych klienta do zarządzania użytkowaniem oprogramowania, świadczenia usług i rozliczania się z nimi oraz zapobiegania awariom technicznym. W tym celu gromadzimy dodatkowe dane o użytkowaniu oprócz danych osobowych, takie jak adres IP i numer urządzenia (IMEI).
  4. Klient dba o regularne tworzenie kopii zapasowych swoich danych, a także sprzętu swoich komputerów i urządzeń mobilnych użytkowników zatrudnionych przy aktualnych środkach bezpieczeństwa.

pl_PLPolski
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.