ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia 21. mája 2020

Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity s Amicasa Solution doo. Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich pravidiel alebo našich praktík týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese support@almondo.com.

Keď navštívite našu mobilnú aplikáciu a využívate naše služby, dôverujete nám svojimi osobnými údajmi. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tejto politike ochrany osobných údajov sa snažíme čo najjasnejšie vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máme. Dúfame, že si nájdete na nejaký čas na dôkladné prečítanie, pretože je to dôležité. Ak v týchto zásadách ochrany osobných údajov existujú podmienky, s ktorými nesúhlasíte, prerušte používanie našich aplikácií a našich služieb.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našej mobilnej aplikácie („Aplikácie“) a / alebo akékoľvek súvisiace služby, predaj, marketing alebo udalosti (v týchto zásadách ochrany osobných údajov ich spoločne označujeme ako „Služby“).

Prečítajte si pozorne tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože vám pomôžu robiť informované rozhodnutia o zdieľaní vašich osobných údajov s nami.

OBSAH

1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE S NIEKYM ZDIEĽANÉ?

4. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

5. AKO BEZEPEČNE UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

6. ZBIERAME INFORMÁCIE OD MALOLETÝCH?

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

8. PORUŠENIE OCHRANY ÚDAJOV

9. OVLÁDAČE FUNKCIÍ NESLEDOVANIA

10. MAJÚ REZIDENTI V KALIFORNII ŠPECIFICKÉ PRÁVA O SÚKROMÍ?

11. POSKYTUJEME AKTUALIZÁCIE TEJTO POLITIKY?

12. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ OHĽADOM TEJTO POLITIKY?

1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

V krátkosti: Zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám poskytujete.

Zhromažďujeme osobné informácie, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli pri registrácii v Aplikáciách, vyjadrujúc záujem o získanie informácií o nás alebo našich produktoch a službách, pri účasti na aktivitách v Aplikáciách alebo inak nás kontaktujete.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a aplikáciami, od vášho výberu a od produktov a funkcií, ktoré používate. Zhromažďované osobné informácie môžu obsahovať nasledujúce údaje:

Verejne dostupné osobné informácie. Zhromažďujeme meno, priezvisko a prezývku; súčasná a bývalá adresa; telefónne čísla; emailové adresy; rod; dátum narodenia; vzdelanie; krajina; zamestnanie; stav zamestnanosti; a ďalšie podobné údaje.

Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nás informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov.

Informácie, ktoré sa automaticky zbierajú.

 Niektoré informácie – napríklad adresa IP alebo vlastnosti prehľadávača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky pri návšteve našich aplikácií.

Určité informácie automaticky zhromažďujeme pri návšteve, používaní alebo navigácii aplikácií. Tieto informácie neodhaľujú vašu špecifickú totožnosť (napríklad vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu obsahovať informácie o zariadení a použití, ako je vaša adresa IP, vlastnosti prehľadávača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajina, miesto , informácie o tom, ako a kedy používate naše aplikácie a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú potrebné predovšetkým na zachovanie bezpečnosti a prevádzky našich aplikácií a na účely vnútornej analýzy a vykazovania.

Online identifikátory. Zbierame zariadenia; a ďalšie podobné údaje.

 ? Informácie zhromaždené prostredníctvom našich aplikácií

  Pri používaní našich aplikácií môžeme zhromažďovať informácie týkajúce sa vášho mobilného zariadenia, zasielať upozornenia.

Ak používate naše aplikácie, môžeme zhromažďovať aj nasledujúce informácie:

Prístup k mobilným zariadeniam. Môžeme od vášho mobilného zariadenia vyžadovať prístup alebo povolenie k niektorým funkciám vrátane fotoaparátu, úložiska, pripomenutia a ďalších funkcií vášho mobilného zariadenia. Ak chcete zmeniť náš prístup alebo povolenia, môžete tak urobiť v nastaveniach svojho zariadenia.

Dáta mobilného zariadenia. Môžeme automaticky zhromažďovať informácie o zariadeniach (ako je vaše ID mobilného zariadenia, model a výrobca), operačný systém, informácie o verzii a adresa IP.

