Podmínky

 1. Rozsah, předmět zakázky, definice
  1. Následující všeobecné podmínky ("Podmínky") Platí pro všechny objednávky od FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakousko (dále jen"my","nás") Prostřednictvím našeho online obchodu https://almondo.wbo24.eu/home/shop (dále jen" Online Shop ") našimi zákazníky (dále jen"ony","zákazník").
  2. spotřebitel je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze z velké části přičíst její obchodní nebo nezávislé profesní činnosti. Podnikatelé i. S. d. Smluvními podmínkami jsou fyzické nebo právnické osoby nebo partnerství s právní subjektivitou, které při uzavírání právní transakce jednají v rámci své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti. Zákazníci i. S. d. Smluvní podmínky jsou jak spotřebitelé, tak podnikatelé.
  3. Předmětem smlouvy je
 • dočasné povolení k používání funkcí softwaru Almondo popsaného v dodatku 1.3 (dále jen „Almondo") V modelu" Software jako služba "
 • volitelný nákup produktů, jako je stolní hra a africký buben (darbuka), které lze použít vedle „Almondo“.
  1. Kliknutím na příslušné pole přijmete tyto podmínky a přijímáte platnost následujících podmínek. Pokud tyto smluvní podmínky nechcete přijmout, nemůžete použít náš online obchod pro objednávky.
  2. Smluvní podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují, se nestávají součástí smlouvy.
  3. Pro všechny objednávky platí obecná pravidla oddílu A a doplňující pravidla oddílů B a C.
 1. Obecná ustanovení
 1. Uzavření smlouvy
  1. Prezentace produktů v internetovém obchodě není právně závaznou nabídkou, ale nezávaznou. Kliknutím na tlačítka "Přidat do košíku" a "Pokladna" zatím neodevzdáváte závaznou nabídku k objednání. Všechny položky se znovu zobrazí v potvrzovacím poli a lze je tam opravit. Vaše objednávka nám bude závazně předána jako smluvní nabídka kliknutím na tlačítko Koupit. Přijetí objednávky je potvrzeno automatizovaným e-mailem ihned po odeslání objednávky. Závazné přijetí naší objednávky spočívá v takovém e-mailu.
  2. Jazykem, který je k dispozici pro uzavření smlouvy, je němčina.
 2. Ukládání textů smlouvy

Uložíme text smlouvy a e-mailem vám zašleme údaje o objednávce a naše smluvní podmínky. Smluvní podmínky si můžete kdykoli prohlédnout a stáhnout na našem webu na adrese https://almondo.wbo24.eu/home/shop.

 1. Ceny a platební podmínky

Poštovné není zahrnuto v ceně. Přepravní náklady jsou zobrazeny v internetovém obchodě před odesláním objednávky a zobrazeny samostatně na faktuře. Ceny uvedené v internetovém obchodě během procesu objednávání jsou pro příslušnou objednávku závazné, s výhradou bodu 23.1. Ceny jsou navíc nezávazné a lze je kdykoli změnit.

 1. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku
  1. Právo na odstoupení. Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli, mají obecně právo zrušit smlouvu do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu. Pokud je dodán pouze digitální obsah, tj. Pouze data, která nejsou na fyzickém nosiči dat a která jsou vyráběna a zpřístupňována v digitální podobě, činí lhůta pro zrušení čtrnáct (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě dodání zboží začíná právo na odstoupení od dodání poslední dílčí zásilky / posledního zboží.    

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, vy (společnost FameL GmbH zastoupená generálním ředitelem Andreas Lerch, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakousko, tel. Číslo: +43 613/283877, email: office@famel.at) pomocí jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

K dodržení lhůty pro zrušení stačí zaslat sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před vypršením lhůty pro zrušení.

 1. Důsledky zrušení. Pokud tuto smlouvu zrušíte, provedli jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ dodávky než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme) musí) splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; za tuto platbu vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky.

V případě nákupu zboží můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud zboží nedostaneme zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přenesete přímé náklady na vrácení zboží.

Za ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a fungování zboží.

