Polityka prywatności.

PRIVACY POLICY , Polityka prywatności.

Last updated May 21, 2020  Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2020 r.

Thank you for choosing to be part of our community at Amicasa Solution doo. We are committed to protecting your personal information and your right to privacy. If you have any questions or concerns about our policy, or our practices with regards to your personal information, please contact us at support@almondo.com.

When you visit our mobile application, and use our services, you trust us with your personal information. We take your privacy very seriously. In this privacy policy, we seek to explain to you in the clearest way possible what information we collect, how we use it and what rights you have in relation to it. We hope you take some time to read through it carefully, as it is important. If there are any terms in this privacy policy that you do not agree with, please discontinue use of our Apps and our services.

This privacy policy applies to all information collected through our mobile application, („Apps“), and/or any related services, sales, marketing or events (we refer to them collectively in this privacy policy as the „Services“).

Please read this privacy policy carefully as it will help you make informed decisions about sharing your personal information with us.

Dziękujemy za wybranie członkostwa w naszej społeczności: Amicasa Solution doo.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszych zasad lub naszych praktyk dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@almondo.com.
Gdy odwiedzasz naszą aplikację mobilną i korzystasz z naszych usług, ufasz nam, powierzając swoje dane osobiste. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności.

W niniejszej polityce prywatności staramy się wyjaśnić Ci w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy, i jakie masz prawa w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jej dokładne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej polityce prywatności są jakieś warunki, z którymi się nie zgadzasz, przestań korzystać z naszych aplikacji i naszych usług.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej („Aplikacje”) i / lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (określamy je łącznie w niniejszej polityce prywatności jako „Usługi”).
Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, ponieważ pomoże ona podejmować świadome decyzje dotyczące udostępniania nam danych osobowych.

TABLE OF CONTENTS

1. WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?

2. HOW DO WE USE YOUR INFORMATION?

3. WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH ANYONE?

4. HOW LONG DO WE KEEP YOUR INFORMATION?

5. HOW DO WE KEEP YOUR INFORMATION SAFE?

6. DO WE COLLECT INFORMATION FROM MINORS?

7. WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS?

8. DATA BREACH

9. CONTROLS FOR DO-NOT-TRACK FEATURES

10. DO CALIFORNIA RESIDENTS HAVE SPECIFIC PRIVACY RIGHTS?

11. DO WE MAKE UPDATES TO THIS POLICY?

12. HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS POLICY?

SPIS TREŚCI:
1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?
2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE ?
3. CZY TWOJE DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DALEJ?
4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
5. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE?
6. CZY POZYSKUJEMY DANE NIELETNICH?
7. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
8. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
9. KONTROLA FUNKCJI ,,NIE ŚLEDZIĆ’’.
10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
11. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?
12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NASZEJ POLITYKI ?

 1. 1. WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Personal information you disclose to us

In Short:  We collect personal information that you provide to us.

We collect personal information that you voluntarily provide to us when registering at the Apps, expressing an interest in obtaining information about us or our products and services, when participating in activities on the Apps or otherwise contacting us.

The personal information that we collect depends on the context of your interactions with us and the Apps, the choices you make and the products and features you use. The personal information we collect can include the following:

Publicly Available Personal Information. We collect first name, maiden name, last name, and nickname; current and former address; phone numbers; email addresses; gender; Date of birth; Education; Country; Occupation; Employment status; and other similar data.

All personal information that you provide to us must be true, complete and accurate, and you must notify us of any changes to such personal information.

Information automatically collected

  Some information — such as IP address and/or browser and device characteristics — is collected automatically when you visit our Apps.

We automatically collect certain information when you visit, use or navigate the Apps. This information does not reveal your specific identity (like your name or contact information) but may include device and usage information, such as your IP address, browser and device characteristics, operating system, language preferences, referring URLs, device name, country, location, information about how and when you use our Apps and other technical information. This information is primarily needed to maintain the security and operation of our Apps, and for our internal analytics and reporting purposes.

Online Identifiers. We collect devices; and other similar data.