Oznámenia „push“. Môžeme vás požiadať, aby sme vám zasielali oznámenia „push“ týkajúce sa vášho účtu alebo mobilnej aplikácie. Ak si želáte zrušiť prijímanie týchto typov komunikácie, môžete ich v nastaveniach svojho zariadenia vypnúť.

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

 Vaše informácie spracúvame na účely legitímnych obchodných záujmov, splnenia našej zmluvy s vami, dodržiavania našich právnych záväzkov a / alebo vášho súhlasu.

Osobné informácie zhromaždené prostredníctvom našich aplikácií používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely v závislosti od našich oprávnených obchodných záujmov, aby sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu, s vašim súhlasom a / alebo aby sme splnili naše zákonné povinnosti. Uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame pri každom z nižšie uvedených účelov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, používame:

  ▪ Na uľahčenie vytvorenia účtu a procesu prihlásenia. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s nami s účtom tretej strany (napríklad s účtom Google alebo Facebook), použijeme informácie, ktoré ste nám umožnili zhromažďovať od týchto tretích strán, aby sme uľahčili vytvorenie účtu a proces prihlásenia na účely plnenia zmluvy. 

  ▪ Ak vám chceme poslať administratívne informácie. Vaše osobné informácie môžeme použiť na zaslanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a / alebo informácií o zmenách našich zmluvných podmienok a pravidiel.

   ▪ Spravovať používateľské účty. Vaše informácie môžeme použiť na účely spravovania nášho účtu a jeho udržiavania vo funkčnom stave.

3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE zdieľané s niekym iným?

Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, dodržiavaním zákonov, poskytovaním služieb, ochranou vašich práv alebo plnením obchodných záväzkov.

Údaje môžeme spracovávať alebo zdieľať na základe tohto právneho základu:

  ▪ Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovať, ak ste nám poskytli konkrétny súhlas s použitím vašich osobných údajov na konkrétny účel.

  Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovať, keď je to primerane potrebné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov.

  ▪ Plnenie zmluvy: Ak sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.

  ▪ Právne povinnosti: Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sme právne zaviazaní tak urobiť, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym požiadavkám, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu konaniu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie (aj v reakcii na splnenie požiadaviek verejných orgánov týkajúcich sa národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).

  ▪ Životne dôležité záujmy: Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že je potrebné vyšetriť, zabrániť alebo konať v súvislosti s potenciálnym porušením našich pravidiel, podozrením z podvodu, situáciami, ktoré môžu predstavovať potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných aktivít alebo ako dôkaz v súdnych sporoch, ktorých sa zúčastňujeme.

Konkrétnejšie, možno budeme musieť vaše údaje spracovať alebo zdieľať vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách:

Obchodné prevody. Môžeme zdieľať alebo prenášať vaše informácie v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo nadobudnutím celého alebo časti nášho podnikania inou spoločnosťou.

4. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

 Vaše informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie cieľov, uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba dovtedy, kým je to potrebné na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ sa zo zákona nevyžadujú alebo nepovoľujú dlhšie obdobia uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky).

Ak nebudeme mať žiadne zákonné obchodné požiadavky na spracovanie vašich osobných údajov, odstránime ich alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné informácie boli uložené v zálohových archívoch), bezpečne uložíme vaše osobné údaje a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania až do vymazania.

5. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?

  Naším cieľom je chrániť vaše osobné informácie prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Zaviedli sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, určené na ochranu bezpečnosti všetkých osobných údajov, ktoré spracúvame. Nezabúdajte však, že nemôžeme zaručiť, že samotný internet je 100% bezpečný. Aj keď sa budeme usilovať chrániť vaše osobné údaje, prenos osobných údajov do a z našich aplikácií je na vaše vlastné riziko.

6. Zberáme informácie od maloletých?

  Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov, ani ich neuvádzame na trh.

Údaje od detí mladších ako 18 rokov vedome nevyžadujeme a ani ich neuvádzame na trh. Používaním aplikácií prehlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby a že súhlasíte s používaním aplikácií takou maloletou závislou osobou. Ak zistíme, že boli zhromaždené osobné informácie používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a podnikneme primerané opatrenia na okamžité vymazanie týchto údajov z našich záznamov. Ak zistíte akékoľvek údaje, ktoré sme zhromaždili od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese martin.musa@amicasa.com.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 V niektorých regiónoch, napríklad v Európskom hospodárskom priestore, máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup a kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť.