 1. Vzorový formulář pro výběr

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakousko, email: office@famel.at:

Tímto já / my (*) zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujících

Zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

Objednáno (*) / přijato dne (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírové oznámení)

datum

(*) Nehodící se škrtněte

 1. Právo na odstoupení zaniká předčasně

Pokud je dodán pouze digitální obsah, tj. Pouze data, která nejsou na fyzickém nosiči dat a která jsou vyráběna a zpřístupňována v digitální podobě, právo na odstoupení od smlouvy zaniká okamžitě, pokud jsme po vás začali s plněním smlouvy.

1. výslovně souhlasili s tím, že začneme plnit smlouvu před uplynutím lhůty pro zrušení a

2. Potvrdili jste své znalosti, že při zahájení plnění smlouvy ztratíte své právo na odstoupení.   

 1. Omezení odpovědnosti
  1. Máme neomezenou odpovědnost za škody na životu, končetinách nebo zdraví, které jsou založeny na úmyslném nebo nedbalém porušení povinností z naší strany. Rovněž ručíme bez omezení za jiné škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností námi.
  2. Ručíme pouze v omezené míře za obvyklou předvídatelnou škodu způsobenou jednoduchým nedbalostním porušením takových povinností, které jsou zásadní pro řádné a bezchybné plnění smlouvy a za jejichž splnění může zákazník důvěřovat a důvěřovat (kardinální závazky).
  3. Ostatní nároky na náhradu škody, zejména podle § 536a BGB, jsou vyloučeny s výhradou následující části 6.4.
  4. Omezení odpovědnosti a vyloučení odpovědnosti podle tohoto oddílu 6 a bodu 13.7 neovlivňují naši odpovědnost v souladu s povinnými zákonnými ustanoveními zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou škodlivým úmyslným skrytím vady a převzetím záruky za kvalitu služby.
  5. Toto číslo 6 se vztahuje na jakékoli nároky zákazníka bez ohledu na právní základ, zejména na smluvní a mučivou odpovědnost.
  6. Pokud je naše odpovědnost podle tohoto oddílu 6 omezena nebo vyloučena, vztahují se omezení nebo vyloučení také na osobní odpovědnost našich zaměstnanců, našich zákonných zástupců a našich zástupců.
  7. Ručíme pouze za vlastní obsah na webových stránkách našeho online obchodu. V rozsahu, v jakém je umožněn přístup na jiné webové stránky pomocí odkazů, neneseme odpovědnost za externí obsah v nich obsažený. Nepřijímáme obsah třetích stran jako svůj vlastní. Pokud se dozvíme o nelegálním obsahu na externích webových stránkách, okamžitě zablokujeme přístup k těmto stránkám.
 2. Vyšší moc
  1. Žádná ze smluvních stran není povinna ručit za nesplnění svých smluvních závazků, pokud je nesplnění způsobeno překážkou, která je mimo její kontrolu (“Vyšší moc"). Vyšší moc ve smyslu této smlouvy zahrnuje zejména: a) (blížící se) válku nebo občanskou válku, b) požár, c) přírodní katastrofy, jako jsou povodně, bouře atd., D) rozhodnutí zákonodárců nebo vlád, g) stávka, Blokování nebo jiné formy průmyslových akcí (týkající se jak vlastních, tak externích zaměstnanců), h) konfiskace.
  2. Strana zasažená vyšší mocí okamžitě písemně oznámí druhé straně začátek a konec překážky. Dokud stav vyšší moci přetrvává, bude poskytování služeb pro obě strany prodlouženo o dobu zpoždění způsobenou vyšší mocí plus přiměřená doba opětovného spuštění. V případě neplnění v souladu s oddílem 7.1 po dobu delší než šest (6) měsíců je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět.
 3. Právo na započtení a zadržení zákazníka
  1. Zákazník má právo započíst pouze v případě, že jeho protinávrhy byly právně prokázány, uznány nebo nejsou prodávajícím zpochybněny. Právo kupujícího započíst proti smluvním nebo jiným nárokům vzniklým nebo zahájením tohoto smluvního vztahu (zejména také nároky, které vyplývají ze skutečnosti, že zákazník uplatnil své zákonné právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele) zůstává nedotčeno.
  2. Zákazník může uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, je-li jeho protinávrh založen na stejném smluvním vztahu.
 4. Autorská práva, práva průmyslového vlastnictví

Všechny materiály v internetovém obchodě jsou naším majetkem a jsou chráněny autorským právem nebo předmětem jiných práv duševního vlastnictví. Zákazník smí prohlížet a stahovat tyto materiály pouze pro své osobní, neobchodní účely.

