GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN

GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN

Laatst bijgewerkt op 21 mei 2020.

Bedankt dat U gekozen hebt om deel van onze community bij Amicasa Solution doo uit te maken. We verplichten ons om Uw persoonlijke gegevens en Uw recht op privacy te beschermen. Als U vragen of opmerkingen over onze Gegevensbeschermingsverklaring of onze praktijken met betrekking tot Uw persoonlijke gegevens hebt, neemt U dan contact met support@almondo.com op.

Wanneer U onze mobiele toepassing bezoekt en onze diensten gebruikt, vertrouwt U ons Uw persoonlijke gegevens toe. We gaan zeer verantwoord om met Uw persoonlijke informatie. In deze Gegevensbeschermingsverklaring willen we U zo duidelijk mogelijk uitleggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat Uw rechten in dit verband zijn. We hopen dat U de tijd neemt om ze aandachtig te lezen, omdat ze belangrijk is. Mocht deze Gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten, waarmee U het niet eens bent, stop dan met het gebruik van onze toepassingen en diensten.

Deze Gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle informatie die via onze mobiele toepassingen (“Toepassingen”) en/of de daarmee verbonden diensten, verkopen, marketing of evenementen (in deze Gegevensbeschermingsverklaring noemen we ze gezamenlijk “Diensten”) wordt verzameld.

Gelieve deze Gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig te lezen, zodat U weloverwogen beslissingen over de overdracht van Uw persoonlijke gegevens aan ons kunt nemen.

INHOUD

1. WAT VOOR INFORMATIE VERZAMELEN WE?

2. HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

4. HOELANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

5. HOE HOUDEN WE DE VEILIGHEID VAN UW INFORMATIE?

6. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

7. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS?

8. INBREUK OP DE GEGEVENSBESCHERMING

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

10. HEBBEN DE INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE RECHTEN IN VERBAND MET DE GEGEVENSBESCHERMING?

11. WERKEN WE DEZE VERKLARING BIJ?

12. HOE KUNT U ONS OVER DEZE VERKLARING CONTACTEREN?

1. WAT VOOR INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie, die U ons verstrekt

Kortom: we verzamelen persoonlijke gegevens, die U ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke gegevens, die U ons vrijwillig verstrekt, wanneer U zich in de toepassingen registreert, interesse in het ontvangen van informatie over ons of onze producten en diensten toont, wanneer U aan activiteiten in de toepassingen deelneemt of op een andere manier contact met ons opneemt.

De persoonlijke gegevens, die we verzamelen, hangen af van de context waarin U met ons samenwerkt en van de toepassingen, de beslissingen, die U neemt en de producten en functies, die U gebruikt. De persoonlijke gegevens, die we verzamelen, kunnen zijn:

Openbaar beschikbare persoonlijke informatie. We verzamelen gegevens over voornaam, meisjesnaam, achternaam en bijnaam; huidig en vorig adres; telefoonnummers, emailadressen, geslacht, geboortedatum, opleiding, land, beroep, arbeidsverhouding en andere vergelijkbare gegevens.

Alle persoonlijke informatie, die U ons verstrekt, moet waar, volledig en correct zijn en U moet ons over wijzigingen in deze persoonlijke informatie informeren.

De informatie wordt automatisch verzameld

Sommige gegevens, zoals IP-adres en/of karakteristieken van de browser en het apparaat, worden automatisch verzameld wanneer U onze toepassingen bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer U toepassingen bezoekt, gebruikt of beheert. Deze informatie weerspiegelt niet Uw concrete identiteit (zoals Uw naam of contactgegevens), maar kan informatie over het apparaat en het gebruik bevatten, zoals Uw IP-adres, karakteristieken van de browser en het apparaat, besturingssysteem, taalinstellingen, doorstuur-URL’s, naam van het apparaat, land, locatie, informatie over hoe en wanneer U onze toepassingen gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze toepassingen te behouden, evenals voor interne analyse en verslagen.

Online identificatiegegevens. We verzamelen gegevens over apparaten en andere vergelijkbare gegevens.

Informatie, die via onze toepassingen wordt verzameld

We kunnen informatie over Uw mobiele apparaat en pushmeldingen verzamelen, wanneer U onze toepassingen gebruikt.

Wanneer U onze toepassingen gebruikt, kunnen we ook de volgende informatie verzamelen:

Toegang tot mobiele apparaten. We kunnen toegang tot of toestemming van Uw mobiele apparaat vragen voor bepaalde functies, waaronder camera, geheugen, herinneringen en andere functies van Uw mobiele apparaat. Als U onze toegang of onze rechten wilt wijzigen, kunt U dit in de instellingen van Uw apparaat doen.