V niektorých regiónoch (napríklad v Európskom hospodárskom priestore) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Medzi ne môže patriť právo (i) požiadať o prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracovanie vašich osobných údajov; a (iv) prípadne na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite nižšie uvedené kontaktné údaje. Budeme posudzovať a konať na základe akejkoľvek žiadosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho stiahnutím.

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a domnievate sa, že nezákonne spracúvame vaše osobné údaje, máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu privacy@almondo.com.

Informácie o účte

Ak by ste kedykoľvek chceli skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo zrušiť svoj účet, môžete:

   ■ Prihláste sa do nastavení svojho účtu a aktualizujte svoje používateľské konto.

Na základe vašej žiadosti o zrušenie vášho účtu deaktivujeme alebo odstránime váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie sa však môžu v našich súboroch uchovávať, aby sa predišlo podvodom, riešili problémy, pomohli pri akomkoľvek vyšetrovaní, aby sa vynútili naše podmienky používania a / alebo aby sa dodržali zákonné požiadavky.

Zrušenie e-mailového marketingu: Z nášho marketingového zoznamu e-mailových adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v e-mailoch, ktoré posielame, alebo kontaktovaním nás pomocou nižšie uvedených podrobností. Potom budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov. Stále však budeme musieť posielať e-maily týkajúce sa služieb, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu.

8. PORUŠENIE OCHRANY ÚDAJOV

Porušenie súkromia nastane, keď dôjde k neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ich zhromažďovaniu, použitiu, zverejneniu alebo zneškodneniu. O porušení ochrany údajov dostanete upozornenie, keď sa spoločnosť Amicasa Solution doo domnieva, že by ste mohli byť vystavení riziku alebo vážnemu poškodeniu. Napríklad porušenie ochrany údajov môže mať za následok vážne finančné škody alebo poškodenie vášho duševného alebo fyzického zdravia. V prípade, že sa Amicasa Solution doo dozvie o narušení bezpečnosti, ktoré viedlo alebo by mohlo mať za následok neoprávnený prístup, použitie alebo zverejnenie osobných údajov, Amicasa Solution doo túto záležitosť bezodkladne vyšetrí a oznámi príslušnému dozornému orgánu najneskôr do 72 hodín potom, ako sa o ňom dozvedela, pokiaľ je nepravdepodobné, že porušenie osobných údajov povedie k ohrozeniu práv a slobôd fyzických osôb.

9. OVLÁDAČE FUNKCIÍ NESLEDOVANIA

 Väčšina webových prehliadačov a niektorých mobilných operačných systémov a mobilných aplikácií obsahuje funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste dali najavo, že nechcete monitorovať a zhromažďovať údaje o vašich online aktivitách prehľadávania. Nedokončila sa zatiaľ žiadna jednotná technologická norma na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehľadávača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje, že ste sa rozhodli byť nesledovaný online. Ak bude prijatá norma na sledovanie online, ktorú budeme musieť v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii týchto zásad ochrany osobných údajov.

10. MAJÚ REZIDENTI KALIFORNIE ŠPECIFICKÉ PRÁVA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 Áno, ak máte pobyt v Kalifornii, máte konkrétne práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným informáciám.

Oddiel 1798.83 Kalifornského občianskeho zákonníka, známy tiež ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať a získavať od nás raz ročne a bezplatne informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú) sprístupnené tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné informácie v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte bydlisko v Kalifornii a chceli by ste takúto žiadosť podať, odošlite nám svoju žiadosť písomne ​​pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ak máte menej ako 18 rokov, máte bydlisko v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet v Aplikáciách, máte právo požiadať o odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne uverejňujete v Aplikáciách. Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom a vyhlásenie, že bývate v Kalifornii. Zabezpečíme, aby sa údaje v Aplikáciách verejne nezobrazovali, ale uvedomte si, že údaje nemusia byť úplne alebo komplexne odstránené z našich systémov.