 1. kontaktní údaje
  1. Poštovní adresa: FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakousko
  2. E-mailová adresa: office@famel.at
 2. smíšený
  1. Jsme oprávněni provést změnu příslušných podmínek, které zákazníkovi oznámíme předem (včetně období námitek a uvedení důležitosti jeho chování) v textové podobě e-mailem - zvýrazněním změny tučně - a které nabudou účinnosti, pokud Zákazník proti nim nemá námitky do šesti (6) týdnů od obdržení oznámení.
  2. Pokud by ustanovení těchto podmínek mělo být nebo se stalo částečně nebo zcela neúčinným, nemá to vliv na účinnost zbývajících ustanovení těchto podmínek.
  3. Na tyto podmínky se vztahuje rakouské právo; to neplatí pro použitelnost Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží ze dne 11. dubna 1980 (ustanovení CISG). Pro spotřebitele se tato volba práva použije, pouze pokud poskytovaná ochrana není zrušena závaznými ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklý pobyt.
  4. Je-li zákazník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním veřejným fondem, je soudem příslušným pro všechny spory vyplývající z této smlouvy soud příslušný pro naše místo podnikání, pokud není uvedeno výhradní místo jurisdikce. Jsme však také oprávněni žalovat obchodníka v místě jeho bydliště nebo v místě podnikání. Pravomoc, která může být odůvodněna výhradní jurisdikcí, zůstává nedotčena.
  5. Jsme povinni informovat spotřebitele, že Evropská komise má k dispozici vhodnou online platformu, pokud jde o tzv. Online řešení sporů. Zákazníci mají přístup k této platformě na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. V této souvislosti jsme také povinni poskytnout zákazníkům naši e-mailovou adresu. Toto je: office@famel.at.
  6. Vždy se snažíme vyjasnit jakékoli nesrovnalosti se zákazníkem v souvislosti se stávajícími smlouvami. Chtěli bychom však upozornit na to, že nejsme povinni účastnit se spotřebitelského rozhodčího řízení (podle VSBG) a bohužel také našim zákazníkům nenabízí možnost zúčastnit se takového řízení.
 1. Zvláštní ustanovení pro doplňkové výrobky (oddíl 1.3)
 1. dodávka
  1. Podnikatelům dlužíme pouze včasné a řádné dodání zboží dopravní společnosti a neodpovídáme za zpoždění způsobená přepravní společností. Není-li výslovně dohodnuto jinak, jsou dodací lhůty stanovené námi nezávazné. S dodáním zboží přepravní společnosti přechází na zákazníka riziko náhodných ztrát a náhodného poškození zboží. Nejsme povinni pojistit nebo nechat objednané zboží pojistit proti poškození při přepravě. Částečné dodávky jsou povoleny.
  2. Pokud jde o spotřebitele, přechází na spotřebitele i riziko náhodného poškození nebo náhodného zhoršení prodaného zboží, když je zboží odesláno při předání zboží.
  3. Předání je stejné, pokud je zákazník v prodlení s přijetím.
  4. Nezaručujeme, že produkty zobrazené v našem online obchodě jsou vždy k dispozici. Pokud dodání produktu není možné nebo bude trvat déle, například proto, že odpovídající zboží není na skladě, informujeme zákazníka před uzavřením smlouvy. 
  5. Aniž jsou dotčena jiná smluvní nebo zákonná práva na ukončení a zákonné právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele (oddíl 5), není zákazník oprávněn zrušit závazné objednávky nebo vrátit zboží, které již bylo přijato, bez našeho výslovného písemného souhlasu.
  6. Jsme oprávněni od smlouvy odstoupit nebo ji ukončit, pokud se ukáže, že zákazník není důvěryhodný, zejména v případě (i) neúspěšného donucovacího opatření vůči zákazníkovi nebo slibu zveřejnění, i když to přímo nesouvisí s obchodní vztah mezi námi a zákazníkem stojí, (ii) že po uzavření smlouvy je zřejmé, že zákazník poskytl nesprávné informace týkající se jeho bonity a že tyto nesprávné informace mají značný význam.
 2. Záruka
  1. Neposkytujeme žádnou kvalitu ani jinou záruku za námi poskytované služby, ledaže jsme výslovně prohlásili záruku takto označenou v jednotlivých případech za písemnou. Záruky výrobce zůstávají nedotčeny.
  2. Pokud jde o podnikatele, zákazník zkontroluje úplnost a vady zboží neprodleně, nejpozději však do 14 dnů po dodání. Po uplynutí lhůty je uplatnění záručních práv s ohledem na dotyčnou vadu pro podnikatele vyloučeno.
  3. Pokud je zákazník podnikatelem, kvalita zboží je v zásadě pouze popisem produktu, jak bylo dohodnuto. Veřejná prohlášení, propagace nebo reklama výrobce rovněž nepředstavují smluvní podmínku zboží.
  4. Následující informace se vztahují na podnikatele, pokud dojde k významné vadě nebo zákonné vadě, poskytneme doplňkové plnění dle vlastního uvážení opravou nebo následným doručením. Spotřebitelé mají na výběr, zda vyžadují doplňkové plnění opravou nebo následným doručením. Jsme oprávněni odmítnout zvolený druh doplňkového plnění, pokud je to možné pouze s nepřiměřenými náklady a druhý typ doplňkového plnění zůstává pro spotřebitele bez výrazných nevýhod.
  5. Pouze v případě, že (i) vážně a definitivně odmítneme následné plnění, (ii) následné plnění selže nebo (iii) nebyla dodržena přiměřená lhůta stanovená pro následné plnění zákazníkem, je zákazník oprávněn odpovídajícím způsobem kompenzovat omezit nebo ukončit smlouvu nebo odstoupit. S výhradou oddílu 6 může zákazník požadovat také náhradu škody.
  6. Pokud jde o podnikatele, pokud povaha vady nebo jiné okolnosti neuvedou jinak, považuje se doplňkové plnění za neúspěšné po druhém neúspěšném pokusu nejdříve. Pokud jde o spotřebitele, má se za to, že doplňkový výkon selhal po dvou neúspěšných pokusech.
  7. U podnikatelů je záruční doba dvanáct (12) měsíců od dodání zboží, u spotřebitelů je záruční doba 24 měsíců. To neplatí, pokud máme neomezenou odpovědnost v souladu s oddílem 6.
 3. Zadržení titulu
  1. Pro naše spotřebitele zůstává zboží dodané námi naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnictví). V případě podnikatelů zůstává námi dodané zboží naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny a vyřízení veškerých nároků vyplývajících z obchodního vztahu (prodloužená výhrada vlastnictví).
  2. Uplatnění našich práv z výhrady vlastnictví nezbavuje zákazníka jeho smluvních závazků. Hodnota zboží v době vrácení se započítává pouze proti našemu stávajícímu nároku vůči zákazníkovi. Účelem tohoto oddílu 14 není změnit předpisy o přenosu rizika s ohledem na poškození nebo ztrátu zboží podle oddílu 12.

