Všeobecné obchodné podmienky pre aplikáciu Almondo

1. poskytovateľ a predmet zmluvy

1.1 Aplikácia Almondo (ďalej len „aplikácia“) je vám k dispozícii (ďalej len „vy“, „vám“) od spoločnosti FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Rakúsko (ďalej len „my“, „nás“) na použitie pri výučbe a cvičení na základe týchto podmienok používania (ďalej len „zmluvné podmienky“).

1.2 Aplikácia sa používa na vykonávanie výučbových a cvičebných jednotiek s naším systémom Almondo.

Učebný obsah potrebný na tento účel je možné stiahnuť zo Softvéru ako modelu služby za predpokladu, že v aplikácii si môžete stiahnuť softvér Almondo Content Management System (ďalej len „Almondo CMS“).

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na používanie aplikácie. Používanie Almondo CMS sa ale riadi iba podľa našich všeobecných obchodných podmienok pre Almondo Solutions, ktoré zdieľame s našimi zákazníkmi, ktorí si objednávajú a kupujú systém Almondo (ďalej len „nadobúdateľ“).

1.4 Aplikácia sa môže použiť iba na prístup k obsahu dostupnému v systéme Almondo CMS, pokiaľ naďalej existuje zmluva o používaní systému Almondo CMS medzi nami a kupujúcim (ďalej len „vzťah s používateľmi“). Po skončení tohto vzťahu môžete aplikáciu používať, ale obmedzujete sa na používanie aplikácií, ktoré sú k dispozícii až do konca použitia obsahu, ktorý už bol do aplikácie stiahnutý.

2. Registrácia

Pred použitím aplikácie sa musíte zaregistrovať online. Je to možné potom, čo správca kupujúceho vytvoril váš používateľský účet a my vám pošleme počiatočné prístupové údaje e-mailom.

3. Náklady

Aplikáciu poskytujeme zadarmo.

4. autorské práva a práva priemyselného vlastníctva, práva na používanie

4.1 Aplikácia je chránená autorským právom a všetky autorské práva a práva priemyselného vlastníctva zostávajú s nami alebo našimi poskytovateľmi licencií.

4.2 Poskytneme vám prístup k softvéru stiahnutému do mobilného zariadenia po dobu platnosti tejto zmluvy nevýlučné a nesublicencovateľné užívacie právo na uloženie aplikácie na účely kupujúceho na použitie v hodinách a nechať uplynúť.

5. Modifikácia a kompilácia

5.1 Nemáte povolenie spätne sledovať rôzne výrobné fázy aplikácie, vrátane zmeny programu sú zakázané; to sa týka najmä opakovaného prekladu poskytnutého programového kódu do inej kódovej formy (dekompilácia).

5.2 Ak na dosiahnutie interoperability s iným programom požadujete informácie o rozhraní, ste povinní vykonať akcie podľa oddielu 5.1 pre použitie na vlastné použitie, za predpokladu, že nie sme pripravení tak urobiť aj napriek písomnej žiadosti alebo ak sme schopní poskytnúť požadované informácie.

5.3 Ak vykonávate činnosti podľa bodu 5.1, iba vy alebo vaši zamestnanci môžete

takto získané informácie použiť iba na interné účely. Akékoľvek ďalšie použitie nie je povolené.

5.4 Odstránenie ochrany proti kopírovaniu alebo podobných ochranných mechanizmov je povolené iba vtedy, ak tento ochranný mechanizmus narúša bezproblémové používanie softvéru. Upozornenia o autorských právach, sériové čísla a ďalšie informácie týkajúce sa funkcií slúžiacich na identifikáciu programov sa nesmú odstrániť ani zmeniť. To isté platí pre potlačenie zodpovedajúcich funkcií na obrazovke.

6. Technické požiadavky

6.1 Používanie aplikácie vyžaduje pripojenie k internetu, ktorého náklady znášate vy.

6.2 Aplikácia môže byť použitá s operačnými systémami Apple iOS, Google Android.

7. Záruka

Podľa tohto nemáte žiadne práva na vady. Ak sa počas používania aplikácie vyskytnú chyby, kontaktujte prosím kupujúceho, ktorý bude uplatňovať svoje práva z dôvodu chýb podľa našich všeobecných podmienok pre Almondo riešenia.

8. Zodpovednosť

8.1 Sme zodpovední bez obmedzenia za škody, ktoré vzniknú v dôsledku ujmy na zdraví, tele alebo zdraví a ktoré vzniknú na základe úmyselného alebo nedbanlivého porušenia povinností z našej strany.

Zodpovedáme tiež bez obmedzenia za ďalšie škody spôsobené úmyselným alebo hrubým nedbanlivým porušením povinností z našej strany.

8.2 Za škody spôsobené jednoduchým nedbanlivým porušením týchto záväzkov, ktoré sú primerané a bezchybné plnenie zmluvy je zásadné a pri ich plnení dôverujete a podľa toho môžete dôverovať (kardinálne povinnosti), sme zodpovední len za škody, ktoré sa zvyčajne dajú predvídať.

8.3 Iné nároky na náhradu škody sú vylúčené s výhradou nasledujúceho oddielu 8.4.

8.4 Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti podľa tohto bodu 8 nemajú vplyv na našu zodpovednosť v súlade so zákonnými ustanoveniami zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú podvodným zatajením vady a prevzatie záruky za kvalitu predmetu nie je dotknuté.

8.5 Toto ustanovenie 8 sa bude uplatňovať na všetky nároky, ktoré voči nám uplatníte, bez ohľadu na právny dôvod.

8.6 Pokiaľ je naša zodpovednosť obmedzená alebo vylúčená podľa tohto článku 8,

obmedzenia alebo vylúčenia sa vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť našich zamestnancov,

našich zákonných zástupcov a našich zástupcov.

9. Zmluvné obdobie a výmaz aplikácie

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

9.2 Na ktorých koncových zariadeniach môže byť aplikácia nainštalovaná a používaná, závisí od našich Všeobecných podmienok pre Almondo riešenia. Ak je aplikácia nastavená na súkromné ​​mobilné zariadenia, musí byť odstránená, ak mobilné zariadenie a používateľ už nie je zamestnaný u nadobúdateľa.

9.3 Vyhradzujeme si tiež právo ukončiť aplikáciu z dôležitých dôvodov, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť systému, napríklad ak dôjde k dočasnému alebo trvalému narušeniu systému mobilného zariadenia. 

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Sme oprávnení vykonať zmeny v platných všeobecných podmienkach, o ktorých vás budeme vopred informovať (vrátane lehoty na vznesenie námietky) v písomnej podobe, ktoré nadobudnú účinnosť, pokiaľ neupozorníte na rozpor do dvoch (2) týždňov od prijatia oznámenia.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky podliehajú rakúskemu právu, s výnimkou uplatniteľnosti Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru z 11. apríla 1980 (ustanovenia CISG).

10.3 Ak by bolo alebo sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných podmienok stalo úplne alebo čiastočne neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

All rights by FameL GmbH

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.