Algemene handelsvoorwaarden voor de toepassing Almondo

Algemene handelsvoorwaarden voor de toepassing Almondo

1. Leverancier en onderwerp van de overeenkomst

1.1 De registratie in de toepassing Almondo (hierna „Toepassing“) wordt U door het bedrijf FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Oostenrijk aangeboden (hierna „we“, „ons“) voor gebruik bij het leren en oefenen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden („Algemene handelsvoorwaarden “).

1.2 De toepassing wordt gebruikt om met ons Almondo-systeem te leren en te oefenen.
De trainingsinhoud die hiervoor nodig is, kan als model (beschrijving) van de service uit de software worden gedownload. De software die door het Almondo Content Management Systeem (hierna „Almondo CMS“) wordt geleverd, kan in de toepassing worden gedownload.

1.3 Deze Algemene handelsvoorwaarden zijn alleen voor het gebruik van de toepassing geldig. Echter, op het gebruik van het Almondo CMS zijn alleen onze Algemene handelsvoorwaarden voor Almondo-oplossingen van toepassing, die we aan onze klanten aanbieden, die het Almondo-systeem bestellen en kopen (hierna „Kopers“).

1.4 De toepassing kan alleen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de inhoud die in het Almondo CMS beschikbaar is zolang de Overeenkomst tot het gebruik van Almondo CMS tussen ons en de Koper (hierna „Klantrelatie“ genoemd) van kracht is. Na het beëindigen van deze relaties kunt u een toepassing creëren, maar u bent beperkt tot het gebruik van de beschikbare toepassingen totdat u klaar bent met het gebruik van de inhoud die al in de toepassing is gedownload.

2. Registratie

U moet zich online registreren voordat u de toepassing kunt gebruiken. Dit is mogelijk nadat de administrator van de Koper uw gebruikersaccount heeft gemaakt en wij u de eerste toegangsgegevens per email sturen.

3. Kosten

We bieden de toepassing gratis aan.

4. Auteursrechten en voorbehouden industriële en intellectuele eigendomsrechten, gebruiksrechten

4.1 De toepassing is onderworpen aan de bepalingen voor de bescherming van de auteursrechten en de industriële en intellectuele eigendomsrechten, die wij ons of onze licentiegevers zich voorbehouden.

4.2 Wij verlenen u gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een niet-exclusief en niet-sublicentieerend gebruiksrecht met betrekking tot de toegang tot de software die op het mobiele apparaat is gedownload, om de toepassing op te slaan en te laten vervallen ten behoeve van de koper voor gebruik in de training.

4.3 U hebt het recht om één (1) kopie van de software te maken, die machinaal kan worden gelezen, voor archiveringsdoeleinden. De opmerking „reservekopie“ moet machineleesbaar zijn en/of als gewoonlijk, duidelijk te begrijpen tekst aan de kopie zijn gehecht. De software mag in verband met andere gegevensback-ups niet worden gebruikt. De software kan samen met de gegevens worden opgeslagen of gekopieerd.

4.4 U kunt fouten in de software verwijderen als we op uw schriftelijke verzoek hebben geweigerd de fout onder de gepaste voorwaarden te corrigeren.

5. Wijziging en assemblage

5.1 U hebt geen recht ​​om terug te gaan naar de verschillende stadia van de productie van de Toepassing, inclusief programmawijzigingen die niet toegestaan zijn. Dit geldt in het bijzonder voor een nieuwe vertaling van de aangeleverde programmacode in een andere codevorm (decompilatie).

5.2 Als u interface-informatie nodig hebt om interoperabiliteit met een ander programma te bereiken, bent u verplicht om maatregelen te nemen in overeenstemming met lid 5.1 voor uw eigen gebruik, voor zover we, ondanks een schriftelijk verzoek, hier niet mee instemmen, of als we in staat zijn om de nodige informatie te verstrekken.

5.3 Als u maatregelen neemt conform lid 5.1, is dit alleen toegestaan ​​aan u of uw medewerkers.
Gebruik de op deze manier verkregen informatie alleen voor interne doeleinden. Ander gebruik is niet toegestaan.