 

 1. Zvláštní ustanovení pro Almondo
 1. Nasazení Almonda
  1. Udržujeme Almondo připravené k použití v systémech zpracování dat (serverech). Zákazník má přístup k funkcím společnosti Almondo prostřednictvím našeho webu https://almondo.wbo24.eu/home/shop a používá je v rámci této smlouvy. Zákazníkovi také poskytujeme aplikaci Almondo (dále jen „aplikace“) ke stažení zdarma v obchodech IOS Apple Store a Play Store Android.
  2. Prostřednictvím naší webové stránky a aplikace a pro nastavení dalších uživatelských účtů v rámci oprávnění dohodnutých při objednávce e-mailem nebo s dodáním příslušenství (pokud je k dispozici pro příslušnou verzi) obdržíte přístupová data správce pro použití Almondo. Každý další uživatel vytvořený správcem obdrží jeho přístupová data e-mailem.
 2. Dostupnost
  1. Poskytujeme zákazníkovi funkce Almondo s dostupností 99 % v průměru za měsíc. Dostupnost však není považována za omezenou
   1. je narušen kvůli zákaznicky specifickým systémům spojeným se Softwarem jako Systémem služeb.
   2. předvídatelné údržbářské práce. Plánované údržbářské práce budou oznámeny s dodací lhůtou nejméně 48 hodin. Pro naléhavé údržbářské práce jsou možné kratší dodací lhůty - zejména z důvodu bezpečnostních závad.
   3. Dochází k neplánovaným dobám údržby, které nejsou způsobeny zavinitelným porušením naší zákonné povinnosti. Neplánovaná doba údržby je doba, po kterou jsou prováděny údržbářské práce, které jsou okamžitě nezbytné k udržení správné činnosti serverového softwaru a serveru nebo kvůli současným bezpečnostním mezerám, které zhoršují nebo by mohly narušit naše služby. Snažíme se minimalizovat potřebu takové neplánované údržby pravidelnou údržbou a péčí.
  2. Zákazník odpovídá za jeho připojení k internetu, včetně požadovaných rychlostí přenosu dat. Je zodpovědný za plnění systémových požadavků na poskytování Almondo, tj. Moderního prohlížeče v aktuální verzi a funkčního internetového připojení, a za instalaci a provoz aplikace. Transferovým bodem serverového softwaru je náš externí firewall, který je připojen k Internetu.
  3. Období měření pro plánovanou dostupnost je každý kalendářní měsíc. Dostupnost Softwaru jako systému služeb se měří pravidelným vyvoláním autotestu z externího monitorovacího systému. Software jako systém služeb musí odpovědět na toto volání v definované době definovanou zprávou. Na požádání vám poskytneme zprávy o měření.
 3. Aktualizace a upgrady

