ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace 21. května 2020

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity s Amicasa Solution doo. Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se našich pravidel nebo našich praktik týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese support@almondo.com.

Když navštívíte naši mobilní aplikaci a využíváte naše služby

, důvěřujete nám svými osobními údaji. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V této politice ochrany osobních údajů se snažíme co nejjasněji vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva v souvislosti s nimi máme. Doufáme, že si najdete nějaký čas na důkladné přečtení, protože je to důležité. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů existují podmínky, se kterými nesouhlasíte, přerušte používání našich aplikací a našich služeb.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím naší mobilní aplikace ( „Aplikace“) a / nebo jakékoliv související služby, prodej, marketing nebo události (v těchto zásadách ochrany osobních údajů jejich společně označujeme jako „Služby“).

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou činit informovaná rozhodnutí o sdílení vašich osobních údajů s námi.

OBSAH

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

3. BUDOU VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLENÉ?

4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

5. JAK BEZPEČNĚ UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

6. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

8. PORUŠENÍ OCHRANY ÚDAJŮ

9. OVLADAČE FUNKCÍ NESLEDOVÁNÍ

10. MAJÍ REZIDENTI V KALIFORNII SPECIFICKÉ PRÁVA OHLEDNĚ SOUKROMÍ?

11. POSKYTUJEME AKTUALIZACE TÉTO POLITIKY?

12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TÉTO POLITIKY?

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám poskytnete

V krátkosti: Shromažďujeme osobní informace, které nám poskytujete.

Shromažďujeme osobní informace, které jste nám dobrovolně poskytli při registraci v Aplikacích, vyjadřujíce zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, při účasti na aktivitách v Aplikacích nebo když nás jinak kontaktujete.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a aplikacemi, od vašeho výběru a od produktů a funkcí, které používáte. Shromažďované osobní informace mohou obsahovat následující údaje:

Veřejně dostupné osobní informace. Shromažďujeme jméno, příjmení a přezdívku; současnou a minulou adresu; telefonní čísla; emailové adresy; pohlaví; datum narození; vzdělání; krajina; zaměstnání; stav zaměstnanosti; a další podobné údaje.

Veškeré osobní informace, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.

Informace, které se automaticky sbírají.

Některé informace – například adresa IP nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení – se shromažďují automaticky při návštěvě našich aplikací.

Určité informace automaticky shromažďujeme při návštěvě, používání nebo navigaci aplikací. Tyto informace neodhalují Vaši specifickou totožnost (například jméno nebo kontaktní informace), ale mohou obsahovat informace o zařízení a použití, jako je vaše adresa IP, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, zprostředkující adresy URL, název zařízení, země, místo, informace o tom, jak a kdy používáte naše aplikace a další technické informace. Tyto informace jsou potřebné především na zachování bezpečnosti a provozu našich aplikací a pro účely vnitřní analýzy a vykazování.

Online identifikátory. Sbíráme zařízení; a další podobné údaje.

 Informace shromážděné prostřednictvím našich aplikací

Při používání našich aplikací můžeme shromažďovat informace týkající se vašeho mobilního zařízení, zasílat upozornění.

Pokud používáte naše aplikace, můžeme shromažďovat také následující informace:

Přístup k mobilním zařízením. Můžeme od Vašeho mobilního zařízení vyžadovat přístup nebo povolení k některým funkcím včetně fotoaparátu, úložiště, připomenutí a dalších funkcí vašeho mobilního zařízení. Pokud chcete změnit náš přístup nebo povolení, můžete tak učinit v nastavení svého zařízení.

Data mobilního zařízení. Můžeme automaticky shromažďovat informace o zařízeních (jako je vaše ID mobilního zařízení, model a výrobce), operační systém, informace o verzi a adresa IP.

Oznámení „push“. Můžeme Vás požádat, abychom Vám zasílali oznámení „push“ týkající se vašeho účtu nebo mobilní aplikace. Pokud si přejete zrušit přijímání těchto typů komunikace, můžete je v nastavení svého zařízení vypnout.

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

Vaše informace zpracováváme pro účely legitimních obchodních zájmů, splnění naší smlouvy s Vámi, dodržování našich právních závazků a / nebo vašeho souhlasu.

Osobní informace shromážděné prostřednictvím našich aplikací používáme na různé obchodní účely popsané níže. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely v závislosti na našich oprávněných obchodních zájmech, abychom s Vámi uzavřeli nebo plnily smlouvu, s Vaším souhlasem a / nebo abychom splnili naše zákonné povinnosti. Uvádíme konkrétní důvody zpracování, na které spoléháme při každém z níže uvedených účelů.