Gegevens van mobiele apparaten. We kunnen automatisch informatie over het apparaat verzamelen (zoals identificatiegegevens van Uw mobiele apparaat, model en producent), besturingssysteem, versie-informatie en IP-adres.

Meldingen. We kunnen U vragen om pushmeldingen over Uw account of mobiele toepassing te sturen. Als U dit type communicatie wilt uitschakelen, kunt U dit in de instellingen van Uw apparaat doen.

2. HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

We verwerken Uw gegevens voor doeleinden, die zich op legitieme commerciële belangen, de uitvoering van onze overeenkomst met U, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming baseren.

We gebruiken persoonlijke gegevens, die via onze toepassingen worden verzameld, voor veel van de hieronder beschreven commerciële doeleinden. We verwerken Uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden door op onze legitieme commerciële belangen te baseren, om met Uw toestemming een overeenkomst met U aan te gaan of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We geven de concrete redenen voor de verwerking aan, waarnaar we naast elk van de onderstaande doeleinden verwijzen.

We gebruiken de informatie, die we verzamelen of ontvangen:

Om U bij het maken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Als U Uw account bij ons aan een extern leveranciersaccount koppelt (zoals Uw Google- of Facebook-account), zullen we de informatie, die U ons over deze externe leveranciers heeft verstrekt, gebruiken om U bij het maken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken teneinde de uitvoering van de overeenkomst te garanderen.

Om U administratieve informatie te sturen. We kunnen Uw persoonlijke gegevens gebruiken om U informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijziging van onze Algemene handelsvoorwaarden en ons beleid te sturen.

Hiermee kunt U gebruikersaccounts beheren. We kunnen Uw gegevens gebruiken, om het account te beheren en de functionering daarvan te onderhouden.

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

We geven informatie alleen met Uw toestemming aan derden door, om aan de wettelijke bepalingen te voldoen, om U diensten te bieden, om Uw rechten te beschermen of om de contractuele verplichtingen na te komen.

We kunnen gegevens verwerken of aan derden doorgeven op basis van de volgende rechtsgrondslag:

Toestemming: We kunnen Uw gegevens verwerken, indien U ons expliciete toestemming hebt gegeven om Uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

Legitieme belangen: We kunnen Uw gegevens verwerken, wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme commerciële belangen te bereiken.

Uitvoering van de overeenkomst: Als we een overeenkomst met U zijn aangegaan, kunnen we Uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van de overeenkomst te voldoen.

Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding ( inclusief als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).

Belangrijke belangen: We kunnen Uw informatie bekendmaken wanneer we denken dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten, als ook ter voorkoming van dergelijke en om maatregelen in een gerechtelijke procedure te nemen, waarin we partij zijn.

Meer specifiek: we moeten mogelijk uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Bedrijfsoverdrachten. We kunnen Uw gegevens aan een ander bedrijf bekendmaken of overdragen in verband met een tijdens de onderhandelingen uitgevoerde fusie, verkoop van bedrijfseigendom, financiering of verkrijging van ons gehele bedrijf of een deel daarvan door een ander bedrijf.

4. HOELANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze Gegevensbeschermingsverklaring worden uiteengezet, tenzij wettelijk anders is voorgeschreven.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze Gegevensbeschermingsverklaring, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

5. HOE HOUDEN WE DE VEILIGHEID VAN UW INFORMATIE?

We streven ernaar om uw persoonlijke informatie beschermen door een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Houd er echter ook rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze diensten op eigen risico.

6. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

We verzamelen bewust geen gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en verstrekken deze niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of gegevens voor kinderen jonger dan 18 jaar. Door de toepassingen te gebruiken, verklaard u dat u minimaal 18 jaar oud bent of dat u de ouder of wettelijke voogd bent van de minderjarige en instemt met het gebruik van de diensten door deze minderjarige. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die we hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via martin.musa@amicasa.com.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS?

In sommige regio’s, zoals de Europese economische ruimte, hebt U rechten, waarmee U meer toegang hebt tot en meer controle hebt over Uw persoonlijke gegevens. U kunt Uw account op elk gewenst ogenblik bekijken, wijzigen of annuleren.

In sommige regio’s, zoals de Europese economische ruimte, hebt U bepaalde rechten conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (1) om toegang te vragen en een kopie van Uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (2) om rectificatie of verwijdering te vragen; (3) om de verwerking van Uw persoonlijke gegevens te beperken; en (4) eventueel het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt U mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonlijke gegevens. Gebruik de contactdetails hieronder aangegeven. We zullen elk verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beoordelen en beantwoorden.

Als we op Uw toestemming vertrouwen om Uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt U het recht om Uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze wordt ingetrokken.

Als U woonachtig bent in de Europese economische ruimte en denkt dat wij Uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt U ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij Uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Zijn contactgegevens kunt U hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw gegevensbeschermingsrechten, kunt u ons mailen op: privacy@almondo.com.