Udržujeme Almondo, a tím provádíme veškeré aktualizace a aktualizace (nové verze softwaru s novou funkcí a bez ní). Rozhodujeme o typu, rozsahu a četnosti aktualizací a upgradů na základě technických požadavků. 

 1. Práva na užívání
  1. Poskytujeme zákazníkovi právo používat funkce Almondo po dobu trvání smlouvy pro vlastní účely v rámci licenčního modelu dohodnutého při objednávce. To platí také pro aktualizace a aktualizace, které poskytujeme během smluvního období. 
  2. Zákazník nezískává žádná práva na rozmnožování společnosti Almondo a není oprávněn Almondo stahovat a / nebo provozovat ve svých vlastních systémech. Almondo je chráněno autorskými právy a všechna autorská práva, práva na užívání a jiná ochranná práva zůstávají s námi.
  3. Zaručujeme, že software není chráněn právy třetích stran, která omezují nebo vylučují použití v souladu se smluvně dohodnutým rozsahem. Pokud je smluvní užívání softwaru narušeno vlastnickými právy třetích stran, máme právo, v přiměřené míře pro zákazníka, buď software změnit tak, aby vypadl z chráněné oblasti bez podstatných omezení v používání, nebo získat oprávnění, aby byl software neomezený a mohou být použity v souladu se smlouvou bez dodatečných nákladů pro zákazníka. Pokud by smluvní použití softwaru bylo porušeno vlastnickými právy třetích stran bez vlastního zavinění, můžeme dotčené služby odmítnout. O tom budeme okamžitě informovat zákazníka a poskytneme mu vhodný přístup k jeho údajům. V takovém případě není zákazník povinen platit. Ostatní nároky nebo práva zákazníka zůstávají nedotčeny.
  4. Zákazník není oprávněn zpřístupnit Almondo třetím stranám.
 2. Další povinnosti zákazníka
  1. Zákazník splní povinnosti spojené s poskytováním a zpracováním služeb. Bude zvláštní
   1. pokud je zákazník podnikatel, ujistěte se, že přístupové údaje pro používání Almondo a aplikace jsou k dispozici pouze těm, které v současnosti zaměstnává. Pokud lze aplikaci stáhnout do soukromých mobilních zařízení, musí být odstraněna, když uživatel již není u zákazníka. Zákazník je povinen zkontrolovat smazání aplikace uživatelem. V tomto případě musí zákazník také deaktivovat přidružený přístup uživatele.
   2. podnikněte vhodná opatření k ochraně Almonda a přístupu k aplikaci před neoprávněným přístupem třetích stran. Za tímto účelem bude uchovávat přístupová data, která mu byla přidělena a spravována, na bezpečném místě a poučit osoby oprávněné k jejich používání. Jakmile má zákazník podezření, že jeho identifikační údaje byly získány neoprávněnými třetími stranami nebo jsou zneužity, musí nás o tom neprodleně informovat.
   3. Při používání Almondo dodržujte všechny platné zákony a předpisy. Zákazníkovi je zejména zakázáno ukládat, přenášet nebo jinak publikovat (vytvořený uživatelem) obsah, který porušuje právní ustanovení, zejména práva na obchodní vlastnictví nebo autorská práva třetích osob.
   4. je-li zákazník podnikatelem, nahláste nám okamžitě jakékoli chyby ve smluvních službách v souladu s § 20, upřesněte, jak a za jakých okolností k chybě nebo vadě dojde, a aktivně nás podporujte při řešení problémů;
  2. Pokud třetí strany uplatní nároky vůči nám z důvodu porušení povinností zákazníka vyplývajících z této smlouvy, zejména s ohledem na obsah vytvořený uživateli, zákazník nás z těchto nároků osvobodí, pokud je podnikatelem, a převezme ochranu těchto nároků vlastní náklady. O uplatnění takových nároků budeme neprodleně informovat zákazníka a poskytneme mu informace nezbytné k obraně proti nárokům.
  3. Pokud zákazník poruší základní povinnost stanovenou v této smlouvě (oddíly 9, 18.2, 18.4, 19), můžeme dočasně zastavit poskytování služeb, tj. Blokovat přístup k serverovému softwaru a datům. Přístup bude obnoven až poté, co bude trvale porušeno příslušné povinnosti. V takovém případě zůstává zákazník povinen zaplatit odměnu.
 3. Uživatelem vytvořený obsah

