условия

 1. Обхват, предмет на поръчката, определения
  1. Следните общи условия ("условия") Кандидатствайте за всички поръчки от FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Австрия (по-долу"ние","нас") Чрез нашия онлайн магазин https://almondo.wbo24.eu/home/shop (наричан по-долу" Онлайн магазин ") от нашите клиенти (по-долу"те","клиент").
  2. консуматор е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които до голяма степен не могат да бъдат причислени към тяхната търговска или независима професионална дейност. Предприемачите аз. S. d. Общите условия са физически или юридически лица или партньорства с правоспособност, които при сключване на юридическата сделка действат в хода на своята търговска или независима професионална дейност. Клиентите i. S. d. Общите условия са както за потребители, така и за предприемачи.
  3. Предмет на договора е
 • временното разрешение за използване на функционалностите на софтуера Almondo, описано в допълнение 1.3 (по-долу "Almondo") В модела" Софтуер като услуга ",
 • незадължителна покупка на продукти като настолна игра и африкански барабан (darbuka), които могат да се използват в допълнение към „Almondo“.
  1. Като кликнете върху съответното поле, за да приемете тези условия, вие приемате валидността на следните условия. Ако не искате да приемете тези условия, не можете да използвате нашия онлайн магазин за поръчки.
  2. Общите условия на клиента, които противоречат или се отклоняват от настоящите Общи условия, не стават част от договора.
  3. За всички поръчки се прилагат общите правила на раздел А и допълнителните правила на раздели Б и В.
 1. Общи разпоредби
 1. Сключване на договор
  1. Представянето на продуктите в онлайн магазина не е правно обвързваща оферта, а необвързваща. С натискането на бутоните „Добави в кошницата“ и „Поръчка“, все още не изпращате обвързваща оферта за поръчка. Всички записи се показват отново в поле за потвърждение и там могат да бъдат коригирани. Поръчката ви ще бъде предавана задължително само като договорна оферта, като щракнете върху бутона „Купете сега“. Получаването на поръчката се потвърждава с автоматизиран имейл веднага след изпращане на поръчката. Обвързващото приемане на поръчката от нас се крие в такъв имейл.
  2. Езикът, с който се сключва договора, е немски.
 2. Съхранение на текст по договор

Запазваме текста на договора и Ви изпращаме по имейл данните за поръчката и нашите условия и условия. Можете да разгледате и изтеглите условията по всяко време на нашия уебсайт на адрес https://almondo.wbo24.eu/home/shop.

 1. Цени и условия на плащане

Разходите за доставка не са включени в цената. Разходите за доставка се показват в онлайн магазина преди изпращане на поръчката и се показват отделно на фактурата. Цените, показани в онлайн магазина по време на процеса на поръчка, са обвързващи за съответната поръчка, при спазване на раздел 23.1. Освен това цените са необвързващи и могат да се променят по всяко време.

 1. Право на отказ за потребителите при договори от разстояние
  1. Право на отказ. Клиентите, които обикновено са потребители, имат право да прекратят договора в рамките на четиринадесет (14) дни, без да посочват причина. Ако се предоставя само цифрово съдържание, т.е. само данни, които не са на физически носител на данни и които се произвеждат и предоставят в цифров вид, срокът за анулиране е четиринадесет (14) дни от деня на сключване на договора. В случай че стоките се доставят, правото на отказ започва с доставката на последната частична пратка / последната стока.    

За да упражните правото си на отказ, Вие (FameL GmbH, представлявано от управляващия директор Andreas Lerch, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Австрия, телефонен номер: +43 613/283877, имейл: office@famel.at) чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата или електронна поща) относно вашето решение да прекратите този договор. Можете да използвате приложената форма за изтегляне на модел, но това не е задължително.

За да спазите срока за анулиране, достатъчно е да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на анулиране преди изтичането на срока за анулиране.

 1. Последствия от отмяната. Ако анулирате този договор, ние сме извършили всички плащания към вас, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали различен вид доставка от най-евтината стандартна доставка, която предлагаме трябва) да погасяваме незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който получихме уведомление за анулирането на този договор. За това погасяване използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас; при никакви обстоятелства няма да се начисляват такси за това погасяване.

