Ogólne Warunki Użytkowania dla aplikacji Almondo.

General Terms and Conditions for the Almondo-App  –  Ogólne Warunki Użytkowania dla aplikacji Almondo.

 1. 1. provider and subject of the contrach

1. Dostawca i przedmiot zamówienia

  1. 1.1 The Almondo application (hereinafter „App“) is made available to you (hereinafter „you“, „you“) from FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austria (hereinafter referred to as „we“, „us“) for use in learning and exercising on the basis of these terms of use ( Terms and Conditions“).

1.1 Aplikacja Almondo (zwana dalej „aplikacją”) jest udostępniana od firmy FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austria , w celu wykorzystywania jej do nauki i ćwiczeń na podstawie niniejszych warunków użytkowania.

1.2 The App is used to conduct learning and exercising units with our Almondo system.

The learning content required for this purpose can be downloaded from the Software as a Service Model provided software Almondo Content Management System (hereinafter „Almondo CMS“) can be downloaded in the app.

1.2 Aplikacja służy do prowadzenia nauki i ćwiczeń w naszym systemie Almondo.
Wymagane do tego treści edukacyjne można pobrać z oprogramowania dostarczonego przez system zarządzania treścią Almondo (zwany dalej „Almondo CMS”).

  1. 1.2 These General Terms and Conditions apply only to the use of the App. The use of Almondo CMS is governed by but only according to our general terms and conditions for Almondo- Solutions that we share with our customers who order and purchase an Almondo system (hereinafter referred to as the „acquirer“).

1.3 Niniejsze Ogólne warunki użytkowania mają zastosowanie wyłącznie do korzystania z aplikacji Almondo. Korzystanie z Almondo CMS jest regulowane tylko zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami dotyczącymi rozwiązań Almondo, które udostępniamy naszym klientom, którzy zamawiają i kupują system Almondo.

  1. 1.3 The app can only be used to access the content available in Almondo CMS as long as as the contract for the use of Almondo CMS between us and the purchaser (hereinafter referred to as „user relationship“) continues to exist. After the end of this relationship you can app, but are limited to the use of the apps available until the end of the usage of content already downloaded into the App.
  2. 1.4 Z aplikacji można korzystać wyłącznie w celu uzyskania dostępu do treści dostępnych

w Almondo CMS, o ile została zawarta umowa o korzystanie z Almondo CMS między nami ( firma Famel) a nabywcą (klient).

Po zakończeniu umowy możesz mieć ograniczony dostęp do korzystania z aplikacji (do treści już wcześniej pobranych).

2. Registration

You must register online before using the app. This is possible after the administrator of the purchaser has created your user account and we will send you the initial access data by email.

2. Rejestracja
Aby skorzystać z aplikacji, musisz zarejestrować się online.  Jest to możliwe, gdy administrator nabywcy utworzy Twoje konto użytkownika, na które wyślemy Ci e-mailem dane dostępu.

3. Costs

We provide the app free of charge.

3. Koszty aplikacji.
Aplikacja jest bezpłatna.

  1. 4. copyright and industrial property rights, rights of use

Prawa autorskie i własności, a prawa użytkowania.

4.1 The App is protected by copyright and all copyrights and industrial property rights

remain with us or our licensors.

4.1 Aplikacja jest chroniona prawem autorskim oraz prawem własności.

4.2 We shall grant you access to the software downloaded to the mobile device for the duration of this contract a non-exclusive and non-sublicensable right of use

to save the app for the purpose of the purchaser for use in lessons and let it expire.

  1. 4.2 Udzielimy Ci dostępu do oprogramowania pobranego na urządzenie mobilne na czas obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim i prawem własności.
  1. 5. modification and compilation

Zmiany i kompilacje ( kompilacja – tłumaczenie przez kompilator języka programu źródłowego na język programu docelowego, w którym możliwa jest praca komputera).