Pokud je zákazník podnikatel, uděluje nám na dobu neurčitou, nevýhradní právo ponechat individuální obsah učení vytvořený uživateli, které používá pro použití Almondo, k dispozici v databázi a pro vyhledávání ukládat, reprodukovat a zpřístupňovat třetím stranám další uživatelé.

 1. Hlášení o poruše
  1. Pokud je zákazník podnikatelem, je na nás, abychom nedosáhli plánované dostupnosti a závad ve smluvních službách, které dostupnost neovlivňují ("jiné vady“) Okamžitě nahlásit. Tyto zprávy o poruchách zaznamenáváme e-mailem na adresu office@famel.at.
 2. Nároky z vad
  1. Garantujeme, že software bude mít po dobu trvání této smlouvy dohodnutou kvalitu v souladu s touto smlouvou, zejména bude dodržena dostupnost přislíbená v části 16.1.
  2. Je-li dohodnutá dostupnost nižší, platí výlučně ustanovení bodu 22.2.
   1. Pokud není dosažena plánovaná dostupnost dohodnutá v souladu s bodem 16.1 za měsíc, má zákazník právo přiměřeně snížit sjednanou odměnu za odpovídající měsíc.
   2. V případě nevýznamných vad je snížení vyloučeno.
  3. Za vady smluvních služeb, které nemají vliv na dostupnost ("jiné vady“), Jsme odpovědní v souladu s odstavci 22.5 až 22.8.
  4. Neexistují žádné další vady v případě poruch, které nelze přičíst poruše softwaru, např.
 • Poruchy v systémech zákazníka nebo třetích stran, které ovlivňují software, např. Servery, kterých nelze dosáhnout, nebo dlouhé doby odezvy ze serverů, které dodávají obsah, který je dále zpracováván softwarem;
 • Narušení síťové infrastruktury internetu;
 • Provozní chyby zákazníka.
  1. Jsme povinni odstranit ostatní vady v přiměřené lhůtě a po obdržení oznámení o vadách. V zásadě lze odstranit pouze reprodukovatelné vady.
  2. Pokud vada není úspěšně odstraněna v přiměřené lhůtě stanovené zákazníkem z důvodů, za které jsme odpovědní, může zákazník dohodnutou odměnu snížit o přiměřenou částku. Výše práva na snížení je omezena na odměnu připisovanou vadné části služby.
  3. Zákazník se bude bezplatně podílet na odstraňování dalších vad a zejména poskytne všechny potřebné dokumenty, data atd., Které musíme analyzovat a odstranit. Pokud z důvodu nedostatečné nebo opožděné spolupráce ze strany zákazníka nebudeme moci plnit své povinnosti v oblasti plnění, jsme zproštěni povinnosti plnit. V případě spotřebitele se osvobození od povinnosti poskytovat výhody vztahuje pouze v případě, že spotřebitel vinu nesplnil své povinnosti spolupráce.
  4. Pro podnikatele je vyloučeno právo na odstoupení od smlouvy za pokračující používání softwaru z důvodu závad. Právo na výpověď z důležitého důvodu zůstává nedotčeno.
 1. Odměna, úprava ceny a zpoždění
  1. Jsme oprávněni upravit odměnu na základě vlastního uvážení, například v případě zvýšení nákladů na datové centrum, služby a aktualizace. Zvýšení nákladového prvku lze použít pouze ke zvýšení ceny, pokud není kompenzace prostřednictvím snížení nákladů v jiných oblastech. O zamýšlené úpravě ceny informujeme zákazníka prostřednictvím textové zprávy nejméně čtyři (4) týdny před účinností úpravy ceny.
  2. Má-li být provedeno zvýšení ceny o více než pět procent (5 %), má zákazník právo vznést námitky proti zvýšení ceny v textové podobě do čtyř (4) týdnů po obdržení oznámení. V případě včasné námitky končí tato smlouva na konci stávajícího smluvního období; nedochází k automatickému obnovení v souladu s oddílem 24.2. Pokud není včasná námitka, zvýšení ceny se projeví v ohlášené době.
  3. Pokud zákazník nezaplatí v souladu se smlouvou, můžeme službu odmítnout, tj. Zablokovat přístup zákazníka k softwaru po dobu zpoždění v případě nevýznamného zpoždění platby. V takovém případě zůstává zákazník povinen zaplatit odměnu.
 2. Správa termínů, ukončení a ukončení
  1. Uživatelský vztah začíná aktivací zákazníka pro používání Almondo. Minimální doba je jeden (1) rok od prvního dne měsíce následujícího po měsíci registrace zákazníkem.
  2. Smluvní vztah mohou obě smluvní strany ukončit nejdříve na konci minimální doby, a to po dobu tří (3) měsíců. Jinak je doba prodloužena o jeden (1) další rok a může být poté ukončena výpovědní lhůtou tří (3) měsíců do konce smluvní doby.
  3. Právo stran na mimořádné ukončení z dobrého důvodu zůstává nedotčeno.
  4. Všechna ukončení musí být učiněna písemně.
  5. Na konci uživatelského vztahu už z jakéhokoli důvodu zákazník již není oprávněn používat Almondo a práva, která nám v tomto ohledu poskytuje, se na nás bez dalšího upozornění vracejí. Aplikace však může zákazník i offline využívat k obsahu uloženému v aplikaci až do konce smlouvy. Pokud bude aplikace smazána, bude tento přístup také odstraněn. Obnovení není možné po skončení vztahu s používáním.
 3. Změny

