Общи търговски условия за приложението Almondo

Общи търговски условия за приложението Almondo

1. Доставчик и предмет на договора

1.1 Регистрацията в приложението Almondo (по-нататък „Приложение“) Ви се предоставя от фирма FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Австрия (наричана по-нататък „ние“, „нас“). за ползване при учене и упражняване въз основа на настоящите Условия за ползване („Общи търговски условия“).

1.2 Приложението се използва за учене и упражняване с нашата система Almondo.

Необходимото за тази цел учебно съдържание може да бъде изтеглено от софтуера като модел (описание) на услугата. Софтуерът, предоставен от Almondo Content Management System (по-долу „Almondo CMS“), може да бъде изтеглен в приложението.

1.3 Тези Общи търговски условия са валидни само за използването на Приложението. За използването на Almondo CMS обаче важат само нашите Общи търговски условия за решения на Almondo, които съобщаваме на нашите клиенти, които поръчват и купуват система Almondo (по-нататък „Купувачи“).

1.4 Приложението може да се използва само за достъп до съдържанието, което е налично в Almondo CMS, докато е в сила Договорът за използването на Almondo CMS между нас и Купувача (наричан по-нататък „Отношения с потребителя“). След приключване на тези Отношения можете да създадете приложение, но сте ограничени до използването на наличните приложения, докато не приключите използването на съдържанието, което вече е изтеглено в Приложението.

2. Регистрация

Трябва да се регистрирате онлайн, преди да можете да използвате Приложението. Това е възможно, след като администраторът на Купувача е създал Вашия потребителски акаунт и ние Ви изпратим първите данни за достъп по имейл.

3. Разходи

Ние предоставяме приложението безплатно.

4. Авторски права и запазени права на индустриална и интелектуална собственост, права на ползване

4.1 За приложението важат разпоредбите за защита на авторските права и правата на индустриалната и интелектуалната собственост,

които ние или нашите лицензодатели си запазваме.

4.2 Ние Ви предоставяме за срока на настоящия Договор неизключително и неподлежащо на подлицензиране право на ползване, отнасящо се за достъпа до софтуера, изтеглен на мобилното устройство

с цел Приложението да бъде запаметено от Купувача за използване при учебни занятия и валидността да отпадне постепенно.

4.3 Вие имате право да изготвите едно (1) копие на софтуера, което може да се разчита машинно, за целите на архивирането. Забележката „Резервно копие“ трябва да може да се разчита машинно и/или да бъде приложена към копието като обикновен, ясно разбираем текст. Софтуерът не може да се използва във връзка с други резервни копия на данни. може да бъде запаметен или копиран заедно с данните.

4.4 Можете да отстранявате грешки в софтуера, ако Ние по Ваше писмено запитване сме отказали да отстраним грешката при подходящи условия.

5. Промяна и асемблиране

5.1 Не Ви е позволено да предприемате обратно проследяване до различните етапи от производството на Приложението, включително промени в програмата, които са забранени. Това важи по-специално за ново превеждане на предоставения програмен код в друга форма на кода (декомпилация).

5.2 Ако се нуждаете от информация за интерфейса, за да постигнете оперативна съвместимост с друга програма, Вие сте задължени да предприемете мерки съгласно раздел 5.1 за Ваша собствена употреба, доколкото Ние, въпреки писмено искане, не сме съгласни да направим това, или ако сме в състояние да предоставим необходимата информация.

5.3 Ако провеждате мерки съгласно раздел 5.1, това е позволено само на Вас или на Вашите служители

Използвайте получената по този начин информация само за вътрешни цели. Друга употреба не е разрешена.

5.4 Отстраняването на защита от копиране или подобни механизми за защита е допустимо само ако този механизъм за защита възпрепятства безпроблемното използване на софтуера.

Не е позволено да се отстраняват или променят указания за авторските права, серийни номера и друга информация за идентификация на програмата. Същото важи и за скриване на индикацията на екрана на съответните функции.

6. Технически изисквания

6.1 Използването на приложението изисква интернет връзка, разходите за която се поемат от Вас.

6.2 Приложението може да се използва с операционните системи Apple iOS, Google Android и Microsoft Windows.

7. Гаранция

Нямате право на претенции за дефекти. Ако по време на използването на Приложението възникнат дефекти, моля, обърнете се към Купувача, който упражнява правата си във връзка с дефекти съгласно нашите Общи търговски условия за решения Almondo

8. Отговорност

8.1 Ние носим неограничена отговорност за щети, породени от нараняване на живота, тялото или здравето, които се дължат на умишлено или небрежно нарушаване на нашите задължения.

Ние носим също така неограничена отговорност за други щети, причинени от умишлено, небрежно или грубо небрежно нарушение на нашите задължения.

8.2 При щети вследствие на леко небрежно нарушение на такива задължения

Адекватното и безгрешно изпълнение на Договора е от основно значение и Вие се доверявате и можете съответно да се доверите относно неговото изпълнение (кардинални задължения)

Ние се ограничаваме само до обичайно предвидимите щети.

8.3 Други претенции за обезщетения са изключени, с изключение на следващия раздел 8.4.

8.4 Ограниченията на отговорността и изключването на отговорност съгласно тази точка 8 не нарушават

нашата отговорност съгласно задължителните законови разпоредби на Закона за отговорността на производителя за качеството на продуктите, при случай на злонамерено укриване на дефект, както и при поемане на гаранция за предназначението на продукта.

8.5 Настоящата клауза 8 се прилага за всички претенции, които Вие предявявате срещу Нас, независимо от

правното основание.

8.6 Доколкото Нашата отговорност по настоящата точка 8 е ограничена или изключена,

ограниченията или изключенията важат също за личната отговорност на нашите сътрудници,

нашите законни представители и нашите посредници при изпълнението на нашите задължения.

9. Срок на договора и изтриване на Приложението

9.1 Този договор е с неограничен срок на действие.

9.2 На кои крайни устройства ще бъде инсталирано и използвано Приложението, се определя от нашите

Общи търговски условия за решенията Almondo. Ако Приложението е настроено в режим „Поверителност“

При мобилни устройства Приложението трябва да бъде изтрито, ако мобилното устройство на Потребителя вече не се използва от Купувача (например в случаи, когато приложението се предоставя от фирма на нейните служители.

9.3 Ние освен това си запазваме правото да прекратим Приложението, по-специално поради основателна причина,

във връзка със сигурността на системата, например когато системата на мобилно устройство е застрашена,

временно и трайно.

10. Заключителни разпоредби

10.1 Ние имаме право да предприемаме промени в действащите Общи търговски условия, за които ще Ви информираме предварително писмено (включително за срока на Вашето право на възражение), като те влизат в сила в срок от 2 (две) седмици след получаване на съобщението, освен ако не съобщите, че възразявате.

10.2 Настоящите Общи търговски условия подлежат на австрийското законодателство с изключение на приложимостта на Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН от 11 април 1980 г. (Виенска конвенция).

10.3 В случай, че някоя разпоредба на настоящите Общи търговски условия се окаже или стане изцяло или частично невалидна, това не засяга валидността на останалите разпоредби.

Това не засяга валидността на останалите разпоредби на настоящите Общи търговски условия.

All Rights by FameL GmbH

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.