5.1 You are not permitted to make any trace back to the various production stages of the App, including of a program change is prohibited; this applies in particular to a retranslation of the provided program code into another code form (decompilation).

5.1 Nie wolno dokonywać żadnych działań wstecz do różnych etapów produkcji aplikacji; w tym zmiana programu jest zabroniona; dotyczy to w szczególności ponownego tłumaczenia dostarczonego kodu programu na inny kod (dekompilacja).

  1. 5.2 If, in order to achieve interoperability with another program, you require interface information is required, you are obligated to perform actions according to section 5.1 for use in own use, provided that we are not prepared to do so despite a written request or if we are are able to provide the required information.

5.2  Jeżeli, aby osiągnąć Inter operacyjność z innym programem, potrzebna będzie  informacja o interfejsie, użytkownik będzie zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z sekcją 5.1 do użytku własnego.
Podamy Ci wtedy potrzebne informacje na pisemny wniosek.

5.3 If you carry out actions according to clause 5.1, only you or your employees May use the information thus obtained for internal purposes only. Any Further use is not permitted.

5.3 Jeśli wykonasz czynności zgodnie z klauzulą 5.1, Ty, lub Twoi pracownicy, to możecie
wykorzystywać uzyskane w ten sposób informacje wyłącznie do celów wewnętrznych. Dalsze użycie jest niedozwolone.

5.4 The removal of a copy protection or similar protection mechanisms is only permitted if this protection mechanism impairs the trouble-free use of the software

will. copyright notices, serial numbers and other information for program identification serving features may not be removed or changed. The same applies to a Suppression of the screen display of corresponding features.

5.4 Usunięcie zabezpieczenia przed kopiowaniem lub podobnych mechanizmów ochronnych jest dozwolone tylko wtedy, gdy ten mechanizm zabezpieczający utrudnia bezproblemowe korzystanie z oprogramowania.
Informacje o prawach autorskich, numery seryjne i inne informacje dotyczące funkcji służących do identyfikacji programu nie mogą być usuwane ani zmieniane. To samo dotyczy wyłączenia wyświetlania odpowiednich funkcji na ekranie.

  1. 6. technical requirements

6. Wymagania techniczne.

6.1 The use of the App requires an internet connection, the costs of which are borne by you.

6.1 Korzystanie z aplikacji wymaga połączenia z Internetem, którego koszty ponosi użytkownik.

  1. 6.2 The App can be used with the operating systems Apple iOS, Google Android.

6.2 Aplikacji można używać z systemami operacyjnymi Apple iOS, Google Android.

7. warranty

You are not entitled to any rights for defects according to this. If defects occur during the use of the App, please contact the purchaser, who will exercise his rights due to defects according to our general terms and conditions for Almondo solutions.

7. Gwarancja.

Nie jesteś uprawniony do naprawiania usterek.
Jeśli wystąpią usterki podczas korzystania z aplikacji,
skontaktuj się z właścicielem aplikacji,
który ma obowiązek naprawić usterki, zgodnie z ogólnymi warunkami dotyczącymi rozwiązań Almondo.

8.liability

Odpowiedzialność.

8.1 We are liable without limitation for damages arising from injury to life, body or health, which are based on an intentional or negligent breach of duty by us.

We shall also be liable without limitation for other damage caused by an intentional or negligent grossly negligent breach of duty by us.

8.1 Ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń za szkody wynikające z obrażeń ciała, życia lub zdrowia, które powstały w wyniku umyślnego lub niedbałego naruszenia przez nas obowiązków.
Będziemy również ponosić odpowiedzialność bez ograniczeń za inne szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem przez nas obowiązków.

8.2 For damages due to a simple negligent breach of such obligations, which are

appropriate and faultless execution of the contract are fundamental and on their fulfilment you trust and may trust accordingly (cardinal obligations), are liable

we only limited to the typically foreseeable damage.