11. POSKYTUJEME AKTUALIZÁCIE TEJTO POLITIKY?

  Áno, aktualizujeme tieto pravidlá podľa potreby, aby boli v súlade s príslušnými zákonmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená ako aktualizovaný „revidovaný“ dátum a aktualizovaná verzia bude účinná, len čo bude k dispozícii. Ak vykonáme významné zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, môžeme vás informovať buď výrazným uverejnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo priamym odoslaním upozornenia. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.

12. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ OHĽADOM TEJTO POLITIKY?

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto pravidiel, môžete sa obrátiť na nášho zástupcu pre ochranu údajov (DPO), Martina Musu, e-mailom na adrese martin.musa@amicasa.com alebo poštou na adresu:

Amicasa Solution doo

Martin Musa

Radnička cesta 52

Záhreb 10 000

Chorvátsko

AKO SI MÔŽETE PREHLIADAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Na základe zákonov niektorých krajín môžete mať právo požiadať o prístup k osobným informáciám, ktoré od vás zhromažďujeme a tieto informácie za určitých okolností zmeniť alebo vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov, odošlite formulár žiadosti na support@almondo.com. Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní.  `,

  terms_conditions: `

Všeobecné obchodné podmienky pre aplikáciu Almondo

1. poskytovateľ a predmet zmluvy

1.1 Aplikácia Almondo (ďalej len „aplikácia“) je vám k dispozícii (ďalej len „vy“, „vám“) od spoločnosti FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakúsko (ďalej len „my“, „nás“) na použitie pri výučbe a cvičení na základe týchto podmienok používania (ďalej len „zmluvné podmienky“).

1.2 Aplikácia sa používa na vykonávanie výučbových a cvičebných jednotiek s naším systémom Almondo.

Učebný obsah potrebný na tento účel je možné stiahnuť zo Softvéru ako modelu služby za predpokladu, že v aplikácii si môžete stiahnuť softvér Almondo Content Management System (ďalej len „Almondo CMS“).

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na používanie aplikácie. Používanie Almondo CMS sa ale riadi iba podľa našich všeobecných obchodných podmienok pre Almondo Solutions, ktoré zdieľame s našimi zákazníkmi, ktorí si objednávajú a kupujú systém Almondo (ďalej len „nadobúdateľ“).

1.4 Aplikácia sa môže použiť iba na prístup k obsahu dostupnému v systéme Almondo CMS, pokiaľ naďalej existuje zmluva o používaní systému Almondo CMS medzi nami a kupujúcim (ďalej len „vzťah s používateľmi“). Po skončení tohto vzťahu môžete aplikáciu používať, ale obmedzujete sa na používanie aplikácií, ktoré sú k dispozícii až do konca použitia obsahu, ktorý už bol do aplikácie stiahnutý.

2. Registrácia

Pred použitím aplikácie sa musíte zaregistrovať online. Je to možné potom, čo správca kupujúceho vytvoril váš používateľský účet a my vám pošleme počiatočné prístupové údaje e-mailom.

3. Náklady

Aplikáciu poskytujeme zadarmo.

4. autorské práva a práva priemyselného vlastníctva, práva na používanie

4.1 Aplikácia je chránená autorským právom a všetky autorské práva a práva priemyselného vlastníctva zostávajú s nami alebo našimi poskytovateľmi licencií.

4.2 Poskytneme vám prístup k softvéru stiahnutému do mobilného zariadenia po dobu platnosti tejto zmluvy nevýlučné a nesublicencovateľné užívacie právo na uloženie aplikácie na účely kupujúceho na použitie v hodinách a nechať uplynúť.

5. Modifikácia a kompilácia

5.1 Nemáte povolenie spätne sledovať rôzne výrobné fázy aplikácie, vrátane zmeny programu sú zakázané; to sa týka najmä opakovaného prekladu poskytnutého programového kódu do inej kódovej formy (dekompilácia).

5.2 Ak na dosiahnutie interoperability s iným programom požadujete informácie o rozhraní, ste povinní vykonať akcie podľa oddielu 5.1 pre použitie na vlastné použitie, za predpokladu, že nie sme pripravení tak urobiť aj napriek písomnej žiadosti alebo ak sme schopní poskytnúť požadované informácie.