5.4 Het verwijderen van kopieerbeveiliging of vergelijkbare beveiligingsmechanismen is alleen toegestaan ​​als dit beveiligingsmechanisme voorkomt dat de software zonder problemen wordt gebruikt.
Het is niet toegestaan om kennisgevingen over auteursrechten, serienummers en andere programma-identificatie-informatie te verwijderen of te wijzigen. Hetzelfde geldt voor het verbergen van de schermindicatie van de respectievelijke functies.

6. Technische vereisten

6.1 Voor het gebruik van de toepassing is een internetverbinding vereist, waarvan de kosten voor uw rekening zijn.

6.2 De toepassing is met de besturingssystemen Apple iOS, Google Android en Microsoft Windows te gebruiken.

7. Garantie

U hebt geen recht om gebreken te claimen. Als er tijdens het gebruik van de toepassing gebreken optreden, neem dan contact op met de Koper, die zijn rechten met betrekking tot gebreken uitoefent in overeenstemming met onze Algemene handelsvoorwaarden voor de Almondo-oplossingen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 We zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid en op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van onze kant.
We zijn ook onbeperkt aansprakelijk voor andere schade veroorzaakt door een opzettelijk, nalatig of grof nalatig plichtsverzuim.

8.2 In geval van schade als gevolg van een eenvoudige nalatige schending van dergelijke verplichtingen is de adequate en onberispelijke uitvoering van de Overeenkomst van essentieel belang en u vertrouwt en kunt respectievelijk vertrouwen op de uitvoering ervan (hoofdverplichtingen).
We zijn alleen aansprakelijk voor de normaal voorzienbare schade.

8.3 Andere claims voor schadevergoeding zijn uitgesloten, met uitzondering van het volgende lid 8.4.

8.4 De beperkingen van de aansprakelijkheid en de uitsluiting van de aansprakelijkheid conform dit artikel 8 vormen geen inbreuk op onze aansprakelijkheid conform de dwingende wettelijke bepalingen van de Wet betreffende de verantwoordelijkheid van de producenten voor de kwaliteit van de producten in het geval van een kwaadwillige verhulling van een defect als ook bij het garanderen van de bestemming van het product.

8.5 Deze clausule 8 is van toepassing op alle claims die u tegen ons indient, ongeacht de rechtsgrondslag.

8.6 Voor zover onze aansprakelijkheid conform dit artikel 8 beperkt of uitgesloten is, zijn de beperkingen of uitzonderingen ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, onze wettelijke vertegenwoordigers en onze tussenpersonen bij de uitvoering van onze verplichtingen.

9. Duur van de overeenkomst en verwijdering van de toepassing.

9.1 Deze overeenkomst heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

9.2 Op welke eindapparaten de toepassing wordt geïnstalleerd en gebruikt, wordt bepaald door onze

Algemene handelsvoorwaarden voor Almondo-oplossingen. Als de toepassing op de geheimhoudingsmodus is ingesteld

moet de toepassing voor mobiele apparaten worden verwijderd als het mobiele apparaat van de gebruiker niet langer door de koper wordt gebruikt (bijvoorbeeld in gevallen, waarin de toepassing door een bedrijf aan zijn medewerkers ter beschikking gesteld wordt).

9.3 Bovendien behouden we ons het recht voor om de toepassing te beëindigen, in het bijzonder om een ​​gegronde reden in verband met de beveiliging van het systeem, bijvoorbeeld wanneer het systeem van een mobiel apparaat tijdelijk en permanent in gevaar wordt gebracht.

10. Slotbepalingen

10.1 We hebben het recht om wijzigingen in de huidige Algemene handelsvoorwaarden aan te brengen, waarover we u vooraf schriftelijk zullen informeren (inclusief over de termijn van uw recht om bezwaar te maken), die binnen 2 (twee) weken na ontvangst van de kennisgeving in kracht zullen treden, tenzij u ons meld dat u bezwaar hebt.

10.2 Deze Algemene handelsvoorwaarden zijn aan de Oostenrijkse wetgeving onderworpen, met uitzondering van de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (het Verdrag van Wenen).

10.3 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Dit laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene handelsvoorwaarden onverlet.

All Rights by FameL GmbH

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.