Právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebitelia majú odstúpenie od štrnástich dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo vypovedať túto zmluvu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana, ktorú ste uviedli a nie
je dopravca, ktorý prevzal posledný tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať (FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka,
office@famel.at, phone: +43 316 28 38 77) prostredníctvom jasného vysvetlenia (napr. poštou)
listom, faxom alebo e-mailom) s informáciami o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. oni
môže použiť priložený formulár na zrušenie vzorky, nie je to však povinné.

Na dodržanie termínu zrušenia stačí, aby ste boli informovaní o uplatnení práva na zrušenie
Odoslať pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Dôsledky zrušenia

Ak zrušíte túto zmluvu, dostaneme všetky platby, ktoré sme od vás dostali,

vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že máte a
iný druh dodania ako najlacnejšie štandardné dodanie, ktoré ponúkame), okamžite
a bude vrátená najneskôr do štrnástich dní odo dňa oznámenia o vašom zrušení
dostali sme túto zmluvu. Pri tomto vrátení platby používame rovnaké platobné prostriedky, aké používate
použité v pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak
súhlasil; za túto platbu vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme
Spätné vrátenie platby odmietnite, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz
že ste vrátili tovar, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar máte okamžite a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste ho dostali
informujte nás o zrušení tejto zmluvy, pošlite nám ju späť alebo ju odovzdajte. Konečný termín je
zabezpečené, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Prenášate okamžite
Náklady na vrátenie tovaru. Musíte zaplatiť iba za stratu hodnoty tovaru,
ak táto strata hodnoty na a preverí povahu, vlastnosti a fungovanie systému
Nebolo potrebné ich manipulovať.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a odošlite ho späť.)
- To FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, office@famel.at
- Ja / My (*) týmto zrušujem zmluvu uzatvorenú medzi nami / nami (*) o kúpe nasledujúcich vecí
   Tovar (*) / poskytnutie nasledujúcej služby (*)
- Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)
- meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade papierovej notifikácie)
- dátum
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Pokyny na zrušenie vytvorené legálnym copywriterom Trusted Shops v spolupráci so spoločnosťou Wilde Beuger Solmecke
Právnici.

sk_SKSlovenčina
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.