Informace, které shromažďujeme nebo přijímáme, používáme:

▪ Pro usnadnění vytvoření účtu a procesu přihlášení. Pokud se rozhodnete propojit svůj účet s námi s účtem třetí strany (například s účtem Google nebo Facebook), použijeme informace, které jste nám umožnily shromažďovat od těchto třetích stran, abychom usnadnili vytvoření účtu a proces přihlášení pro účely plnění smlouvy.

  ▪ Pokud vám chceme poslat administrativní informace. Vaše osobní informace můžeme použít k zaslání informací o produktech, službách a nových funkcích a / nebo informací o změnách našich smluvních podmínek a pravidel.

   ▪ Spravovat uživatelské účty. Vaše informace můžeme použít pro účely správy našeho účtu a jeho udržování ve funkčním stavu.

3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S NĚKÝM JINÝM?

Informace sdílíme pouze s Vaším souhlasem, dodržováním zákonů, poskytováním služeb, ochranou Vašich práv nebo plněním obchodních závazků.

Údaje můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě tohoto právního základu:

▪ Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud jste nám poskytli konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů na konkrétní účel.

Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovat, když je to přiměřeně nezbytné pro dosažení našich oprávněných obchodních zájmů.

▪ Plnění smlouvy: Jestliže jsme s Vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovat Vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky naší smlouvy.

  ▪ Právní povinnosti: Vaše informace můžeme zveřejnit, pokud jsme právně zavázáni tak učinit, abychom vyhověli platným zákonům, vládním požadavkům, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu řízení, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (i v reakci na splnění požadavků veřejných orgánů týkajících se národní bezpečnosti nebo donucovací).

▪ Životně důležité zájmy: Vaše informace můžeme zveřejnit, pokud se domníváme, že je třeba vyšetřit, zabránit nebo jednat v souvislosti s potenciálním porušením našich pravidel, podezřením z podvodu, situacemi, které mohou představovat potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných aktivit nebo jako důkaz v soudních sporech, kterých se účastníme.

Konkrétněji možná budeme muset vaše údaje zpracovat nebo sdílet vaše osobní informace v následujících situacích:

Obchodní převody. Můžeme sdílet nebo přenášet vaše informace v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím celého nebo části našeho podnikání jinou společností.

4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

 Vaše informace uchováváme tak dlouho, jak je potřebné ke splnění cílů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud je to nutné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud se ze zákona nevyžadují nebo nepovolují delší období uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky).

Pokud nebudeme mít žádné zákonné obchodní požadavky na zpracování vašich osobních údajů, odstraníme je nebo anonymizují, nebo pokud to není možné (například proto, že Vaše osobní informace byly uloženy v zálohových archivech), bezpečně uložíme vaše osobní údaje a izolujeme je od jakéhokoli dalšího zpracování až do vymazání.

5. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

Naším cílem je chránit Vaše osobní informace prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Zavedli jsme příslušné technické a organizační bezpečnostní opatření, určené k ochraně bezpečnosti všech osobních údajů, které zpracováváme. Nezapomínejte však, že nemůžeme zaručit, že samotný internet je 100% bezpečný. I když se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, předávání osobních údajů do a z našich aplikací je na vaše vlastní riziko.

6. SBÍRÁME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí mladších 18 let, ani je neuvádíme na trh.

Údaje od dětí mladších 18 let vědomě nevyžadujeme a ani je neuvádíme na trh. Používáním aplikací prohlašujete, že máte nejméně 18 let nebo že jste rodičem nebo opatrovníkem takové nezletilého, a že souhlasíte s používáním aplikací takovou nezletilou závislou osobou. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní informace uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a podnikneme přiměřená opatření k okamžitému vymazání těchto údajů z našich záznamů. Pokud zjistíte jakékoliv údaje, které jsme shromáždili od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese martin.musa@amicasa.com.

7. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V některých regionech, například v Evropském hospodářském prostoru, máte práva, které umožňují lepší přístup a kontrolu nad vašimi osobními údaji. Svůj účet můžete kdykoliv zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (například v Evropském hospodářském prostoru) máte určitá práva podle platných zákonů o ochraně údajů. Mezi ně může patřit právo

 (i) požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, 

(ii) požádat o opravu nebo vymazání; 

(Iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a 

(iv) případně na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Chcete-li podat takovou žádost, použijte níže uvedené kontaktní údaje. Budeme posuzovat a jednat na základě jakékoli žádosti v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Upozorňujeme však, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho stažením.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že nezákonně zpracováváme vaše osobní údaje, máte také právo podat stížnost místnímu orgánu dozoru pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na adresu privacy@almondo.com.