В случай на закупуване на стоки, ние можем да откажем връщането, докато не получим стоката обратно или докато не предоставите доказателство, че сте върнали стоката, което от двете е по-рано.

Трябва да върнете или да ни предадете стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която ни информирате за анулирането на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесет дни. Вие понасяте преките разходи по връщането на стоките.

Вие трябва да платите за всяка загуба на стойност на стоките, само ако тази загуба на стойност се дължи на обработка, която не е необходима за проверка на естеството, свойствата и функционирането на стоките.

 1. Образец на формуляр за изтегляне

(Ако искате да прекратите договора, моля попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

До FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Австрия, имейл: office@famel.at:

С настоящото аз / ние (*) отменяме договора, сключен от мен / нас (*) за покупката на следното

Стоки (*) / предоставянето на следната услуга (*)

Подредени на (*) / получени на (*)

Име на потребителя (ите)

Адрес на потребителя (ите)

Подпис на потребителя (ите) (само за уведомяване на хартия)

дата

(*) Изтрийте, когато е неприложимо

 1. Правото на отказ изтича преждевременно

Ако се предоставя само цифрово съдържание, т.е. само данни, които не са на физически носител на данни и които са произведени и предоставени в цифров вид, правото на отказ изтича незабавно, ако ние сме започнали да изпълняваме договора след вас

1. изрично са се съгласили да започнем да изпълняваме договора преди изтичане на срока за анулиране, и

2. Потвърдили сте знанията си, че ще загубите правото си на отказ, когато започнете да изпълнявате договора.   

 1. Ограничаване на отговорността
  1. Ние носим неограничена отговорност за увреждане на живота, крайника или здравето, което се основава на умишлено или небрежно нарушение на задълженията от наша страна. Ние също така отговаряме без ограничение за други щети, които се основават на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията от нас.
  2. Ние носим отговорност само в ограничена степен за обикновено предвидимите щети за вреди, дължащи се на просто небрежно нарушение на такива задължения, които са основополагащи за правилното и безупречно изпълнение на договора и за изпълнението на които клиентът може да се довери и да се довери съответно (кардинални задължения).
  3. Други искове за обезщетение, по-специално съгласно § 536a BGB, се изключват при спазване на следния раздел 6.4.
  4. Ограниченията на отговорност и изключването на отговорност съгласно този раздел 6 и раздел 13.7 не засягат нашата отговорност в съответствие със задължителните законови разпоредби на Закона за отговорността на продуктите, поради злонамерено укриване на дефект и поемане на гаранция за качеството на услугата.
  5. Този номер 6 се отнася за всякакви претенции от нас от клиента, независимо от правното основание, по-специално за договорна и мъжка отговорност.
  6. Доколкото нашата отговорност е ограничена или изключена в съответствие с настоящия раздел 6, ограниченията или изключенията се прилагат и за личната отговорност на нашите служители, на нашите законни представители и на нашите агенти.
  7. Ние носим отговорност само за собственото си съдържание на уебсайта на нашия онлайн магазин. Доколкото достъпът до други уебсайтове е възможен с връзки, ние не носим отговорност за съдържанието, съдържащо се в тях. Ние не приемаме съдържанието на трети страни като свое собствено. Ако узнаем за незаконно съдържание на външни уебсайтове, веднага ще блокираме достъпа до тези страници.
 2. Форсмажорни обстоятелства
  1. Нито една от страните не трябва да се присъедини към неизпълнение на договорните си задължения, ако неизпълнението се дължи на пречка извън неговия контрол ("Форсмажорни обстоятелства"). Форсмажорната сила по смисъла на този договор включва по-специално: (а) (предстояща) война или гражданска война, (б) пожар, (в) природни бедствия, като наводнения, бури и т.н., (г) решения на законодатели или правителства, (ж) стачка, Заключване или други форми на индустриални действия (за собствени и външни служители), з) конфискация.
  2. Страната, засегната от непреодолима сила, незабавно ще уведоми писмено другата страна за началото и края на препятствието. Докато състоянието на непреодолима сила продължава, времето за предоставяне на услуги и за двете страни ще бъде удължено с продължителността на забавянето поради непреодолима сила плюс подходящо време за рестартиране. В случай на неизпълнение в съответствие с раздел 7.1 за период повече от шест (6) месеца, всяка от договарящите страни има право да прекрати договора.
 3. Права за прихващане и задържане на клиента
  1. Клиентът има право да компенсира само ако неговите насрещни искове са законово установени, признати или не са оспорени от продавача. Правото на купувача да компенсира срещу договорни или други претенции от инициирането или изпълнението на това договорно правоотношение (по-специално и исковете, произтичащи от факта, че клиентът е упражнил законното си право на отказ за потребителите) остава незасегнат.
  2. Клиентът може да упражни право на задържане само ако неговият насрещен иск се основава на същите договорни отношения.
 4. Авторско право, права на индустриална собственост