5.3 Ak vykonávate činnosti podľa bodu 5.1, iba vy alebo vaši zamestnanci môžete

takto získané informácie použiť iba na interné účely. Akékoľvek ďalšie použitie nie je povolené.

5.4 Odstránenie ochrany proti kopírovaniu alebo podobných ochranných mechanizmov je povolené iba vtedy, ak tento ochranný mechanizmus narúša bezproblémové používanie softvéru. Upozornenia o autorských právach, sériové čísla a ďalšie informácie týkajúce sa funkcií slúžiacich na identifikáciu programov sa nesmú odstrániť ani zmeniť. To isté platí pre potlačenie zodpovedajúcich funkcií na obrazovke.

6. Technické požiadavky

6.1 Používanie aplikácie vyžaduje pripojenie k internetu, ktorého náklady znášate vy.

6.2 Aplikácia môže byť použitá s operačnými systémami Apple iOS, Google Android.

7. Záruka

Podľa tohto nemáte žiadne práva na vady. Ak sa počas používania aplikácie vyskytnú chyby, kontaktujte prosím kupujúceho, ktorý bude uplatňovať svoje práva z dôvodu chýb podľa našich všeobecných podmienok pre Almondo riešenia.

8. Zodpovednosť

8.1 Sme zodpovední bez obmedzenia za škody, ktoré vzniknú v dôsledku ujmy na zdraví, tele alebo zdraví a ktoré vzniknú na základe úmyselného alebo nedbanlivého porušenia povinností z našej strany.

Zodpovedáme tiež bez obmedzenia za ďalšie škody spôsobené úmyselným alebo hrubým nedbanlivým porušením povinností z našej strany.

8.2 Za škody spôsobené jednoduchým nedbanlivým porušením týchto záväzkov, ktoré sú primerané a bezchybné plnenie zmluvy je zásadné a pri ich plnení dôverujete a podľa toho môžete dôverovať (kardinálne povinnosti), sme zodpovední len za škody, ktoré sa zvyčajne dajú predvídať.

8.3 Iné nároky na náhradu škody sú vylúčené s výhradou nasledujúceho oddielu 8.4.

8.4 Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti podľa tohto bodu 8 nemajú vplyv na našu zodpovednosť v súlade so zákonnými ustanoveniami zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú podvodným zatajením vady a prevzatie záruky za kvalitu predmetu nie je dotknuté.

8.5 Toto ustanovenie 8 sa bude uplatňovať na všetky nároky, ktoré voči nám uplatníte, bez ohľadu na právny dôvod.

8.6 Pokiaľ je naša zodpovednosť obmedzená alebo vylúčená podľa tohto článku 8,

obmedzenia alebo vylúčenia sa vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť našich zamestnancov,

našich zákonných zástupcov a našich zástupcov.

9. Zmluvné obdobie a výmaz aplikácie

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

9.2 Na ktorých koncových zariadeniach môže byť aplikácia nainštalovaná a používaná, závisí od našich Všeobecných podmienok pre Almondo riešenia. Ak je aplikácia nastavená na súkromné ​​mobilné zariadenia, musí byť odstránená, ak mobilné zariadenie a používateľ už nie je zamestnaný u nadobúdateľa.

9.3 Vyhradzujeme si tiež právo ukončiť aplikáciu z dôležitých dôvodov, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť systému, napríklad ak dôjde k dočasnému alebo trvalému narušeniu systému mobilného zariadenia. 

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Sme oprávnení vykonať zmeny v platných všeobecných podmienkach, o ktorých vás budeme vopred informovať (vrátane lehoty na vznesenie námietky) v písomnej podobe, ktoré nadobudnú účinnosť, pokiaľ neupozorníte na rozpor do dvoch (2) týždňov od prijatia oznámenia.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky podliehajú rakúskemu právu, s výnimkou uplatniteľnosti Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru z 11. apríla 1980 (ustanovenia CISG).

10.3 Ak by bolo alebo sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných podmienok stalo úplne alebo čiastočne neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

All rights by FameL GmbH

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.