Všeobecné obchodní podmínky pro aplikaci Almondo

1. poskytovatel a předmět smlouvy

1.1 Aplikace Almondo (dále jen „aplikace“) je Vám k dispozici (dále jen „Vy“, „Vám“) od společnosti FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakousko (dále jen „my“, „nás“) pro použití při výuce a cvičení na základě těchto podmínek používání (dále jen „smluvní podmínky“).

1.2 Aplikace se používá k provádění výukových a cvičebních jednotek s naším systémem Almondo.

Učební obsah potřebný pro tento účel je možné stáhnout ze Softwaru jako modelu služby za předpokladu, že v aplikaci si můžete stáhnout software Almondo Content Management System (dále jen „Almondo CMS“).

1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na používání aplikace. Používání Almondo CMS se ale řídí pouze podle našich všeobecných obchodních podmínek pro Almondo Solutions, které sdílíme s našimi zákazníky, kteří si objednávají a kupují systém Almondo (dále jen „nabyvatel“).

1.4 Aplikace lze použít pouze pro přístup k obsahu dostupnému v systému Almondo CMS, pokud nadále existuje smlouva o používání systému Almondo CMS mezi námi a kupujícím (dále jen „vztah s uživateli“). Po skončení tohoto vztahu lze aplikaci používat, ale omezujete se na používání aplikací, které jsou k dispozici až do konce použití obsahu, který již byl do aplikace stažen.

2. Registrace

Před použitím aplikace se musíte zaregistrovat online. Je to možné poté, co správce kupujícího vytvořil váš uživatelský účet a my vám zašleme počáteční přístupové údaje e-mailem.

3. Náklady

Aplikaci poskytujeme zdarma.

4. autorská práva a práva průmyslového vlastnictví, práva na používání

4.1 Aplikace je chráněna autorským právem a všechna autorská práva a práva průmyslového vlastnictví zůstávají s námi nebo našimi poskytovateli licencí.

4.2 Poskytneme vám přístup k softwaru staženému do mobilního zařízení po dobu platnosti této smlouvy nevýlučné a nesublicencovateľné užívací právo k uložení aplikace pro účely kupujícího pro použití v hodinách a nechat uplynout.

5. Modifikace a kompilace

5.1 Nemáte povolení zpětně sledovat různé výrobní fáze aplikace, včetně změny programu jsou zakázány; to se týká zejména opakovaného překladu poskytnutého programového kódu do jiné kódové formy (dekompilace).

5.2 Pokud k dosažení interoperability s jiným programem požadujete informace o rozhraní, jste povinni provést akce podle oddílu 5.1 pro použití pro vlastní, za předpokladu, že nejsme připraveni tak učinit i přes písemné žádosti nebo pokud jsme schopni poskytnout požadované informace.

5.3 Pokud provádíte činnosti podle bodu 5.1, pouze vy nebo vaši zaměstnanci můžete

takto získané informace použít pouze pro interní účely. Jakékoliv další použití není povoleno.

5.4 Odstranění ochrany proti kopírování nebo podobných ochranných mechanismů je povoleno pouze tehdy, pokud tento ochranný mechanismus narušuje bezproblémové používání softwaru. Upozornění o autorských právech, sériová čísla a další informace týkající se funkcí sloužících k identifikaci programů se nesmí odstranit ani změnit. Totéž platí pro potlačení odpovídajících funkcí na obrazovce.

6. Technické požadavky

6.1 Používání aplikace vyžaduje připojení k internetu, jehož náklady nesete Vy.

6.2 Aplikace může být použita s operačními systémy Apple iOS, Google Android.

7. Záruka

Podle tohoto nemáte žádná práva na vady. Pokud se během používání aplikace vyskytnou chyby, kontaktujte prosím kupujícího, který bude uplatňovat svá práva z důvodu chyb podle našich všeobecných podmínek pro Almondo řešení.

8. Odpovědnost

8.1 Jsme zodpovědní bez omezení za škody, které vzniknou v důsledku újmy na zdraví, těle nebo zdraví, a které vzniknou na základě úmyslného nebo nedbalé porušení povinností z naší strany.

Zodpovídáme také bez omezení za další škody způsobené úmyslným nebo hrubým nedbalým porušením povinností z naší strany.

8.2 Za škody způsobené jednoduchým nedbalým porušením těchto závazků, které jsou přiměřené a bezchybné plnění smlouvy je zásadní a při jejich plnění důvěřujete a podle toho můžete důvěřovat (kardinální povinnosti), jsme zodpovědní jen za škody, které se obvykle dají předvídat.

8.3 Jiné nároky na náhradu škody jsou vyloučeny s výhradou následujícího oddílu 8.4.

8.4 Omezení a vyloučení odpovědnosti podle tohoto bodu 8 nemají vliv na naši odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou podvodným zatajením vady a převzetí záruky za kvalitu předmětu není dotčeno.

8.5 Toto ustanovení 8 se bude vztahovat na všechny nároky, které vůči nám uplatníte, bez ohledu na právní důvod.

8.6 Pokud je naše odpovědnost omezena nebo vyloučena podle tohoto článku 8, omezení nebo vyloučení se vztahují i ​​na osobní odpovědnost našich zaměstnanců, našich zákonných zástupců a našich zástupců.

9. Smluvní období a výmaz aplikace

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

9.2 Na kterých koncových zařízeních může být aplikace nainstalována a používána, závisí od našich Všeobecných podmínek pro Almondo řešení. Pokud je aplikace nastavena na soukromé mobilní zařízení, musí být odstraněna, pokud mobilní zařízení a uživatel již není zaměstnán u nabyvatele.

9.3 Vyhrazujeme si také právo ukončit aplikaci z důležitých důvodů, zejména pokud jde o bezpečnost systému, například pokud dojde k dočasnému nebo trvalému narušení systému mobilního zařízení.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Jsme oprávněni provést změny v platných všeobecných podmínkách, o kterých vás budeme předem informovat (včetně lhůty pro vznesení námitky) v písemné podobě, které vstoupí v platnost, pokud zmíněna rozpor do dvou (2) týdnů od přijetí oznámení.

10.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky podléhají rakouskému právu, s výjimkou použitelnosti Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží ze dne 11. dubna 1980 (ustanovení CISG).

10.3 Pokud by bylo nebo se některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek stalo zcela nebo částečně neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

All rights by FameL GmbH

de_DEDeutsch