Informatie over het account

Als U de informatie in Uw account op elk moment wilt controleren of wijzigen of Uw account wilt afmelden, dan kunt U:

Ga naar “Instellingen” in Uw account en werk Uw gebruikersaccount bij.
Op Uw verzoek om Uw account te sluiten, zullen we Uw account en Uw informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. Sommige informatie kan echter worden opgeslagen in onze bestanden om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, bij onderzoeken te helpen, onze gebruiksvoorwaarden toe te passen en/of aan wettelijke vereisten te voldoen.

Deactivering van marketingberichten via email: U kunt zich op elk moment afmelden voor onze e-mailmarketinglijst door op de afmeldlink te klikken in de emails die we sturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. U wordt dan verwijderd van de emailmarketinglijst. We moeten U echter wel servicegerelateerde emails blijven sturen die nodig zijn om Uw account te beheren en te gebruiken.

8. INBREUK OP DE GEGEVENSBESCHERMING

Een inbreuk op de gegevensbescherming treedt op als een ongeoorloofde toegang tot of verzameling, gebruik, openbaarmaking of verwijdering van persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden. U wordt op de hoogte gebracht van inbreuken op de gegevensbescherming als Amicasa Solution doo van mening is dat U waarschijnlijk risico loopt op ernstige schade. Zo zal een inbreuk op de gegevensbescherming waarschijnlijk ernstige financiële schade veroorzaken of het mentale of fysieke welzijn verstoren. In het geval dat Amicasa Solution doo kennis krijgt van een inbreuk op de beveiliging die tot ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens heeft geleid of kan leiden, zal Amicasa Solution doo de zaak onmiddellijk onderzoeken en de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit uiterlijk binnen 72 uren na openbaarmaking in kennis stellen, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk op de bescherming van persoonlijke gegevens een risico vormt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen hebben een Do-Not-Track („DNT“) functie of instelling die U kunt activeren om Uw voorkeur voor gegevensbescherming aan te geven dat er geen gegevens over Uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd of verzameld. Er is geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch Uw keuze aangeeft om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt geïntroduceerd die we in de toekomst zullen moeten volgen, zullen we u hierover in een herziene versie van deze Gegevensbeschermingsverklaring informeren.

10. HEBBEN DE INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE RECHTEN IN VERBAND MET DE GEGEVENSBESCHERMING?

Ja, als U inwoner van Californië bent, krijgt U specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot Uw persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met California Civil Code sectie 1798.83, ook wel bekend als de „Shine the light“ wet, kunnen onze in Californië gevestigde gebruikers eenmaal per jaar gratis informatie opvragen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig), die we aan derden hebben bekendgemaakt voor directmarketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee we in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar persoonlijke gegevens hebben gedeeld. Als U een inwoner van Californië bent en zulk een verzoek zou willen indienen, gelieve Uw verzoek schriftelijk aan ons te verzenden door de hieronder verstrekte contactinformatie te gebruiken.

Als U jonger dan 18 jaar bent, in Californië woont en een geregistreerd account in de toepassingen hebt, hebt u het recht om verwijdering van ongewenste gegevens te vragen die u openbaar in de toepassingen publiceert. Als U een verzoek tot verwijdering van dergelijke informatie wilt indienen, neemt U contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en geeft U het emailadres op dat is gekoppeld aan Uw account en een verklaring dat U in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven in de toepassingen, maar houdt U er rekening mee dat de gegevens uit onze systemen niet volledig kunnen worden verwijderd.

11. WERKEN WE DEZE VERKLARING BIJ?

Ja, we zullen deze Verklaring bijwerken als dat nodig is om aan de relevante wetten te voldoen.

We kunnen deze Gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte „herziene“ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen in deze Gegevensbeschermingsverklaring aanbrengen, kunnen we U op de hoogte brengen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door U rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden U aan deze Gegevensbeschermingsverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe wij Uw informatie beschermen.

12. HOE KUNT U ONS OVER DEZE VERKLARING CONTACTEREN?

Als U vragen of opmerkingen over deze Verklaring hebt, kunt U contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Martin Musa op emailadres martin.musa@amicasa.com of per post op adres:

Amicasa Solution doo

Martin Musa

Radnička cesta 52

Zagreb 10000

Kroatië

HOE KUNT U DE OVER U VERZAMELDE GEGEVENS CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op grond de wetten van sommige landen hebt U mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die over U is verzameld, om deze informatie te wijzigen of om deze in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om Uw persoonlijke gegevens te controleren, bij te werken of te verwijderen, gelieve een aanvraagformulier te sturen door hier te klikken. We zullen binnen 30 dagen op Uw aanvraag reageren.

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.