Всички материали в онлайн магазина са наша собственост и са защитени с авторско право или предмет на други права на интелектуална собственост. Клиентът има право да разглежда и изтегля тези материали само за свои лични, нестопански цели.

 1. данни за контакт
  1. Пощенски адрес: FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Австрия
  2. Имейл адрес: office@famel.at
 2. разни
  1. Имаме право да правим промени в приложимите общи условия, които ще съобщим на клиента предварително (включително период на възражение и препратка към важността на неговото поведение) в текстова форма по имейл - като подчертаваме промяната в получер шрифт - и които ще влязат в сила, ако Клиентът не им възразява в рамките на шест (6) седмици след получаване на известие.
  2. Ако дадена разпоредба на тези условия трябва да бъде или да стане неефективна изцяло или отчасти, това не влияе върху ефективността на останалите разпоредби на настоящите общи условия.
  3. Тези условия са предмет на австрийското законодателство; това не се прилага за приложимостта на Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. (разпоредби на CISG). За потребителите този избор на закон се прилага само доколкото предоставената защита не е оттеглена от задължителните разпоредби на закона на държавата, в която потребителят обичайно пребивава.
  4. Ако клиентът е търговец, юридическо лице по публично законодателство или специален фонд по публично законодателство, мястото на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, е съдът, който отговаря за нашето място на дейност, освен ако не е посочено изключително място на юрисдикция. Ние обаче имаме право да съдим търговеца по местоживеене или място на дейност. Компетентността, която може да бъде мотивирана от изключителна юрисдикция, остава незасегната.
  5. Ние сме длъжни да информираме потребителите, че от Европейската комисия има подходяща онлайн платформа по отношение на така нареченото онлайн разрешаване на спорове. Клиентите могат да получат достъп до тази платформа на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. В този контекст ние също сме задължени да предоставим на нашите клиенти имейл адрес. Това е: office@famel.at.
  6. Винаги се стремим да изясним всички несъответствия с клиента по отношение на съществуващите договори. Бихме искали обаче да отбележим, че не сме задължени да участваме в процедура за арбитраж на потребителите (според VSBG) и за съжаление също не предлагаме на нашите клиенти възможността да участват в такава процедура.
 1. Специални разпоредби за допълнителни продукти (раздел 1.3)
 1. доставка
  1. Дължим само на предприемачите навременната, правилна доставка на стоките до транспортната компания и не носим отговорност за забавяния, причинени от транспортната компания. Освен ако не е изрично уговорено друго, сроковете за доставка, посочени от нас, следователно не са обвързващи. С доставката на стоката до транспортната компания рискът от случайна загуба и случайно влошаване на стоката преминава към клиента. Ние не сме длъжни да застраховаме или да поръчаме стоките, застраховани срещу вреди при транзит. Частични доставки са разрешени.
  2. Към потребителите рискът от случайна загуба или случайно влошаване на продадените стоки преминава и към потребителя, когато стоките се изпращат при предаването им.
  3. Предаването е същото, ако клиентът е по подразбиране с приемането.
  4. Не гарантираме, че продуктите, показани в нашия онлайн магазин, са винаги налични. Ако доставката на продукт не трябва да бъде възможна или ще отнеме повече време, например, защото съответните стоки не са на склад, ние ще информираме клиента преди сключването на договора. 