?Information collected through our Apps

 We may collect information regarding your mobile device, push notifications, when you use our apps.

If you use our Apps, we may also collect the following information:

Mobile Device Access. We may request access or permission to certain features from your mobile device, including your mobile device’s camera, storage, reminders, and other features. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device’s settings.

Mobile Device Data. We may automatically collect device information (such as your mobile device ID, model and manufacturer), operating system, version information and IP address.

Push Notifications. We may request to send you push notifications regarding your account or the mobile application. If you wish to opt-out from receiving these types of communications, you may turn them off in your device’s settings.

Jakie dane osobowe nam ujawniasz?
W skrócie:

Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas rejestracji

w Aplikacjach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, uczestnicząc w działaniach w Aplikacjach, lub w inny sposób kontaktując się z nami. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji

z nami i aplikacjami, dokonanych wyborów oraz używanych produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować te publicznie dostępne, np.:

  imię, nazwisko panieńskie, nazwisko i pseudonim, aktualny i poprzedni adres, numery telefoniczne, adresy e-mail, płeć, data urodzenia, wykształcenie, kraj, zawód, status zatrudnienia itp.
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne

i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach Twoich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie:
Niektóre informacje – takie jak adres IP i / lub cechy przeglądarki i urządzenia – są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszych aplikacji.
Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub nawigujesz

w Aplikacjach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (np. imienia i nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystykę przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwę urządzenia, kraj, lokalizację, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych aplikacji oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do zachowania bezpieczeństwa i działania naszych aplikacji oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.


Identyfikatory online. Pobieramy nazwę urządzenia i inne podobne dane.


Informacje zebrane za pośrednictwem naszych aplikacji:
Podczas korzystania z naszych aplikacji możemy gromadzić informacje dotyczące Twojego urządzenia mobilnego.


Jeśli korzystasz z naszych aplikacji, możemy również gromadzić takie informacje jak:
dostęp do urządzeń mobilnych. Możemy poprosić o dostęp lub uprawnienia do niektórych funkcji z Twojego urządzenia mobilnego, w tym aparatu, pamięci, przypomnień i innych funkcji urządzenia mobilnego. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach urządzenia.

Dane urządzenia mobilnego. Możemy automatycznie gromadzić informacje o urządzeniu (takie jak identyfikator urządzenia mobilnego, model i producent), system operacyjny, informacje o wersji i adres IP.

Powiadomienia ,, wysyłaj’’. Możemy prosić o wysyłanie powiadomień dotyczących Twojego konta lub aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz je wyłączyć w ustawieniach urządzenia.

2. HOW DO WE USE YOUR INFORMATION?

 We process your information for purposes based on legitimate business interests, the fulfilment of our contract with you, compliance with our legal obligations, and/or your consent.

We use personal information collected via our Apps for a variety of business purposes described below. We process your personal information for these purposes in reliance on our legitimate business interests, in order to enter into or perform a contract with you, with your consent, and/or for compliance with our legal obligations. We indicate the specific processing grounds we rely on next to each purpose listed below.

We use the information we collect or receive:

  To facilitate account creation and logon process. If you choose to link your account with us to a third party account (such as your Google or Facebook account), we use the information you allowed us to collect from those third parties to facilitate account creation and logon process for the performance of the contract.

  To send administrative information to you. We may use your personal information to send you product, service and new feature information and/or information about changes to our terms, conditions, and policies.

  To manage user accounts. We may use your information for the purposes of managing our account and keeping it in working order.

 1. 2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?
  Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych za Twoją zgodą.
  Używamy Twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych aplikacji do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i / lub w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których polegamy, obok każdego z wymienionych poniżej celów.
  Korzystamy z informacji, które zbieramy lub otrzymujemy aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami

z kontem strony trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić utworzenie konta i proces logowania w celu wykonania umowy .

Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i / lub informacje o zmianach w naszych warunkach i zasadach.

Aby zarządzać kontami użytkowników możemy wykorzystywać Twoje dane do celów zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w stanie gotowości do pracy.