Informace o účtu

Pokud byste kdykoliv chtěli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo zrušit svůj účet, můžete:

■ Se přihlásit do nastavení svého účtu a aktualizovat své uživatelské konto.

Na základě Vaší žádosti o zrušení účtu deaktivujeme nebo odstraníme Váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace se však mohou v našich souborech uchovávat, aby se předešlo podvodům, řešili problémy, pomohli při jakémkoliv vyšetřování, aby se vynutily naše podmínky používání a / nebo aby byly dodrženy zákonné požadavky.

Zrušení e-mailového marketingu: Z našeho marketingového seznamu e-mailových adres se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz na odhlášení v e-mailech, které posíláme, nebo kontaktováním nás pomocí níže uvedených podrobností. Pak budete odstranění ze seznamu marketingových e-mailů. Stále však budeme muset posílat e-maily týkající se služeb, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu.

8. PORUŠENÍ OCHRANY ÚDAJŮ

Porušení soukromí nastane, když dojde k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich shromažďování, použití, zveřejnění nebo zneškodnění. K porušení ochrany údajů dostanete upozornění, když se společnost Amicasa Solution doo domnívá, že byste mohli být vystaveni riziku nebo vážnému poškození. Například porušení ochrany údajů může mít za následek vážné finanční škody nebo poškození vašeho duševního nebo fyzického zdraví. V případě, že se Amicasa Solution doo dozví o narušení bezpečnosti, které vedlo nebo by mohlo mít za následek neoprávněný přístup, použití nebo zveřejnění osobních údajů, Amicasa Solution doo tuto záležitost neprodleně vyšetří a oznámí příslušnému kontrolnímu orgánu nejpozději do 72 hodin poté, co se o něm dozvěděla, pokud je nepravděpodobné, že porušení osobních údajů povede k ohrožení práv a svobod fyzických osob.

9. OVLADAČE FUNKCÍ NESLEDOVÁNÍ

 Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci Do-Not-Track ( „DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste dali najevo, že nechcete monitorovat a shromažďovat údaje o vašich online aktivitách procházení. Nedokončila se zatím žádná jednotná technologická norma na rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Proto v současnosti nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky oznamuje, že jste se rozhodli být nesledovaných online. Pokud bude přijata norma na sledování online, kterou budeme muset v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

10. MAJÍ REZIDENTI KALIFORNIE SPECIFICKÉ PRÁVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ano, pokud máte pobyt v Kalifornii, máte konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním informacím.

Oddíl 1798.83 Kalifornského občanského zákoníku, známý také jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požadovat a získávat od nás jednou ročně a bezplatně informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují) zpřístupněny třetím stranám pro účely přímého marketingu a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme sdíleli osobní informace v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud máte bydliště v Kalifornii a chtěli byste takovou žádost podat, odešlete nám svou žádost písemně pomocí kontaktních informací uvedených níže.

Pokud máte méně než 18 let, máte bydliště v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet v Aplikacích, máte právo požádat o odstranění nežádoucích údajů, které veřejně uveřejňujete v Aplikacích. Chcete-li požádat o odstranění těchto údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních informací uvedených níže a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že bydlíte v Kalifornii. Zajistíme, aby údaje v Aplikacích veřejně nezobrazovaly, ale uvědomte si, že údaje nemusí být zcela nebo komplexně odstraněny z našich systémů.

11. POSKYTUJEME AKTUALIZACE TÉTO POLITIKY?

Ano, aktualizujeme tato pravidla podle potřeby, aby byly v souladu s příslušnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena jako aktualizovaný „revidovaný“ datum a aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude k dispozici. Pokud provedeme významné změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme vás informovat buď výrazným zveřejněním oznámení o takových změnách nebo přímým odesláním upozornění. Doporučujeme vám, abyste si pravidelně četli tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace.

12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TÉTO POLITIKY?

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se těchto pravidel, můžete se obrátit na našeho zástupce pro ochranu údajů (DPO), Martina Musu, e-mailem na adrese martin.musa@amicasa.com nebo poštou na adresu:

Amicasa Solution doo

Martin Musa

Radnička cesta 52

Záhřeb 10 000

Chorvatsko

JAK SI MŮŽETE PROHLÍŽET, AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRANIT ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Na základě zákonů některých zemí můžete mít právo požádat o přístup k osobním informacím, které od vás shromažďujeme a tyto informace za určitých okolností změnit nebo vymazat. Chcete-li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo vymazání svých osobních údajů, odešlete formulář žádosti na support@almondo.com. Na vaši žádost odpovíme do 30 dní. `,

All rights by FameL GmbH

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.