  5. Без да се засягат други договорни или законови права за прекратяване и законното право на отказ за потребителите (раздел 5), клиентът няма право да анулира задължителни поръчки или да върне стоки, които вече са приети без изричното ни писмено съгласие.
  6. Имаме право да се откажем от договора или да го прекратим, ако се окаже, че клиентът не е кредитоспособен, особено в случай на (i) неуспешна мярка за принудително изпълнение срещу клиента или клетва за разкриване, направена от него, дори ако това не е пряко свързано с бизнес отношенията между нас и клиента са стоящи, (ii) че след сключване на договора става ясно, че клиентът е предоставил неправилна информация относно неговата кредитоспособност и че тази неточна информация е от съществено значение.
 2. Гаранция
  1. Ние не поемаме никаква гаранция за качество или друга гаранция за предоставените от нас услуги, освен ако изрично не сме декларирали в отделни случаи гаранция, определена като такава. Гаранциите на производителите остават незасегнати.
  2. По отношение на предприемачите, клиентът ще провери стоките за пълнота и дефекти незабавно, но най-късно до 14 дни след доставката. След изтичането на крайния срок, за предприемачите е изключено отчитането на гаранционните права с оглед на въпросния дефект.
  3. Ако клиентът е предприемач, качеството на стоките е основно само нашето описание на продукта, както е уговорено. Публичните изявления, промоции или реклама от производителя също не представляват договорно условие за стоките.
  4. Следното се отнася за предприемачите, ако има съществен или юридически дефект, ние ще предоставим допълнително изпълнение по наша преценка чрез поправяне или чрез последваща доставка. Потребителите могат да избират дали се нуждаят от допълнително изпълнение чрез коригиране или последваща доставка. Имаме право да откажем избрания тип допълнителна ефективност, ако това е възможно само с непропорционални разходи и другият вид допълнително изпълнение остава без значителни недостатъци за потребителя.
  5. Само в случай че (i) сериозно и окончателно откажем последващото изпълнение, (ii) последващото изпълнение не е успешно или (iii) не е спазен разумен срок, определен от клиента за последващо изпълнение, клиентът има право да компенсира съответно намали или прекрати договора или се оттегли. При спазване на раздел 6, клиентът може да иска и обезщетение.
  6. Що се отнася до предприемачите, освен ако естеството на дефекта или другите обстоятелства не показват друго, допълнителното изпълнение се счита за неуспешно най-рано след втория неуспешен опит. Към потребителите допълнителното изпълнение се счита за неуспешно след два неуспешни опита.
  7. За предприемачите гаранционният срок е дванадесет (12) месеца от доставката на стоката, за потребителите гаранционният срок е 24 месеца. Това не се прилага, ако имаме неограничена отговорност в съответствие с раздел 6.
 3. Запазване на заглавието
  1. За потребителите стоките, доставени от нас, остават наша собственост до пълното изплащане на покупната цена (запазване на правото на собственост). При предприемачите стоките, доставени от нас, остават наша собственост, докато изкупната цена не бъде изплатена изцяло и всички искове, произтичащи от бизнес отношенията, не бъдат уредени (удължено запазване на правото на собственост).
  2. Утвърждаването на нашите права от запазването на правото на собственост не освобождава клиента от договорните му задължения. Стойността на стоките към момента на връщането се компенсира единствено спрямо съществуващото ни искане към клиента. Този раздел 14 няма за цел да промени правилата за прехвърляне на риск по отношение на повреда или загуба на стоките съгласно раздел 12.