3. WILL YOUR INFORMATION BE SHARED WITH ANYONE?

We only share information with your consent, to comply with laws, to provide you with services, to protect your rights, or to fulfil business obligations.

We may process or share data based on the following legal basis:

  Consent: We may process your data if you have given us specific consent to use your personal information in a specific purpose.?

  Legitimate Interests: We may process your data when it is reasonably necessary to achieve our legitimate business interests.?

  Performance of a Contract: Where we have entered into a contract with you, we may process your personal information to fulfil the terms of our contract.?

  Legal Obligations: We may disclose your information where we are legally required to do so in order to comply with applicable law, governmental requests, a judicial proceeding, court order, or legal process, such as in response to a court order or a subpoena (including in response to public authorities to meet national security or law enforcement requirements).?

  Vital Interests: We may disclose your information where we believe it is necessary to investigate, prevent, or take action regarding potential violations of our policies, suspected fraud, situations involving potential threats to the safety of any person and illegal activities, or as evidence in litigation in which we are involved.

More specifically, we may need to process your data or share your personal information in the following situations:

Business Transfers. We may share or transfer your information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.

 1. 3. CZY TWOJE DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DALEJ?
  Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu zachowania zgodności

z prawem, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych.
Możemy przetwarzać lub udostępniać dane na podstawie następującej podstawy prawnej:
Zgoda:

Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
Uzasadnione interesy:

Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to argumentowane koniecznością dla osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
Realizacja umowy:

W przypadku, gdy zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.
Zobowiązania prawne:

Możemy ujawnić Twoje dane, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani, aby zastosować się do obowiązującego prawa, wniosków rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu sądowego, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na władze publiczne

w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
Istotne interesy:

Możemy ujawnić Twoje dane, jeżeli uważamy, że konieczne jest zbadanie, zapobieganie lub podejmowanie działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami lub jako dowód w sporach sądowych, w które jesteśmy zaangażowani.

Transfery biznesowe:

Możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkownika w związku z fuzją, sprzedażą aktywów spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy lub w trakcie negocjacji.

4. HOW LONG DO WE KEEP YOUR INFORMATION?

  We keep your information for as long as necessary to fulfil the purposes outlined in this privacy policy unless otherwise required by law.

We will only keep your personal information for as long as it is necessary for the purposes set out in this privacy policy, unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting or other legal requirements).

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize it, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.

 1. 4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że będzie wymagany dłuższy okres przechowywania przez przepisy prawne(takie jak podatki, rachunkowość lub inne).


Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zminimalizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować  je od dalszego przetwarzania, aż będzie możliwe ich usunięcie.

5. HOW DO WE KEEP YOUR INFORMATION SAFE?

  We aim to protect your personal information through a system of organizational and technical security measures.

We have implemented appropriate technical and organizational security measures designed to protect the security of any personal information we process. However, please also remember that we cannot guarantee that the internet itself is 100% secure. Although we will do our best to protect your personal information, transmission of personal information to and from our Apps is at your own risk.

5. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE?
Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest w 100%  bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do naszych aplikacji odbywa się na Twoje własne ryzyko.

6. DO WE COLLECT INFORMATION FROM MINORS?

 We do not knowingly collect data from or market to children under 18 years of age.

We do not knowingly solicit data from or market to children under 18 years of age. By using the Apps, you represent that you are at least 18 or that you are the parent or guardian of such a minor and consent to such minor dependent’s use of the Apps. If we learn that personal information from users less than 18 years of age has been collected, we will deactivate the account and take reasonable measures to promptly delete such data from our records. If you become aware of any data we have collected from children under age 18, please contact us at martin.musa@amicasa.com.

6. CZY POZYSKUJEMY DANE NIELETNICH?
Nie gromadzimy świadomie danych  osób w wieku poniżej 18 lat, ani nie sprzedajemy ich dzieciom.
Korzystając z Aplikacji, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub, że jesteś rodzicem, albo opiekunem osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Aplikacji przez osobę nieletnią.

Jeśli dowiemy się, że użyto dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione działania, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszej dokumentacji. Jeśli dowiesz się o danych, które otrzymaliśmy od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem martin.musa@amicasa.com.

7. WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS?

 In some regions, such as the European Economic Area, you have rights that allow you greater access to and control over your personal information. You may review, change, or terminate your account at any time.

In some regions (like the European Economic Area), you have certain rights under applicable data protection laws. These may include the right (i) to request access and obtain a copy of your personal information, (ii) to request rectification or erasure; (iii) to restrict the processing of your personal information; and (iv) if applicable, to data portability. In certain circumstances, you may also have the right to object to the processing of your personal information. To make such a request, please use the contact details provided below. We will consider and act upon any request in accordance with applicable data protection laws.

If we are relying on your consent to process your personal information, you have the right to withdraw your consent at any time. Please note however that this will not affect the lawfulness of the processing before its withdrawal.

If you are resident in the European Economic Area and you believe we are unlawfully processing your personal information, you also have the right to complain to your local data protection supervisory authority. You can find their contact details here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

If you have questions or comments about your privacy rights, you may email us at privacy@almondo.com.

Account Information

If you would at any time like to review or change the information in your account or terminate your account, you can:

     Log into your account settings and update your user account.

Upon your request to terminate your account, we will deactivate or delete your account and information from our active databases. However, some information may be retained in our files to prevent fraud, troubleshoot problems, assist with any investigations, enforce our Terms of Use and/or comply with legal requirements.

Opting out of email marketing: You can unsubscribe from our marketing email list at any time by clicking on the unsubscribe link in the emails that we send or by contacting us using the details provided below. You will then be removed from the marketing email list – however, we will still need to send you service-related emails that are necessary for the administration and use of your account.

7. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, są prawa, które pozwalają Ci na większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.
W niektórych regionach (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) przysługują Ci określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub ich usunięcia; (iii) w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, w zakresie przenoszenia danych. W niektórych okolicznościach możesz mieć również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i zareagujemy na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Mimo, iż mamy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem.
Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@almondo.com.

 

Informacje o koncie:
Jeśli chcesz w dowolnym momencie przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, wykonaj następujące czynności:
Zaloguj się do ustawień konta i zaktualizuj konto użytkownika.
Na żądanie zamknięcia konta zdezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje

z naszych aktywnych baz danych. Jednak niektóre informacje mogą być przechowywane w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze warunki użytkowania i / lub spełniać wymogi prawne.


Rezygnacja z e-mail marketingu: Możesz zrezygnować z naszej marketingowej listy e-mail w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Zostaniesz usunięty z marketingowej listy e-mail, jednak nadal będziemy musieli wysyłać Ci e-maile związane z usługami, które są niezbędne do administrowania Twoim kontem i korzystania z niego.

8. DATA BREACH

A privacy breach occurs when there is unauthorized access to or collection, use, disclosure or disposal of personal information. You will be notified about data breaches when Amicasa Solution doo believes you are likely to be at risk or serious harm. For example, a data breach may be likely to result in serious financial harm or harm to your mental or physical well-being. In the event that Amicasa Solution doo becomes aware of a security breach which has resulted or may result in unauthorized access, use or disclosure of personal information Amicasa Solution doo will promptly investigate the matter and notify the applicable Supervisory Authority not later than 72 hours after having become aware of it, unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons.

8. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
Naruszenie prywatności ma miejsce, gdy istnieje nieautoryzowany dostęp do/ lub gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub usuwanie danych osobowych. Zostaniesz powiadomiony o naruszeniu danych, gdy Amicasa Solution doo uzna, że możesz być narażony na ryzyko lub poważne szkody, np.: naruszenie danych może spowodować poważne szkody finansowe lub uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub fizycznym. W przypadku, gdy Amicasa Solution doo dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa, które spowodowało lub może skutkować nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych, Amicasa Solution doo niezwłocznie zbada sprawę i powiadomi odpowiedni organ nadzorczy nie później niż 72 godziny po zaistniałej sytuacji, chyba, że naruszenie danych osobowych nie spowoduje zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.