Jsme oprávněni změnit zde dohodnutou službu, zejména pokud třetí strany změní své služby a v případě, že se pro nás změní licenční podmínky pro fotografie nebo videa, které používáme. Změny této smlouvy sdělené zákazníkovi v textové podobě e-mailem se považují za přijaté zákazníkem, pokud zákazník nenapadne jejich platnost do šesti (6) týdnů po obdržení oznámení o změně v textové podobě e-mailem. Na začátku období upozorníme zákazníka zejména na zamýšlenou důležitost jeho chování. Změny této smlouvy se považují za přijaté zákazníkem pouze tehdy, pokud bylo toto oznámení skutečně podáno. Pokud má zákazník námitky proti změně včas, můžeme smlouvu řádně ukončit v nejbližší možné době nebo v době přechodu, pokud starší systém nemůže pokračovat.

 1. Ochrana údajů a bezpečnost údajů
  1. My a zákazník budeme dodržovat příslušná ustanovení zákona o ochraně údajů.    
  2. Zákazník je výhradně odpovědný za sběr, zpracování a použití osobních údajů pomocí softwaru poskytnutého námi na základě této smlouvy. Zákazník nás zbavuje nároků třetích stran v souladu s oddílem 19.2.
  3. Osobní údaje zákazníka využíváme ke správě používání softwaru, poskytování a vyúčtování služeb a předcházení technickým poruchám. Za tímto účelem shromažďujeme kromě osobních údajů další údaje o použití, jako je IP adresa a číslo zařízení (IMEI).
  4. Zákazník se stará o pravidelné zálohování svých dat a vybavení svých počítačů a mobilních zařízení uživatelů zaměstnaných při současných nejmodernějších bezpečnostních opatřeních.

cs_CZČeština
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.