 

 1. Специални разпоредби за Almondo
 1. Разгръщане на Almondo
  1. Поддържаме Almondo готов за използване в системи за обработка на данни (сървъри). Клиентът може да получи достъп до функциите на Almondo чрез нашия уебсайт https://almondo.wbo24.eu/home/shop и да ги използва в рамките на настоящия договор. Също така предоставяме на клиента приложението Almondo (наричано по-долу "приложението") за безплатно изтегляне в магазините за приложения IOS Apple Store и Play Store Android.
  2. Ще получите данни за достъп на администратора за използването на Almondo чрез нашия уебсайт и приложението и за настройка на допълнителни потребителски акаунти в обхвата на разрешенията, договорени с поръчката, по електронна поща или с доставка на аксесоарите (ако са налични за съответната версия). Всеки допълнителен потребител, създаден от администратора, получава своите данни за достъп по имейл.
 2. наличност
  1. Ние осигуряваме на клиента функционалностите на Almondo с наличност средно 99 % месечно. Наличността обаче не се счита за ограничена
   1. това се нарушава поради специфични за клиента системи, свързани със Софтуера като Сервизна система.
   2. предвидими работи по поддръжката. Работите по планираната поддръжка ще бъдат обявени с времетраене на най-малко 48 часа. Възможни са по-кратки срокове за спешна поддръжка - особено поради дефекти, свързани с безопасността.
   3. настъпват непланирани срокове за поддръжка, които не са причинени от виновно нарушение на нашето законово задължение. Непланираното време за поддръжка е времето, през което се извършват дейности по поддръжката, което е незабавно необходимо за поддържане на правилната работа на сървърния софтуер и сървъра или поради текущи пропуски в сигурността, които нарушават или биха могли да увредят нашите услуги. Ние полагаме всички усилия да сведем до минимум необходимостта от такава непланирана поддръжка чрез редовна поддръжка и грижи.
  2. Клиентът е отговорен за връзката си с Интернет, включително необходимите скорости на трансфер на данни. Той е отговорен за изпълнението на системните изисквания за осигуряване на Almondo, т.е. модерен браузър в актуална версия и работеща интернет връзка, както и за инсталиране и работа на приложението. Точката на прехвърляне на сървърния софтуер е нашата външна защитна стена, която е свързана към Интернет.
  3. Периодът на измерване за планираната наличност е един календарен месец всеки. Наличието на Софтуера като Сервизна система се измерва чрез редовно извикване на самотест от външна система за мониторинг. Софтуерът като услуга трябва да отговори на това повикване в рамките на определено време с определено съобщение. При поискване ви предоставяме отчетите за измерванията.
 3. Актуализации и надстройки

Ние ще поддържаме Almondo и по този начин ще извършваме всякакви актуализации и надстройки (нови версии на софтуера със и без нова функционалност). Ние решаваме вида, обхвата и честотата на актуализациите и надстройките въз основа на техническите изисквания. 

 1. Права на ползване
  1. Предоставяме на клиента правото да използва функционалностите на Almondo за срока на договора за свои собствени цели в рамките на лицензионния модел, договорен при поръчка. Това се отнася и за актуализациите и актуализациите, предоставени от нас през периода на договора. 
  2. Клиентът не получава никакви права за възпроизвеждане на Almondo и не е упълномощен да изтегля Almondo и / или да го стартира на собствените си системи. Almondo е защитен с авторско право и всички авторски права, права за използване и други права на защита остават при нас.
  3. Ние гарантираме, че софтуерът е без права на трети страни, които ограничават или изключват използването в съответствие с договорения обхват. Ако договорното използване на софтуера е нарушено от правата на собственост на трети страни, ние имаме правото в разумна степен за клиента да променим софтуера така, че той да излезе от защитената зона без значителни ограничения при използване, или да получим разрешение софтуерът да бъде неограничен. и може да се използва в съответствие с договора без допълнителни разходи за клиента. Ако договорното използване на софтуера е нарушено от права на собственост на трети страни по наша собствена вина, ние можем да откажем засегнатите услуги. Ние незабавно ще информираме клиента за това и ще му предоставим подходящ достъп до неговите данни. В този случай клиентът не е задължен да плаща. Други претенции или права на клиента остават незасегнати.
  4. Клиентът няма право да направи Almondo достъпна за трети страни.
 2. Други задължения на клиента
  1. Клиентът ще изпълни задълженията за предоставяне и обработка на услуги. Той ще бъде особен
   1. ако клиентът е предприемач, уверете се, че данните за достъп за използване на Almondo и приложението са достъпни само за тези, които в момента са наети от него. Ако приложението може да бъде изтеглено на частни мобилни устройства, приложението трябва да бъде изтрито, когато потребителят вече не е с клиента. Клиентът е длъжен да провери изтриването на приложението от потребителя. В този случай клиентът трябва също да деактивира свързания с него потребителски достъп.
   2. вземете подходящи предпазни мерки, за да защитите Almondo и достъпа до приложението от неоторизиран достъп от трети страни. За тази цел той ще съхранява определените за него и администрирани от него данни за достъп на сигурно място и ще инструктира лицата, упълномощени да ги използват съответно. В момента, в който клиентът има основание да подозира, че неговите лични документи са получени от неоторизирани трети лица или са злоупотребявани, той трябва незабавно да ни уведоми за това.
   3. спазвайте всички приложими закони и разпоредби, когато използвате Almondo. По-специално на клиента е забранено да съхранява, предава или публикува по друг начин (създадено от потребители) съдържание, което нарушава законовите разпоредби, по-специално правата върху търговската собственост или авторските права на трети страни.
   4. ако клиентът е предприемач, незабавно докладвайте за всички грешки в договорните услуги в съответствие с раздел 20, като посочва как и при какви обстоятелства възниква грешката или дефекта и ни подкрепя активно при отстраняване на проблеми;
  2. Ако трети страни предявят искове срещу нас поради нарушаване на задълженията на клиента по този договор, по-специално по отношение на създадено от потребители съдържание, клиентът ни освобождава от тези искове, ако е предприемач и поема защитата на тези претенции. собствени разходи. Ние незабавно ще информираме клиента за отстояването на такива претенции и ще му предоставим информацията, необходима за защита срещу претенциите.
  3. Ако клиентът наруши основно задължение, предвидено в този договор (раздели 9, 18.2, 18.4, 19), можем временно да спрем предоставянето на услуги, т.е. да блокираме достъпа до сървърния софтуер и данните. Достъпът ще бъде възстановен едва след като нарушението на съответното задължение бъде окончателно отстранено. В този случай клиентът остава задължен да заплати възнаграждението.
 3. Създадено от потребители съдържание