9. CONTROLS FOR DO-NOT-TRACK FEATURES

Most web browsers and some mobile operating systems and mobile applications include a Do-Not-Track (“DNT”) feature or setting you can activate to signal your privacy preference not to have data about your online browsing activities monitored and collected. No uniform technology standard for recognizing and implementing DNT signals has been finalized. As such, we do not currently respond to DNT browser signals or any other mechanism that automatically communicates your choice not to be tracked online. If a standard for online tracking is adopted that we must follow in the future, we will inform you about that practice in a revised version of this privacy policy.

9. KONTROLA FUNKCJI ,,NIE ŚLEDZEDZIĆ’’
Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoją preferencję prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych na temat przeglądania Internetu. Nie sfinalizowano żadnego jednolitego standardu technologicznego do rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie komunikuje Twój wybór, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej polityki prywatności.

10. DO CALIFORNIA RESIDENTS HAVE SPECIFIC PRIVACY RIGHTS?

 Yes, if you are a resident of California, you are granted specific rights regarding access to your personal information.

California Civil Code Section 1798.83, also known as the “Shine The Light” law, permits our users who are California residents to request and obtain from us, once a year and free of charge, information about categories of personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes and the names and addresses of all third parties with which we shared personal information in the immediately preceding calendar year. If you are a California resident and would like to make such a request, please submit your request in writing to us using the contact information provided below.

If you are under 18 years of age, reside in California, and have a registered account with the Apps, you have the right to request removal of unwanted data that you publicly post on the Apps. To request removal of such data, please contact us using the contact information provided below, and include the email address associated with your account and a statement that you reside in California. We will make sure the data is not publicly displayed on the Apps, but please be aware that the data may not be completely or comprehensively removed from our systems.

10. CZY MIESZKAŃCY W KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.
Kalifornijski kodeks cywilny, sekcja 1798.83, znany również jako „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, będącym rezydentami Kalifornii, na uzyskanie od nas, raz w roku, bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją) oraz ujawniane  ich stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, a także na uzyskanie nazw i adresów wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij nam swoje zapytanie na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w aplikacjach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w aplikacjach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w aplikacjach, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte z naszych systemów.

11. DO WE MAKE UPDATES TO THIS POLICY?

 Yes, we will update this policy as necessary to stay compliant with relevant laws.

We may update this privacy policy from time to time. The updated version will be indicated by an updated “Revised” date and the updated version will be effective as soon as it is accessible. If we make material changes to this privacy policy, we may notify you either by prominently posting a notice of such changes or by directly sending you a notification. We encourage you to review this privacy policy frequently to be informed of how we are protecting your information.

11. CZY AKTUALIZUJEMY NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?
Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy naszą politykę prywatności, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona „zmienioną” datą, a nowa wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić Cię albo poprzez wyraźne opublikowanie powiadomienia o takich zmianach, lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

12. HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS POLICY?

If you have questions or comments about this policy, you may contact our Data Protection Officer (DPO), Martin Musa, by email at martin.musa@amicasa.com, or by post to:

Amicasa Solution doo

Martin Musa

Radnička cesta 52

Zagreb 10000

Croatia

12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (DPO), Martinem Musą, pocztą elektroniczną na adres martin.musa@amicasa.com lub pocztą na adres:
Amicasa Solution doo
Martin Musa
Radnička cesta 52
Zagrzeb 10000
Chorwacja

HOW CAN YOU REVIEW, UPDATE, OR DELETE THE DATA WE COLLECT FROM YOU?

Based on the laws of some countries, you may have the right to request access to the personal information we collect from you, change that information, or delete it in some circumstances. To request to review, update, or delete your personal information, please submit a request form here support@almondo.com. We will respond to your request within 30 days.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE POZYSKUJEMY OD CIEBIE?
Zgodnie z prawem niektórych krajów możesz mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które od Ciebie pozyskujemy, do zmiany tych informacji lub ich usunięcia w niektórych okolicznościach. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie danych osobowych, prześlij formularz wniosku tutaj support@almondo.com. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni.

de_DEDeutsch