8.2 Za szkody spowodowane nieumyślnie, a które wynikają z naruszenia tych obowiązków,
które zostały właściwie i bezbłędnie wykonane, poczuwamy się do odpowiedzialności.
Ograniczyliśmy się tutaj tylko do typowo przewidywalnych szkód.

8.3 Other claims for damages are excluded, subject to the following section 8.4.

8.3 Inne roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, z zastrzeżeniem poniższej sekcji 8.4.

8.4 Limitations and exclusions of liability pursuant to this clause 8 do not affect our

Liability in accordance with the mandatory statutory provisions of the Product Liability Act, due to the fraudulent concealment of a defect and the assumption of a guarantee for the quality of an item is unaffected.

8.4 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem 8 nie mają wpływu na naszą funkcjonalność.
Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Ustawy o odpowiedzialności za produkt, ze względu na nieuczciwe ukrycie wady i przejęcie gwarancji, jakość produktu pozostaje nienaruszona.

8.5 This clause 8 shall apply to any claim made by you against us irrespective of the

Legal reason.

8.5 Niniejszy punkt 8 ma zastosowanie do wszelkich roszczeń złożonych przez Ciebie przeciwko nam, niezależnie od podstawy prawnej.

8.6 As far as our liability is limited or excluded according to this clause 8, the

Limitations or exclusions also apply to the personal liability of our employees,

our legal representatives and our vicarious agents.

8.6 W zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność jest ograniczona lub wyłączona zgodnie z niniejszym punktem 8, ograniczenia lub wyłączenia dotyczą również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników,
naszych przedstawicieli prawnych i współpracowników.

9. contract period and deletion of the app

9. Okres obowiązywania umowy i usunięcie aplikacji.

9.1 This contract shall run for an indefinite period.

9.1 Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

9.2 On which end devices the App may be installed and used depends on our

General terms and conditions for Almondo solutions. If the app is set to private

mobile devices, the app must be deleted if the mobile device and user is no longer employed by the acquirer.

9.2 Na których urządzeniach końcowych aplikacja może być zainstalowana i używana, zależy od naszych ogólnych warunków dla rozwiązań Almondo. Jeśli aplikacja jest ustawiona na urządzenie prywatne, należy ją usunąć wtedy, jeśli urządzenie to i użytkownik nie są już zatrudnieni przez nabywcę.

9.3 We also reserve the right to terminate the App for good cause, in particular

system security, for example if the system of a mobile device is compromised,

temporarily or permanently.

9.3 Zastrzegamy sobie również prawo do zamknięcia aplikacji z ważnej przyczyny,

a w szczególności z powodu naruszenia  bezpieczeństwa systemu ( na przykład w przypadku naruszenia systemu urządzenia mobilnego, tymczasowo lub na stałe).

10. final provisions

10. Przepisy końcowe.

10.1 We are entitled to make changes to the applicable general terms and conditions, which we will inform you of in advance. (including your objection period) in writing and which will come into force, unless you notify them within two (2) weeks of receipt of the notice contradict.

10.1 Jesteśmy uprawnieni do zmiany obowiązujących ogólnych warunków, o których poinformujemy Cię z wyprzedzeniem (łącznie z okresem wypowiedzenia) na piśmie, a które wejdą w życie, chyba, że powiadomisz nas w ciągu dwóch (2) tygodni od dnia otrzymania powiadomienia.

10.2 These General Terms and Conditions are subject to Austrian law, with the exception of the applicability the United Nations Convention on the International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG provisions).

10.2 Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu austriackiemu, z wyjątkiem zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Postanowienia CISG).

10.3 Should any provision of these General Terms and Conditions be or become invalid in whole or in part, this shall not affect the validity of the remaining provisions.

this shall not affect the validity of the remaining provisions of these GTC.

10.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień, wynikających z powyższych Ogólnych Warunków.

All Rights by FameL GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone przez FameL GmbH

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.