Ако клиентът е предприемач, той ни предоставя неограничено, неизключително право да съхраняваме индивидуално учебно съдържание, което потребителите са създали за него, в обхвата на използване на Almondo, достъпно в база данни и за изтегляне запазват, възпроизвеждат и правят достъпни за трети страни от други потребители.

 1. Отчети за неизправност
  1. Ако клиентът е предприемач, от нас е задължение да не достигаме планираната наличност и дефектите на договорните услуги, които не засягат наличността ("други дефекти„) Да се докладва незабавно. Записваме такива сигнали за неизправност чрез имейл на office@famel.at.
 2. Искове поради дефекти
  1. Ние гарантираме, че софтуерът има договореното качество в съответствие с този договор по време на срока на този договор, по-специално се спазва наличността, обещана в раздел 16.1.
  2. Ако договорената наличност е недостатъчна, разпоредбите на раздел 22.2 се прилагат изключително.
   1. Ако планираната наличност, договорена в съответствие с раздел 16.1, не бъде достигната за месец, клиентът има право да намали договореното възнаграждение за съответния месец.
   2. В случай на незначителни дефекти намалението се изключва.
  3. За дефекти в договорните услуги, които не засягат наличността („други дефекти„), Ние носим отговорност в съответствие с параграфи 22.5 до 22.8.
  4. Няма друг дефект в случай на неизправности, които не могат да бъдат причислени към неизправност на софтуера, напр.
 • Неизправности в системите на клиента или трети страни, които засягат софтуера, например сървъри, които не могат да бъдат достигнати или дълго време за реакция от сървъри, които доставят съдържание, което се обработва допълнително от софтуера;
 • Прекъсване на мрежовата инфраструктура на Интернет;
 • Оперативни грешки от клиента.
  1. Ние сме длъжни да отстраним други дефекти в разумен срок и след получаване на известие за дефекти. По принцип само възпроизводимите дефекти могат да бъдат елиминирани.
  2. Ако дефект не бъде успешно отстранен в разумен срок, определен от клиента по причини, за които ние носим отговорност, клиентът може да намали договореното възнаграждение с разумна сума. Размерът на правото на намаление е ограничен до възнаграждението, което се дължи на дефектната част от услугата.
  3. Клиентът ще участва безплатно в отстраняването на други дефекти и по-специално ще предостави всички необходими документи, данни и др., Които трябва да анализираме и отстраним дефектите. Ако липсата или късното сътрудничество от страна на клиента ни прави невъзможно да изпълним задълженията си за изпълнение, ние се освобождаваме от задължението си да изпълняваме. В случай на потребител, освобождаването от задължението за предоставяне на обезщетения се прилага само ако потребителят виновно не е изпълнил задълженията си за сътрудничество.
  4. За предприемачите се изключва право на отказ от договора за продължаващо използване на софтуера поради дефекти. Правото да бъде прекратено по важна причина остава незасегнато.
 1. Възнаграждение, корекция на цените и забавяне
  1. Имаме право да коригираме възнаграждението по свое усмотретелно увеличение на разходите, например ако разходите за центъра за данни, услугата и актуализациите се увеличат. Увеличаването на разходния елемент може да се използва само за увеличение на цената, доколкото няма компенсация чрез намаляване на разходите в други области. Ще уведомим клиента за планирана корекция на цените чрез текстово съобщение най-малко четири (4) седмици преди влизането в сила на корекцията на цената.
  2. Ако трябва да се извърши увеличение на цената с над пет процента (5 %), клиентът има право да възрази срещу увеличението на цената в текстова форма в рамките на четири (4) седмици след получаване на уведомлението. В случай на своевременно възражение този договор приключва в края на текущия период на договора; няма автоматично подновяване в съответствие с раздел 24.2. Ако няма своевременно възражение, увеличението на цените ще влезе в сила в обявения час.
  3. Ако клиентът не плати в съответствие със споразумението, можем да откажем услугата, т.е. например в случай на несъществено забавяне на плащането, да блокираме достъпа на клиента до софтуера за периода на забавянето. В този случай клиентът остава задължен да заплати възнаграждението.
 2. Управление на срокове, прекратяване и напускане
  1. Връзката с употребата започва с активирането на клиента за използването на Almondo. Минималният срок е една (1) година от първия ден на месеца, следващ месеца на регистрация от клиента.
  2. Договорното правоотношение може да бъде прекратено от двете договарящи страни най-рано в края на минималния срок с период от три (3) месеца. В противен случай срокът се удължава с една (1) допълнителна година и след това може да бъде прекратен с предизвестие от три (3) месеца преди края на срока на договора.
  3. Правото на страните на извънредно прекратяване поради основателна причина остава незасегнато.
  4. Всички прекратявания трябва да бъдат направени в писмена форма.
  5. В края на отношенията за използване, поради някаква причина, клиентът вече няма право да използва Almondo и правата, предоставени на клиента от нас в това отношение, ни се връщат без допълнително предизвестие. Приложението обаче все още може да се използва от клиента и офлайн достъп до съдържанието, съхранявано в приложението, до края на договора. Ако приложението бъде изтрито, този достъп също ще бъде премахнат. Възстановяването не е възможно след края на връзката за използване.
 3. Промени

Имаме право да променим договорената услуга, особено ако трети страни сменят услугите си и в случай, че лицензионните условия на снимките или видеоклиповете, които използваме, се променят за нас. Промените в този договор, съобщени на клиента в текстова форма по имейл, се считат за приети от клиента, ако клиентът не възрази срещу тяхната валидност в рамките на шест (6) седмици след получаване на уведомлението за промяна в текстова форма по имейл. В началото на периода ще посочим по-специално на клиента предвиденото значение на неговото поведение. Промените в този договор се считат за приети от клиента само ако настоящото известие действително е било дадено. Ако клиентът възрази срещу промяната навреме, можем да прекратим договора възможно най-скоро или по време на промяната, ако наследствената система не може да бъде продължена.

 1. Защита на данните и безопасност на данните
  1. Ние и клиентът ще спазваме приложимите разпоредби на закона за защита на данните.    
  2. Клиентът носи пълна отговорност за събирането, обработката и използването на лични данни, използвайки предоставения от нас софтуер по този договор. Клиентът ни освобождава от рекламации на трети страни в съответствие с раздел 19.2.
  3. Ние използваме личните данни на клиента за управление на използването на софтуер, предоставяне и таксуване на услуги и за предотвратяване на технически неизправности. За тези цели ние събираме допълнителни данни за употреба в допълнение към личните данни, като например IP адрес и номер на устройството (IMEI).
  4. Клиентът се грижи за редовното архивиране на своите данни, както и за оборудването на своите компютри и мобилните устройства на потребителите, наети с текущото състояние на съвременните мерки за сигурност.

bg_BGБългарски
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.